Ocena jakości energetycznej budynku użyteczności publicznej

Jakość energetyczna budynku z definicji to zespół jego właściwości, od których zależy wielkość rocznego zapotrzebowania energii związanej z jego użytkowaniem i określona jest na podstawie cech ochrony cieplnej budynku oraz cech systemów ogrzewania, wentylacji i zapotrzebowania w ciepłą wodę użytkową. Jakość energetyczna budynku bezpośrednio wpływa na koszty użytkowania budynku. Ocenę jakości energetycznej dokonuje się w certyfikatach i audytach energetycznych. W tych drugich przygotowuje się rozwiązania technologiczne i termomodernizacje dzięki którym dąży się do poprawy parametrów związanych z ich jakością. [2]

Do budynków użyteczności publicznej, które wymagają termomodernizacji można zaliczyć budynki biurowe, szkolne, szpitalne, obiekty kultury i sportu, które zostały wybudowane kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu i swoimi cechami technicznymi i użytkowymi nie odpowiadają współczesnym wymaganiom. Dane statystyczne wskazują, że remontów modernizacyjnych wymaga w Polsce około 75% budynków użyteczności publicznej. Szczególnie ważne i potrzebne są takie usprawnienia, które umożliwią prawidłowe użytkowanie budynków przy znacznym zmniejszeniu zużycia wody, energii i odpadów. Budynki po modernizacji stają się nie tylko lepiej dostosowane do współczesnych wymagań użytkowych, ale także zapewniają lepsze warunki dla zdrowia i samopoczucia użytkowników oraz wyższą efektywność pracy, przy jednoczesnym zmniejszeniu oddziaływania na środowisko przyrodnicze. [1]

Te i inne korzyści są wspierane za pomocą systemu opisanego w Ustawie o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych z 18.12.1998 r. (Dz.U. nr 162, poz. 1121 z późniejszymi zmianami). Istotą tego systemu jest umorzenie 25% kredytu po spełnieniu następujących warunków [3]:

  • w wyniku przeprowadzonych przedsięwzięć zużycie ciepła zmniejszy się o co najmniej 25% (lub co najmniej 10%, jeśli jest modernizowany tylko system grzewczy, albo co najmniej 15%, jeśli system grzewczy został zmodernizowany w latach1985-2001),
  • kredyt spłaci się w okresie 10 lat z oszczędności w kosztach ciepła,
  • inwestor pokryje co najmniej 20% kosztów termomodernizacji ze środków własnych.

Powyższe warunki muszą być potwierdzone w audycie energetycznym opracowanym przed przystąpieniem do programu termomodernizacji budynku.

mgr inż. bud. Dominika Rembisz

Bibliografia:

  • [1] Termomodernizacja budynku broszura informacyjna z serii Przyjazny dom- program edukacyjno-informacyjny
  • [2] Robakiewicz Maciej: Ocena jakości energetycznej budynków Wymagania -Dane-Obliczenia, Biblioteka Fundacj Poszanowania Energii, Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, Warszawa 2004
  • [3] Ustawie o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych z 18.12.1998 r.