Sprężone powietrze jest jednym z najdroższych mediów wykorzystywanych w zakładach przemysłowych. Jednocześnie instalacje sprężonego powietrza narażone są na wiele potencjalnych usterek i problemów, które mogą przyczyniać się do znacznych strat. Wieloletnia praca audytorska udowodniła nam, że nie ma szans na skuteczną poprawę pracy instalacji sprężonego powietrza bez kompleksowego podejścia, obejmującego zarówno badanie jego produkcji, dystrybucji, jak i poboru.

Dziś skupimy się na omówieniu jednej z najczęstszych usterek, jakie zdarzają się na instalacji sprężonego powietrza – wycieków i ich detekcji.

Gdzie szukać wycieków sprężonego powietrza?

W większości przypadków to właśnie wycieki stanowią źródło największych strat energii i niedoborów sprężonego powietrza. Sprężone powietrze jest stosunkowo drogim medium energetycznym. W odniesieniu do wykonanej pracy, ze względu na sprawność zarówno samej sprężarki, jak i całej instalacji, koszt sprężonego powietrza jest pięciokrotnie wyższy od kosztu energii elektrycznej. W związku z powyższym w pełni ekonomicznie uzasadnione jest dążenie do zminimalizowania wycieków, jak i uzyskania jak najwyższej sprawności wytwarzania sprężonego powietrza. Średnio wycieki stanowią 30% produkcji sprężonego powietrza, a w skrajnych przypadkach osiągają nawet 70% ogółu.

Warto pamiętać, że nieszczelności instalacji sprężonego powietrza mogą wystąpić na całej jej długości! Wiedząc, iż najczęściej są one spowodowane złym użytkowaniem przez pracowników, wadami materiałowymi i usterkami technicznymi, jeszcze przed wykonaniem pomiarów można oszacować, że najczęściej pojawiać się będą w takich miejscach, jak:

 • uszczelnienia połączeń gwintowanych
 • uszczelnienia połączeń ruchowych np. siłowników
 • punkty poboru
 • złączki wtykowe i nieprawidłowo podłączone przewody
 • filtry, regulatory i naolejacze
 • spusty kondensatu zawieszone z powodu zanieczyszczeń kondensatu

 

Case study

Prowadzone przez audytorów pomiary oraz analiza miały na celu zlokalizowanie oraz ocenę wielkości wycieków instalacji sprężonego powietrza na terenie zakładu specjalizującego się w produkcji wysokoprecyzyjnych, geometrycznie złożonych systemów, części oraz podzespołów dla przemysłu lotniczego.

 

Wykorzystane urządzenie pomiarowe

Detekcja wycieków sprężonego powietrza przeprowadzona została przy użyciu urządzenia Ultraprobe 3000, wykorzystującego technologię ultradźwiękową. Pomiarami objęta została cała dostępna sieć sprężonego powietrza. Jako pomoc w lokalizacji wycieków sprężonego powietrza, utworzona została mapa przedsiębiorstwa wraz z naniesionymi punktami odpowiadającymi numerom wycieków zawartych w poniższym opracowaniu.

 

Pomiar przepływomierzem jest najdokładniejszym sposobem określenia poziomu nieszczelności instalacji sprężonego powietrza. Przepływomierz powinien być zamontowany za sprężarką, z możliwością rejestracji wyników. Precyzyjny pomiar wycieków należy wykonać z detektorem po stronie produkcji, dzięki czemu możliwe jest wyśledzenie nieszczelności występujących w instalacji, złączkach, punktach poboru itp. generują wycieki powietrza mierzone po stronie produkcji.

W trakcie audytu zbadaliśmy 71 stanowisk. Aby lepiej zobrazować przebieg naszych prac, w poniższej tabeli przedstawiamy niektóre z nich:

Bar dB m3/min kWh/rok zł/rok
6 23 0,026 1 641,64 698,03 Zawór, na wyjściu z sieci sprężonego powietrza

 

6 27 0,033 2 071,03 880,60 Pistolet przy stanowisku nr 16
6 34 0,046 2 892,44 1 229,87 Stanowisko nr 16 – zasilanie w sprężone powietrze
6 26 0,031 1 960,81 833,74 Stanowisko nr 15- zasilanie w sprężone powietrze
6 30 0,038 2 412,65 1 025,86 Pistolet przy stanowisku nr 14
6 35 0,048 3 016,53 1 282,63 Pistolet przy stanowisku nr 1
6 41 0,060 3 793,88 1 613,16 Stanowisko nr 13- zasilanie w sprężone powietrze
6 26 0,031 1 960,81 833,74 Pistolet przy stanowisku nr 19

 

W dalszym toku prac nasi audytorzy nanieśli na mapę instalacji etykiety, informujące o lokalizacji i rodzaju nieszczelności, a zebrane dane zostały poddane analizie w celu oszacowania strat energii i kosztów ponoszonych przez zakład na skutek wycieków. Dodatkowo w raporcie ujęte zostały zalecenia odnośnie naprawy nieszczelności wraz z kosztem realizacji proponowanych działań.

 

Zużycie energii na potrzeby sprężania powietrza w przedsiębiorstwie 457 880,00 kWh/rok
Oszacowane straty energii w wyniku nieszczelności w instalacji 236 337,74 kWh/rok
Oszacowane koszty wycieków 100 490,81 zł/rok
Koszt napraw z uwzględnieniem zakupu aparatu do wykrywania wycieków oraz utrzymania instalacji w kolejnych latach 44 796,00
SPBT 0,40

 

Stan instalacji w ujęciu ogólnym wydawał się być poprawny, jednak przeprowadzone pomiary wykazały istnienie wielu nieszczelności ze względu na zasilanie w sprężone powietrze wielu indywidualnych stanowisk do produkcji precyzyjnej. Szacuje się, że w większości przypadków wycieki sprężonego powietrza stanowią około 30% całkowitego zapotrzebowania. W przypadku analizowanych wydziałów stanowiły one jednak około 50% produkowanego sprężonego powietrza.

Straty, jakie audytowany zakład corocznie ponosił na skutek wycieków, oszacowane zostały na 100 490,81 złotych.

W przypadku wykrycia wycieków, uszczelnienie wskazanych punktów powinno być pierwszym działaniem podjętym w celu zminimalizowania strat. Jako iż z założenia powstawanie nieszczelności jest procesem ciągłym i nieuniknionym, najważniejszym zaleceniem jest ich wczesne wykrywanie i bieżące naprawy.

Mając wiedzę, iż większość strat występowało w obrębie indywidualnych stanowisk do produkcji precyzyjnej, równie ważnym działaniem będzie krzewienie wśród pracowników dobrych praktyk użytkowania, do których zaliczać się będzie między innymi kontrola źle zamocowanych węży i szybkozłączek, a także odłączanie zasilania pistoletów przedmuchowych w trakcie postojów.

Należy również zwrócić uwagę na utrzymanie prawidłowego ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza, ponieważ gdy jest ono wyższe niż wymagane w procesie produkcyjnym, skutkiem jest zwiększenie wielkości wycieków sprężonego powietrza. Obniżenie ciśnienia ma pozytywny wpływ na wielkość oraz redukcję ich powstawania. Proces obniżania ciśnienia w instalacji powinien być rozłożony w czasie i przeprowadzany stopniowo. Przed rozpoczęciem działań niezbędna będzie również analiza pracy systemu na podstawie danych pomiarowych.

Całkowity koszt napraw, wraz z uwzględnieniem zakupu sprzętu do wykrywania wycieków oraz utrzymania instalacji w kolejnych latach oszacowany został na 44 796,00 złotych.

 

Dzięki powyższemu przykładowi widzimy, jak stosunkowo niewielkim nakładem kosztów możliwe jest zminimalizowanie strat na instalacji sprężonego powietrza. Należy jednak pamiętać, że aby utrzymać efekt uzyskany dzięki wdrożeniu rozwiązań z audytu energetycznego, układ sprężonego powietrza powinien przez cały czas pracować z maksymalną efektywnością. W tym celu niezbędny będzie stały monitoring parametrów sprężonego powietrza.

 

 

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w ocenie i poprawie efektywności energetycznej instalacji sprężonego powietrza lub chcą poznać więcej szczegółów dotyczących naszej oferty, zapraszamy do kontaktu!

Kontakt

Efektywniej sp. z o.o.

ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

tel.: 883 980 577

e-mail:  info@efektywniej.pl

 

Za sprawą Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach, wszyscy właściciele i zarządcy budynków wielolokalowych zobligowani są do precyzyjnego rozliczenia poszczególnych lokali mieszkalnych, tak aby każdy z lokatorów płacił rzeczywiście za taką ilość ciepła którą zużył.  

Nie da się ukryć, iż bywa to zadaniem niełatwym. Rozłożenie kosztów ogrzewania na podstawie danych z tzw. podzielników ciepła jest stosunkowo prostą metodą , jednak nie sprawdza się każdym przypadku. Należy mieć na uwadze, że podział kosztów potrafi być dla użytkowników sprawą bardzo drażliwą, dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby wybrana metoda pozwalała na obiektywne i realne odwzorowanie udziałów poszczególnych mieszkań w końcowym rozliczeniu energii cieplnej.  

Co więc zrobić w sytuacji, gdy część lokali znajduje się w niekorzystnym, z energetycznego punktu widzenia, położeniu? Czy lokatorzy mieszkań narożnych lub położonych nad nieogrzewaną piwnicą są skazani na wyższe wydatki w sezonie grzewczym? 

Odpowiedzią na te bolączki mogą by współczynniki LAF, które uwzględniają niekorzystne pod względem energetycznym usytuowanie lokali mieszkalnych.  

Współczynniki LAF – co to takiego? 

Współczynniki wyrównawcze LAF określają położenie mieszkania w bryle budynku i związane z nim zużycie ciepła. Dzięki nim możliwe jest wyrównanie różnic zużycia energii na potrzeby ogrzewania poszczególnych lokali z uwzględnieniem wskazań podzielników kosztów ogrzewania lub ciepłomierzy zainstalowanych w mieszkaniu. 

Współczynniki LAF są szczególnie ważne dla mieszkańców lokali położonych w niekorzystnych, z energetycznego punktu widzenia, punktach budynku. Na większe straty energii narażone są m.in. mieszkania znajdujące się przy ścianach szczytowych budynku, sąsiadujące z nieogrzewanymi pomieszczeniami (np. piwnicą lub strychem). W takich przypadkach różnica zapotrzebowania na ciepło może skrajnie odbiegać od innych, korzystniej położonych mieszkań.  

Współczynniki wyrównawcze stosuje się więc w celu zatarcia różnic spowodowanych niekorzystnymi, niezależnymi od mieszkańców warunkami i wyrównania jednostkowych kosztów ogrzewania lokali. Obowiązek ten wynika z postanowienia art. 45a Ustawy Prawo Energetyczne, które zobowiązuje zarządcę budynku wielolokalowego do wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale z uwzględnieniem współczynników wyrównawczych zużycia ciepła. 

Jak to działa w praktyce? Wartości odczytane z podzielników ciepła koryguje się wartością współczynnika wyrównawczego, odpowiednio wyznaczonego dla danego lokalu. Dzięki temu otrzymujemy liczbę jednostek niezbędną do obliczenia udziału danego lokalu w całkowitych kosztach ogrzewania budynku. 

Na jakiej podstawie wyliczamy współczynniki LAF?

Istnieją dwie podstawowe metody wyznaczania współczynników korekcyjnych. Pierwszą z nich jest metoda uproszczona, dopuszczalna jedynie w przypadku, gdy wszystkie przegrody zewnętrzne w budynku posiadają jednolite ocieplenie, a sam obiekt ma kształt regularnego prostopadłościanu. Jest ona o wiele szybsza, jednak zwiera znaczące uproszczenia i zdarza się, że nie odzwierciedla rzeczywistych strat ciepła. Nie sprawdzi się ona również w przypadku budynków o nieregularnych kształtach i zróżnicowanych przegrodach wewnętrznych. Na tę okoliczność wyciągamy ciężkie działa zwane metodą obliczeniową. 

Bazuje ona na pomiarach i analizie strat ciepła w poszczególnych lokalach, uwzględniającej umiejscowienie lokalu w bryle budynku, budowę i rodzaj przegród wewnętrznych i zewnętrznych, a także wiele innych czynników, które mogą mieć wpływ na straty ciepła. 

W metodzie obliczeniowej uwzględniamy m.in.: 

 • stan techniczny budynku 
 • strefę klimatyczną, w której leży budynek 
 • rodzaj i powierzchnia przegród 
 • usytuowanie budynku względem stron świata 
 • izolacja termiczna przegród 
 • stolarka okienna i drzwiowa 
 • osłonięcie budynku 
 • straty ciepła do lokali sąsiednich/klatek schodowych 
 • dokładna powierzchnia użytkową każdego lokalu. 

Aby dokonać poprawnej analizy współczynników LAF, należy wyznaczyć wskaźnik strat ciepła dla każdego lokalu. W tym celu wartość zapotrzebowania na ciepło należy odnieść do jego powierzchni i kubatury. Najmniejszy wskaźnik strat dotyczy mieszkania „najcieplejszego”, czyli o najmniejszym jednostkowym zapotrzebowaniu na ciepło odniesionym do jego powierzchni lub kubatury. Następnie wartość tę dzieli się przez wskaźniki strat ciepła pozostałych mieszkań. W ten sposób wyznacza się współczynnik LAF dla każdego lokalu.  

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się niewielką korektę wartości współczynników m.in.: 

 • gdy lokal położony jest nad ogrzewaną piwnicą 
 • gdy w rozpatrywanym budynku występuje nieogrzewane poddasze 
 • jeśli lokal posiada więcej niż dwie ściany zewnętrzne, o różnej orientacji względem stron świata 
 • gdy lokal znajduje się przy dylatacji 
 • gdy lokal znajduje się przy dylatacji dobrze ocieplonej 
 • po dociepleniu stropu piwnicy 
 • po dociepleniu ścian szczytowych w budynkach sprzed 1983 r. 

Wprowadzenie korekt do współczynników z tabeli jest dobrowolne i zależy wyłącznie od zarządcy budynku. 

 

Przypomnienie dla zarządców budynków

Pamiętajmy, iż we wspomnianym we wstępie rozporządzeniu (a konkretnie – w § 9.), jest mowa o tym, że każdy z lokatorów budynku wyposażonego w ciepłomierze lub podzielniki kosztów ogrzewania ma prawo wystąpić do zarządcy lub właściciela budynku o udostępnienie informacji odnośnie sposobu rozliczania, powierzchni lub kubatury budynku, ilości zużytego ciepła, ale także – stosowanych współczynników wyrównawczych dla poszczególnych lokali. 

Oznacza to, że lokator ma prawo poznać wartości współczynników każdego z mieszkań zlokalizowanych w budynku i zażądać ich korekty.  

W tych okolicznościach rzetelne obliczenie współczynników wyrównawczych jest podstawą do odpowiedniego rozliczenia kosztów ogrzewania i utrzymania dobrych stosunków z mieszkańcami. Należy mieć na uwadze, że podział kosztów dla użytkowników potrafi być sprawą drażliwą i budzić wątpliwości. Tym bardziej należy dołożyć starań, aby wybrana metoda pozwalała na realne odwzorowanie udziału poszczególnych mieszkań w końcowym rozliczeniu energii cieplnej. Poprawne obliczanie projektowanego obciążenia cieplnego budynku wiąże się z posiadaniem odpowiednich kwalifikacji i specjalistycznej wiedzy w zakresie fizyki budowli. Warto zatem skorzystać ze wsparcia doświadczonych doradców w tym zakresie.  

Nie zapominajmy również, że po wszystkich wprowadzonych zmianach związanych z metodami rozliczania kosztów zakupu ciepła, właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest dostosować wewnętrzny regulamin rozliczeń ciepła przeznaczonego na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej do nowych warunków.  

 

Kontakt

Efektywniej sp. z o.o.

ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

tel.: 883 980 577

e-mail:  info@efektywniej.pl

Firma Efektywniej od lat świadczy kompleksowe usługi z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i obiektów przemysłowych. Jeśli szukają Państwo oszczędności w zarządzanym przez siebie obiekcie, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami! Wspólnie znajdziemy rozwiązania dopasowane do Państwa potrzeb. 

W momencie, gdy ceny energii rosną, a energooszczędne rozwiązania zyskują na popularności, wielu właścicieli lub zarządców budynków mieszalnych rozważa modernizację starszych obiektów w celu poprawy ich efektywności energetycznej. 

 

Działania remontowe czy termomodernizacyjne niejednokrotnie potrafią wiązać się z dużymi kosztami, dlatego warto podejść do nich z głową! Planowanie prac powinno odbywać się w oparciu o pomiary, które pozwolą na określenie kierunku działań remontowych i wskażą rejony, w których modernizacja będzie najbardziej opłacalna. Audyt remontowy zapewnia zlecającemu gruntowną wiedzę o stanie budynku i możliwościach jego modernizacji. Stanowi także podstawę do uzyskania atrakcyjnych dofinansowań, w tym premii remontowej.  

 

Na czym polega audyt remontowy?

Audyt remontowy to ekspertyza określająca zakres, parametry techniczne i ekonomiczne potencjalnego przedsięwzięcia remontowego, mającego na celu poprawę stanu energetycznego i technicznego budynku. Na audyt remontowy składają się m.in. ocena ogólnego stanu technicznego budynku oraz działających w nim instalacji, sporządzenie inwentaryzacji budowlanej oraz charakterystyki energetycznej obiektu budowlanego. 

Poprawnie sporządzona ekspertyza powinna również zawierać wykaz oraz kosztorys proponowanych usprawnień i prac remontowych. Jest to szczególnie ważny element, ponieważ audyt remontowy stanowi podstawę do ubiegania się o premię remontową.  

 

Jakie korzyści płyną z audytu remontowego?

Wykonanie audytu remontowego daje nam możliwość do wskazania elementów budynku wartych docieplenia lub wymiany. Pozwala również na oszacowanie kosztów inwestycji oraz możliwości poprawy energetycznej budynku. 

Nie bez przyczyny wspomnieliśmy również o premii remontowej. Dlaczego? Ponieważ audyt remontowy stanowi podstawę do ubiegania się o wysokie dofinansowania na poczet wsparcia przedsięwzięć zarówno termomodernizacyjnych, jak i remontowych. Pomoc w formie premii remontowej dotyczy budynków mieszkalnych wielorodzinnych, które zostały oddane do użytku przed dniem 14 sierpnia 1961 roku i dotyczy przedsięwzięć, których przedmiotem jest: 

 • Ogólny remont budynku (z wyłączeniem remontu lokali) 
 • Wymiana okien i remont balkonów, nawet gdy służą do wyłącznego użytku właściciela lokalu 
 • Przebudowa budynku, w wyniku którego następuje jego ulepszenie 
 • Wyposażenie budynku w instalacje i urządzenia wymagane w budynkach obecnie oddawanych do użytkowania, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi 

Warto zwrócić uwagę, że w ramach remontu może być realizowana większość usprawnień termomodernizacyjnych. Ustawa nie dotyczy jednak remontów budynków jednorodzinnych. Premia remontowa może być przyznana inwestorowi będącemu osobą fizyczną, wspólnotą mieszkaniową, spółdzielnią mieszkaniową lub towarzystwem budownictwa społecznego. 

Kto może ubiegać się o premię remontową?

O premię remontową mogą się ubiegać: 

 • osoby fizyczne 
 • wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych 
 • spółdzielnie mieszkaniowe lub towarzystwa budownictwa społecznego 
 • gminy i wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem gminy 

Należy pamiętać, że kredytu remontowego nie możemy przeznaczyć na remont lokali, za wyjątkiem okien i balkonów, które do nich należą. 

Warunki przyznania premii remontowej

Jeśli chcemy uzyskać premię remontową, warto sprawdzić, czy spełniamy poniższe warunki:  

 • na budynek nie uzyskano wcześniej premii remontowej lub termomodernizacyjnej bądź środków europejskich, 
 • premia docelowo wyniesie nie więcej niż 15% ceny remontu, 
 • złożenie w banku pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zawierającej informacje na temat planowanych remontów oraz prac termomodernizacyjnych. 

Jeśli planowana przez nas inwestycja spełnia powyższe warunki, ostatnim krokiem do uzyskania kredytu i premii remontowej jest wykazanie, że w wyniku proponowanych prac nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię: 

 • w budynkach, w których wskaźnik kosztu wynosi 0,05 – 0,3 – co najmniej o 10%, 
 • w budynkach, w których wskaźnik kosztu wynosi 0,3 – 0,7 – co najmniej o 25% oraz wskaźnik kosztu mieści się w granicach 0,05 – 0,7. 

Co to jest wskaźnik kosztu przedsięwzięcia?

To stosunek kosztu przedsięwzięcia remontowego lub termomodernizacyjnego budynku mieszkalnego w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej budynku, do ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku. 

Uwaga! Przepisy wykluczają możliwość finansowania tzw. przedsięwzięć nieopłacalnych ekonomicznie! Zazwyczaj odmowa dotyczy przypadków, kiedy łączny koszt działań remontowych byłby zbliżony do kosztów budowy podobnego budynku mieszkalnego. 

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak krok po kroku wygląda proces pozyskiwania premii remontowej, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą >>> Audyt remontowy budynku

 

Warunki uzyskania wyższej premii remontowej

Podstawowa wysokość premii remontowej stanowi 15% kosztów przeprowadzonych robót, jednak są czynniki, dzięki którym przypadkach może ona wzrosnąć do 50%, a w przypadku budynków zabytkowych – nawet do 60%! 

Wystarczy, że spełnimy poniższe warunki: 

 • inwestorem jest gmina lub gminna spółka prawa handlowego; 
 • wszystkie mieszkania w budynku wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy; 
 • budynek znajduje się na obszarze, na którym obowiązuje uchwała antysmogowa; 
 • audyt remontowy potwierdza, że modernizowane przegrody będą spełniały wymagania dotyczące izolacyjności termicznej obowiązujące od 2021 roku; 
 • budynek będzie przyłączony do scentralizowanego źródła ciepła 
 • budynek zostanie wyposażony w instalację OZE, wysokosprawną kogenerację lub inne źródła spełniające standardy niskoemisyjne

 

Premie remontowe dla Gminy

Dzięki zmianom prawnym z dn. 19 maja 2020 r., o wsparcie w postaci premii remontowych mogą ubiegać się również gminy i wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem gminy. To właśnie one mają szanse na najwyższe dofinansowania do realizowanych przedsięwzięć. W przypadku, gdy wszystkie lokale mieszkalne znajdujące się w budynku wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy, premia remontowa może wynieść aż 50% wartości zrealizowanego przedsięwzięcia remontowego, a jeśli dodatkowo figuruje on w rejestrze zabytków lub znajduje się na terenie wpisanym do tego rejestru, premia wynosi aż 60% kosztów przedsięwzięcia!

 

Premie remontowe dla budynków wielorodzinnych 

Budynki wielorodzinne z tzw. wielkiej płyty mogą liczyć na dodatkową premię na poczet prowadzonego w ramach termomodernizacji wzmocnienia połączeń warstwy fakturowej z warstwą nośną płyty.  

Wysokość wsparcia wynosi 50% kosztów wykonania dokumentacji technicznej, a także zakupu i montażu kotew metalowych. Dzięki takiej inwestycji eliminowane są niebezpieczeństwa związane z dodatkowym obciążeniem łączników elementów płyty trójwarstwowej, jakie może wystąpić na skutek montażu nowego ocieplenia.

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak krok po kroku wygląda proces pozyskiwania premii remontowej, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą >>> AUDYT REMONTOWY BUDYNKU

 

Zapraszamy po więcej informacji w zakresie premii dla budynków wielorodzinnych oraz Gmin:

e-mail: info@efektywniej.pl

tel: 883-980-577

Planujesz karierę w energetyce? Chcesz zmieniać świat na lepsze, tworząc ekspertyzy pozwalające analizować i skutecznie ograniczać zużycie energii w przedsiębiorstwach lub budynkach mieszkalnych? A może przygotowujesz się do państwowego egzaminu uprawniającego do wystawiania certyfikacji energetycznej?  

Jeśli na którekolwiek z powyższych pytań odpowiedziałaś/eś twierdząco, kurs audytora może stać się kluczem do rozpoczęcia wymarzonej kariery! 

Certyfikacja energetyczna w Polsce istnieje od 1 stycznia 2009 roku, a zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie nieustannie rośnie. Jeśli więc rozważasz zawód audytora, serdecznie zachęcamy do zapoznania się z poniższym artykułem, w którym tłumaczymy, czym zajmuje się audytor oraz jak uzyskać uprawnienia do sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej. 

Kim jest audytor energetyczny?

Audytor lub doradca energetyczny to przede wszystkim osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę w zakresie budownictwa, fizyki budowli, chłodnictwa, energetyki i ogrzewnictwa, którą potwierdza tytuł inżyniera w zakresie energetyki, budownictwa, inżynierii środowiska lub uprawnienia budowlane, wynikające z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Co wchodzi w zakres obowiązków?

Obowiązki zawodowe audytora energetycznego koncentrują się wokół sporządzania całej gamy ekspertyz, takich jak:

W zależności od profilu działalności, audytor lub doradca energetyczny może również trudnić się:

 • doradztwem w zakresie odnawialnych źródeł energii,
 • oceną jakości energetycznej i eksploatacji obiektów,
 • oceną wyników inwestycji energooszczędnych
 • doradztwem dla przedsiębiorstw, instytucji i organów samorządu terytorialnego.

 

Jak zdobyć uprawnienia audytora energetycznego?

O wszelkich wymogach, jakie powinna spełniać osoba pragnąca zostać audytorem energetycznym informuje urzędowy Indeks Zawodów i Specjalności, w którym zawód audytora figuruje od 1 stycznia 2015 r. (Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy z dnia 7 sierpnia 2014 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 227).

Jaki jest wymarzony kandydat na to stanowisko? Przede wszystkim, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz ukończył co najmniej studia inżynierskie na takich kierunkach jak:

 • budownictwo,
 • energetyka,
 • architektura,
 • inżynieria środowiska bądź pokrewnych.

Audytor energetyczny powinien również posiadać uprawnienia w specjalnościach architektonicznych, konstrukcyjno-budowlanych czy instalacyjnych. Dodatkowe punkty w procesie rekrutacyjnym do firm audytorskim może dać ukończenie dodatkowego specjalistycznego kursu, dzięki któremu audytor zyska praktyczną wiedzę w dziedzinie realizacji audytów i opracowań energetycznych.

 

Kurs audytora efektywności energetycznej

Kurs audytora energetycznego jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które pragną rozwijać się w dziedzinie budownictwa, instalacji elektrycznych, ciepłownictwa i instalacji. Odbycie stosownego szkolenia jest również obowiązkowym warunkiem, jaki musi zostać spełniony przed przystąpieniem do państwowego egzaminu uprawniającego do sporządzania certyfikacji energetycznej budynków.  

Takie szkolenie obejmuje zagadnienia z obszaru: 

 • sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej obiektów użytkowych 
 • wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych 
 • sporządzania audytów energetycznych i remontowych 
 • wiedzy ekonomicznej, zwłaszcza w dziedzinie kredytowania inwestycji i remontów 
 • analiza i dobór źródeł energii

Gdzie szukać wartościowych kursów?

W poszukiwaniu kursu na audytora energetycznego warto pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim, zwracajmy uwagę na dobrane formy przekazywania wiedzy. W przypadku szkoleń audytorskich, wykłady teoretyczne powinny łączyć się z praktycznymi ćwiczeniami i zadaniami. Przed podjęciem decyzji o zakupie kursu powinniśmy również zwrócić uwagę na kadrę prowadzącą szkolenie. Szkolenia prowadzone przez osoby doświadczone i stale działające w danej dziedzinie dają nam możliwość czerpania eksperckiej, osadzonej w aktualnych realiach wiedzy.

Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie rekomendacji danego kursu. Najbardziej wiarygodnymi będą te pochodzące od Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

Mimo wielu zalet, jakie niesie ze sobą kurs na audytora energetycznego, warto pamiętać, że nie zda się on na wiele bez solidnej podstawy, jaką wciąż pozostają studia na kierunkach powiązanych z energetyką i budownictwem.

Białe certyfikaty, czyli świadectwa efektowności energetycznej, są poświadczeniem zaoszczędzenia danej ilości energii na skutek przeprowadzonych inwestycji podnoszących efektywność energetyczną. To zarówno potwierdzenie działania na rzecz zmniejszenia zużycia energii, a także prawa majątkowe dopuszczone do obrotu na Towarowej Giełdzie Energii.  

Inwestorzy decydują się na wprowadzanie wszelkiego rodzaju modernizacji zwiększających efektywność energetyczną, które w efekcie przynoszą ogromne korzyści w postaci oszczędności, a także pozytywne zmiany w środowisku. System białych certyfikatów został wprowadzony w Polsce w 2016 roku z myślą o przyspieszeniu modernizacji i ograniczeniu emisji zanieczyszczeń. Pozyskiwanie świadectw efektywności energetycznej reguluje ustawa o efektywności energetycznej z dnia 10 maja 2016 roku. Do ubiegania się o białe certyfikaty niezbędny jest Audyt efektywności energetycznej, który określany jest w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. 

Jakie korzyści przynoszą Białe Certyfikaty?

Coraz więcej przedsiębiorstw interesuje się pozyskiwaniem świadectw efektywności energetycznej i nie ma w tym nic dziwnego, gdyż przynoszą szereg korzyści dla firm, środowiska oraz rynku. Z ich udziałem można uzyskać nawet do 60% zwrotu kosztów z przeprowadzonej inwestycji, a ich wartość na giełdzie z roku na rok rośnie. Z ich pomocą wiele przedsiębiorstw jest w stanie zaoszczędzić od kilkunastu, do nawet kilkuset tysięcy złotych. To nie tylko doskonałe rozwiązanie pozwalające na wprowadzenie rozwiązań gwarantujących oszczędności, lecz również duża i pozytywna zmiana dla środowiska, które zyskuje na energooszczędnych alternatywach. O białe certyfikaty może ubiegać się każdy inwestor, który planuje realizację inwestycji obliczonej na oszczędności wynoszące minimum 10 ton oleju ekwiwalentnego w ciągu roku. 

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jakie modernizacje kwalifikują się do uzyskania białych certyfikatów, zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem >>> Białe Certyfikaty krok po kroku

Jak księgować Białe Certyfikaty?

Białe Certyfikaty są formą dotacji rządowej, która zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 20 jest kwalifikowana jako dotacja do aktywów. W związku z tym ujmuje się je w pasywach jako rozliczenie międzyokresowe przychodów. Rozliczane są w oparciu o amortyzację nakładów, których aktywa dotyczą. 

Jak pozyskać Białe Certyfikaty?

Uzyskanie świadectwa efektywności energetycznej to proces, który osobom niewprawionym może nie tylko przynieść trudności, ale również zabrać znaczną ilość czasu. Firma Efektywniej od lat przeprowadza klientów przez wszystkie jego etapy. Od weryfikacji założeń projektowych i sporządzenia audytu efektywności energetycznej, poprzez przygotowanie wniosków i kompletowanie niezbędnej dokumentacji, na audytach powykonawczych skończywszy.  

Wszystkie usługi przeprowadzamy zgodnie z wytycznymi formalno-prawnymi. Pomoc naszych specjalistów gwarantuje bezpieczeństwo i pewność w podejmowaniu wszystkich decyzji. 

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jakie modernizacje kwalifikują się do uzyskania białych certyfikatów, zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem 

Białe Certyfikaty krok po kroku

 

Kontakt

Efektywniej sp. z o.o.

ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

tel.: 883 980 577

e-mail:  info@efektywniej.pl

 

Wszyscy odbiorcy energii elektrycznej deklarują, jaką maksymalną moc zamierzają pobierać z podłączonej sieci elektrycznej. Służy to określeniu przez dostawców, najlepiej dopasowanego typu przełącza, zabezpieczenia i innych niezbędnych parametrów do prawidłowego przeprowadzenia instalacji. To także jeden z podstawowych czynników, który decydować będzie o naliczaniu opłat za stałą energię elektryczną. Jeżeli chodzi o przekroczenie mocy umownej, występuje ona wtedy, kiedy odbiorca nieodpowiednio oszacuje zapotrzebowanie na moc lub przez nieprawidłową kontrolę pracy urządzenia. Choć czynników może być wiele, niezależnie od nich dostawca pobiera dodatkowe opłaty z tego tytułu. Jeżeli interesuje Cię sposób naliczania kar za przekroczenie mocy umownej oraz zastanawiasz się, czym dokładnie jest moc umowna, zachęcamy do dalszej lektury!

Co to jest moc umowna?

Moc umowna to maksymalna ilość energii, którą określa się w kW i którą w danym momencie pobiera odbiorca energii elektrycznej. Określa ona optymalne zapotrzebowanie na prąd oraz pomaga dostawcom określić dany typ przyłączy i zabezpieczeń. Moc umowną i jej wysokość określamy przez dopasowanie do działalności, potrzeb, wielkości budynku i szeregu innych czynników. Zbyt wysoko ustawiona moc zamówiona prowadzi do niewykorzystania wytworzonego prądu, za który i tak będziemy musieli zapłacić. Natomiast próg, który ustawiony będzie zbyt nisko, przyczyni się do przekroczenia mocy umownej. Doprowadzi on do tak zwanej nadwyżki i tym samym do kary, która zostanie nałożona. Zastanawiasz się nad konsekwencjami, które trzeba będzie ponieść przez przekroczenie mocy umownej? Czytaj dalej.

Kara za przekroczenie mocy umownej – konsekwencje

Jeżeli chodzi o konsekwencje przekroczenia mocy umownej, są one dość poważne, dlatego zdecydowanie warto się z nimi zapoznać. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obronie energią elektryczną wyznacza wielkość nadwyżek mocy pobranej ponad moc umowną. Co więcej, za przekroczenie mocy umownej naliczana jest kara finansowana w wysokości stanowiącej iloczyn składnika stałego stawki sieciowej oraz sumy dziesięciu największych wielkości nadwyżek mocy pobranej ponad moc umowną albo dziesięciokrotności maksymalnej nadwyżki mocy pobranej ponad moc umowną wyznaczoną w okresie rozliczeniowym […][1].

Jak zmienić moc umowną?

Odbiorcy energii elektrycznej, którzy zechcą zmienić ustawioną moc umowną, powinni złożyć odpowiedni wniosek w celu zmniejszenia bądź zwiększenia energii. W przypadku umowy kompleksowej przestawienie parametrów będzie można w większości załatwić ze sprzedawcą energii. Natomiast jeśli umowa ma inny charakter, konieczny będzie kontakt z dystrybutorem. Regularna obserwacja i analiza wykorzystywanej energii elektrycznej będzie tutaj kluczowa. Dzięki niej unikniemy naprawdę wysokich kar finansowych.

 

[1] http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111891126

Zamówiona moc cieplna – co to takiego?

Aby nieco bardziej przybliżyć proces zmniejszania zamówionej mocy cieplnej, warto na początku przytoczyć różnice między mocą cieplną rzeczywistą a zamówioną. Rzeczywista moc cieplna, czyli ilość ciepła odbieranego z węzła cieplnego w ciągu godziny. Natomiast moc zamówiona jest ustalana przed odbiorcę lub dostawcę. Określana jest wtedy maksymalna ilość mocy cieplnej, jaka może zostać wykorzystana w danym obiekcie. Takie wyliczenia uzyskujemy na podstawie warunków obliczeniowych uwzględniających wszelkie analizy, parametry techniczne i potrzeby odbiorcy. W tym celu sporządzamy audyt energetyczny, uwzględniając wszystkie obliczenia potrzebne do dostosowania najlepszej mocy cieplnej do obiektu oraz potrzeb klienta. Dzięki odpowiedniemu dobraniu mocy cieplnej unikamy nadwyżki wytwarzanej mocy i oszczędzamy sporą część pieniędzy.

Choć wyżej nadmieniliśmy definicję zamówionej mocy cieplnej, warto przywołać również, co ona uwzględnia. Na co więc zwrócić uwagę przy wyliczaniu maksymalnej ilości, którą odbiorca wykorzysta? Zamówiona moc cieplna uwzględnia pokrycie strat ciepła w danym obiekcie, przez co zapewnia wymianę powietrza w pomieszczeniach i utrzymuje normatywną temperaturę powietrza oraz ciepłej wody. Odpowiada ona również za prawidłową pracę urządzeń i instalacji zgodnie z określonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi.

Jak zmniejszyć zamówioną moc cieplną?

Aby zmniejszyć zamówioną moc cieplną, konieczne będzie przedłożenie odpowiedniego wniosku do przedsiębiorstwa energetycznego. Komplet dokumentów powinniśmy złożyć do przedsiębiorstwa ciepłowniczego i zawrzeć w nich wniosek o zmniejszenie mocy cieplnej, aktualizację dotyczącą mocy cieplnej danego obiektu ciepłowniczego, a także dostarczyć obliczenia zapotrzebowania ciepła lub audyt energetyczny, który zawiera najważniejsze informacje i szczegółowe parametry techniczne. Z tego rodzaju wnioskiem występuje się zazwyczaj na początku roku, by już z początkiem kolejnego sezonu grzewczego uzyskać zmianę mocy.

Jak pozyskać audyt energetyczny?

Efektywniej proponuje przygotowanie profesjonalnego i obszernego audytu, w którym dokładnie przeanalizujemy dotychczasowy stan techniczny budynku, uwzględnimy instalacje oraz możliwe zmiany do wprowadzenia, które korzystnie wpłyną na energooszczędność budynków. Audyt odejmuje między innymi, ogólne dane budynku oraz wszystkie parametry energetyczne. Taki dokument oraz doradztwo specjalistów pomaga dobrać najbardziej zalecane i dopasowane rozwiązania, dzięki czemu możemy znacznie zredukować koszty energii cieplnej. Jeżeli chcesz poprawić dotychczasowe instalacje lub zmniejszyć moc cieplną, konieczne będzie uzyskanie techniczno-ekonomicznej analizy w postaci audytu energetycznego.

 

Na czym polega program SMART POWER

Program SMART POWER przedstawia analizę w której zawarte są obliczenia budynku wraz z wyznaczeniem mocy dla systemu c.w.u

Poprawnie wyznaczona moc cieplna ma zapewnić mieszkańcom:

 • Komfort cieplny użytkowania budynku, podczas złych warunków atmosferycznych
 • Pewność ponoszenia niskich kosztów stałych co miesiąc.

Metodyka obliczeniowa mocy obliczeniowa mocy zamówionych w programie SMART POWER opiera się na obliczaniach cieplnych wg norm PN-EN 12831 i konfrontuje je z rzeczywistym zużyciem ciepła przez budynek z ostatnich lat. Analizujemy otrzymane wyniki w odniesieniu do lat 2000 – 2020.

Klienci, którzy zdecydowali się na udział w programie SMART POWER zyskali:

 • Obniżenia mocy na potrzeby grzewcze zgodnie z normą PN-EN 12831
 • Obliczenia mocy na potrzeby ciepłej wody użytkowej zgodnej z PN-92/B-01706
 • Analizę mocy zamówionej na podstawie rzeczywistych zużyć ciepła przez budynek w odniesieniu do bazowego sezonu grzewczego 2000-2020
 • Oszczędności z tytułu obniżenia mocy zamówionej na potrzeby grzewcze =dodatkowe miesięczne oszczędności
 • 3- letnią gwarancję bezpieczeństwa

Zgłoszenie do programu SMART POWER

Efektywniej sp. z o.o.

ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

tel.: 883 980 577

e-mail:  info@efektywniej.pl

 

Kto jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

Zgodnie z Ustawą o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku, na każdym dużym przedsiębiorstwie funkcjonującym w Polsce ciąży obowiązek wykonania lub zlecenia audytu energetycznego minimum raz na cztery lata. Dotyczy on każdej firmy zatrudniającej 250 i więcej pracowników, a ponadto spełniającej jedno z dwóch kryteriów, jakimi są: suma aktywów o wartości 43 mln euro lub obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług z operacji finansowych na poziomie 50 mln euro przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym (uwzględnia się roczny obrót netto).

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Jedyną grupą spełniającą powyższe kryteria, która została zwolniona z niniejszego obowiązku są firmy posiadające system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania lub system zarządzania środowiskowego w ramach EMAS, jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa. 

Po wykonanym audycie, przedsiębiorca zobowiązany jest: 

 • przechowywać, do celów kontrolnych, dane związane z audytem energetycznym przedsiębiorstwa, przez okres 5 lat; 
 • do zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o przeprowadzonym audycie energetycznym, w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia; 
 • dołączyć do ww. zawiadomienia informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii, wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego.

ZOBACZ TEŻ:

 

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyt instalacji sprężonego powietrza

Audyt energetyczny oświetlenia

 

Jakie są konsekwencje niedopełnienia obowiązku audytu?

Niewykonanie audytu przedsiębiorstwa w terminie może skutkować karą pieniężną nakładaną przez Urząd Regulacji Energetyki, która może wynosić do 5% przychodów przedsiębiorstwa! 

Nie jest więc niczym dziwnym, że widmo kar finansowych nie nastraja optymistycznie, a część przedsiębiorców może uważać audyt energetyczny jedynie za przykry obowiązek, który raczej się nie zwróci.  Warto jednak spojrzeć na czekający nas audyt jak na okazję do identyfikacji potencjału w zakresie zmniejszenia zużycia energii. W końcu to dzięki niemu zdobywamy informacje o efektywności ekonomicznej przedsięwzięć usprawniających, które służą poprawie efektywności energetycznej oraz możliwości ich finansowania i dofinansowania, wskazując optymalne rozwiązania dla danego przedsiębiorstwa. 

Audyt przedsiębiorstwa

Czym jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa ma na celu pokazanie potencjału firmy do oszczędności energii oraz wskazania konkretnych działań, dzięki którym możliwe będzie ich osiągnięcie. Podczas audytu energetycznego przedsiębiorstwa przeprowadzane są pomiary mające na celu określenie poziomu zużycia energii, zbadanie stanu technicznego obiektu, a także znajdujących się w nim urządzeń technicznych i instalacji. W oparciu o gromadzone dane dokonywana jest szczegółowa analiza gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa, obejmująca minimum 90% zużycia wszystkich nośników energii. 

Od czego zależy cena audytu?

Zapytanie o cenę audytu jest zarówno pierwszym, jakie słyszymy ze strony klienta, jak i jednym z najpopularniejszych w wyszukiwarce google 😉 Warto jednak mieć świadomość, że cena audytu zależy od wielu czynników indywidualnych. Przy wycenie audytu bierzemy pod uwagę: 

 • wielkość obiektu (ilość i rodzaj budynków w danej lokalizacji) 
 • ilość i złożoność procesów technologicznych, jakie przeprowadzane są w obiekcie 
 • ilość koniecznych do wykonania badań, analiz i pomiarów 
 • ilość wizji lokalnych koniecznych do zrealizowania audytu 

Jak przygotować się do audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

Aby współpraca z firmą audytorską przebiegała szybko i sprawnie, warto zawczasu skompletować niezbędną dokumentację.  

Przed rozpoczęciem procesu realizacji audytu powinniśmy przygotować m.in.:  

 • dane projektowe – projekty uwzględniające rzuty, przekroje i plany budynków 
 • ewidencje zużycia energii elektrycznej, paliwa i gazu 
 • informacje o układach zasilania elektrycznego, źródłach ciepła, silnikach, układach napędowych 
 • ewidencje instalacji oświetleniowych 

Audyt przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – czego możemy się spodziewać?

Niezależnie od wielkości i rodzaju obiektu, audyt energetyczny przedsiębiorstwa powinien zostać przeprowadzony przez niezależnego wykonawcę posiadającego odpowiednie kwalifikacje, których najlepszym potwierdzeniem będzie przynależność danego specjalisty do Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. 

Gdy mamy za sobą wybór wykonawcy, czekają nas następujące etapy audytu: 

1. Inwentaryzacja 

Na tym etapie audytorzy zapoznają się z danymi o przedsiębiorstwie. Ich uwaga skupia się na charakterystyce pracy w obiekcie, jego wyposażeniu, powierzchni i stanie technicznym, znajdujących się na jego terenie budynkach i instalacjach, a także na profilu zapotrzebowania na energię czy ewidencji zużycia energii elektrycznej, paliwa i gazu. To właśnie wtedy przedsiębiorstwo powinno przekazać firmie audytorskiej wspomnianą już wyżej dokumentację, aby pozwolić na szybkie i sprawne przygotowanie wykonawcy do audytu. 

2. Wizja lokalna 

Na tym etapie wykonawca dokonuje badań i pomiarów na terenie audytowanego obiektu. Możemy się spodziewać, iż podczas audytu energetycznego przedsiębiorstwa dokonany zostanie szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach, transporcie, sprzętach i instalacjach przemysłowych.  

W zależności od rozmiarów obiektu i ilości koniecznych do uwzględnienia elementów, audyt energetyczny przedsiębiorstwa może potrwać od kilku godzin, do nawet kilku dni. Co istotne, w większości przypadków audyt nie zakłóca pracy na terenie przedsiębiorstwa, dzięki czemu firma nie odnotowuje żadnych strat związanych z przestojem w pracy.  

 3. Raport końcowy 

Gdy wykonawca zbierze wszelkie niezbędne dane o przedsiębiorstwie, następuje etap sporządzania raportu z audytu. Powinien on opierać się na trzech filarach, jakimi są: 

 • Szczegółowy opis obecnego stanu przedsiębiorstwa, zawierający opis działalności przedsiębiorstwa, infrastrukturę firmy (tj. liczba pracowników, procesy technologiczne, profil działalności, sprzęt, zmiany pracy), aktualny stan techniczny obiektów i sprzętów, wykaz źródeł ustaw i rozporządzeń na podstawie których przeprowadzono badania, aktualne dane zużyciowe energii w budynkach i instalacjach, wyniki z pomiarów wraz z ich analizą.
 • Plan możliwych do wdrożenia zmian i modernizacji, które przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, wraz z ich analizą ekonomiczną i poziomem opłacalności. 
 • Indywidualny plan wdrożenia wcześniej wspomnianych inwestycji wraz z opracowaniem ich  finansowania. Znajdziemy tam również podsumowanie całego raportu i płynących z niego wniosków. 

Korzyści z przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa

Przeprowadzenie audytu energetycznego w przedsiębiorstwie przynosi za sobą wymierne korzyści – tym większe, jeśli zdecydujemy się na wdrożenie zaleceń zawartych w otrzymanym raporcie.  

Co zatem może nam dać audyt energetyczny przedsiębiorstwa? 

Audyt przedsiębiorstwa

1. Spełnienie warunków ustawowych – uniknięcie kar finansowych 

Jest to jedna z najbardziej oczywistych korzyści, jakie firma zyskuje dzięki audytowi energetycznemu. Jak już wcześniej wspominaliśmy, jest on obowiązkowy w przypadku dużych przedsiębiorstw, a wykonanie audytu w terminie chroni je przed poniesieniem konsekwencji prawnych. Warto dopilnować tej kwestii, gdyż kara za niedopełnienie obowiązku ustawowego może w tym może wynieść nawet 5% rocznych dochodów przedsiębiorstwa!   

2. Zdobycie informacji o zużyciu energii i możliwościach poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie 

Dzięki rzetelnie przeprowadzonemu audytowi energetycznemu, przedsiębiorca uzyskuje niezwykle cenne informacje dotyczące bieżącego bilansu energetycznego przedsiębiorstwa. Raport ten nie tylko pomaga uporządkować wiedzę o aktualnym zużyciu energii w przedsiębiorstwie, ale również stanowi podstawę do planowania przyszłych modernizacji oraz opracowania lub aktualizacji polityki energetycznej firmy. Nie należy zapominać o zawartych w audycie propozycjach modernizacji, których wprowadzenie może przyczynić się do znacznych oszczędności. W sytuacji, kiedy ceny energii elektrycznej stale rosną, może być to niemałe odciążenie dla budżetu firmy.  

 3. Troska o środowisko

Audyty energetyczne pomagają dbać o środowisko! Ich wpływ pomaga sukcesywnie zmniejszać ślad węglowy przedsiębiorstwa, ograniczając tym samym emisję gazów cieplarnianych. Stanowią ważny punkt na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej, które to zostało zaplanowane przez Unię Europejską jako cel na 2050 rok. 

 4. Rozpowszechnianie dobrych praktyk

Dzięki danym uzyskanym w trakcie audytu, przedsiębiorcy są w stanie edukować i uświadamiać pracowników w zakresie zużycia energii na ich stanowiskach pracy, a także wprowadzić nowe procedury mające na celu większą dbałość o jej oszczędzanie. Dzięki temu pracodawca ma szansę na zaszczepienie w pracownikach pozytywnych nawyków, które długofalowo przyczynią się do ograniczenia marnowania energii, a tym samym – zwiększenia efektywności energetycznej całej firmy. 

Audyt energetyczny – przeprowadź go Efektywniej!

Mamy nadzieję, że niniejszy artykuł przybliżył Państwu temat audytów energetycznych przedsiębiorstwa. Mamy również świadomość, że jest to proces, którego planowanie może zabrać znaczną ilość czasu. Firma Efektywniej od lat przeprowadza audyty energetyczne przedsiębiorstw, pomagając klientom w poprawnie nie tylko energetycznej, ale również ekonomicznej efektywności. 

Jeśli mają Państwo potrzebę przeprowadzenia audytu energetycznego w przedsiębiorstwie, zapraszamy do kontaktu! Nasi eksperci oferują kompleksową obsługę całego procesu i służą radą na każdym jego etapie. 

 

WYKONAJ AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA

 

Kontakt

Efektywniej sp. z o.o.

ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

tel.: 883 980 577

e-mail:  info@efektywniej.pl

 

Co to jest krzywa grzewcza?

Krzywa grzewcza przedstawia zależność między temperaturą zasilania instalacji grzewczej a temperaturą powietrzna zewnętrznego. Określa ona do jakiej temperatury źródło ciepła ma podgrzać wodę w instalacji grzewczej przy danej temperaturze zewnętrznej, tak aby w pomieszczeniu był odczuwany komfort cieplny. Ta zależność jest opisywana za pomocą krzywej grzewczej. Pierwowzorem krzywej była tzw. „tabela palacza”, która pomagała określić wymaganą temperaturę zasilania systemu grzewczego w zależności od temperatury zewnętrznej. W przypadku krzywej grzewczej ta funkcja jest dziś spełniana automatycznie, dzięki regulacji pogodowej, która na podstawie pomiaru temperatury zewnętrznej dobiera temperaturę zasilania instalacji grzewczej.

Jak wygląda krzywa grzewcza?

 

Źródło: http://serwiskotly.com.pl/krzywa-grzewcza/

ZOBACZ TEŻ:

 

  Więcej o programie SMART POWER

Wyznaczanie współczynników LAF

Krzywa grzewcza tabela Audyt energetyczny źródła ciepła

Krzywa grzania przedstawia dwie osie: poziomą, na której zaznaczone są temperatury zewnętrzne oraz pionową, która przedstawia temperaturę zasilania instalacji grzewczej. Na wykresie widać kilka krzywych, o różnym nachyleniu – im większe nachylenie wykresu, tym wyższą temperaturę w domu możemy osiągnąć.

Jak ustawić krzywą grzewczą?

Prawidłowo dobrana krzywa grzewcza zapewnia utrzymanie stałej temperatury wewnątrz budynku przy różnych temperaturach zewnętrznych. Ale jak właściwie dobrać idealną dla nas krzywą grzewczą? Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy doświadczonych audytorów energetycznych. Bazując na swojej technicznej wiedzy oraz oczekiwaniach mieszkańców doskonale będą wiedzieć, jak dobrać krzywą grzewczą, aby efekt był optymalny.

Poniżej przedstawiamy jak ustawić krzywą grzewczą- przykład liczbowy, który pokazuje, jakie oszczędności można osiągnąć zmieniając parametry instalacji grzewczej centralnego ogrzewania przy takiej samej izolacji przewodów przed i po:

 

 

Opis Stan istniejący Stan po modernizacji Jednostka
Parametry systemu ogrzewania 90/70ºC 70/55ºC
Długość odcinka o DN 15 119,8 119,8 mb.
Grubość izolacji wymagana grubość izolacji wymagana grubość izolacji
Straty na mb 6,2 4,7 W/mb.
Straty na instalacji 17,33 13,14 GJ/rok
Długość odcinka o DN 32 160,6 160,6 mb.
Grubość izolacji wymagana grubość izolacji wymagana grubość izolacji
Straty na mb 7,8 5,9 W/mb.
Straty na instalacji 29,22 22,10 GJ/rok
Długość odcinka o DN 50 100,6 100,6 mb.
Grubość izolacji wymagana grubość izolacji wymagana grubość izolacji
Straty na mb 7,5 5,7 W/mb.
Straty na instalacji 17,60 13,38 GJ/rok
Długość odcinka o DN 90 122,6 122,6 mb.
Grubość izolacji wymagana grubość izolacji wymagana grubość izolacji
Straty na mb 7,5 5,7 W/mb.
Straty na instalacji 21,45 16,30 GJ/rok
Podsumowanie
Suma strat na instalacji 85,60 64,92 GJ/rok
Oszczędność energii 20,68 GJ/rok
24,16 %

 

Sama zmiana parametrów grzewczych może wpłynąć na ok. 25% oszczędności energii! Dodając do tego dodatkowe modernizacje jak np. poprawa izolacji przewodów instalacji – oszczędności będą jeszcze większe. Wielkości strat na mb. zostały dobrane na podstawie rozporządzenia.

Dlaczego warto poświęcić czas na idealne dobranie krzywej grzewczej?

Odpowiednio dobrana krzywa grzewcza musi nie tylko zapewniać komfort cieplny wewnątrz budynku, ale – co równie istotne – musi tworzyć korzystne warunki pracy dla źródła ciepła. Oznacza to, że musi mieć taki wpływ na sterowanie, aby źródło miało szansę osiągnąć jak najwyższą sprawność.

Wysoka sprawność źródła ma przełożenie na efektywność jego pracy, a ta natomiast ma ogromny wpływ na wysokość naszych rachunków za ogrzewanie! Zatem czas poświęcony na dobranie idealnej krzywej grzewczej do naszego komfortu cieplnego jest podwójnie cenny.

 

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w doborze optymalnej krzywej grzewczej lub chcą poznać więcej szczegółów dotyczących naszej oferty, zapraszamy do kontaktu!

Kontakt

Efektywniej sp. z o.o.

ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

tel.: 883 980 577

e-mail:  smart-power@efektywniej.pl

 

Kto jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

Zgodnie z Ustawą o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku, na każdym dużym przedsiębiorstwie funkcjonującym w Polsce ciąży obowiązek wykonania lub zlecenia audytu energetycznego minimum raz na cztery lata. Dotyczy to każdej firmy zatrudniającej 250 i więcej pracowników, a ponadto spełniającej jedno z dwóch kryteriów, jakimi są: suma aktywów o wartości 43 mln euro lub obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług z operacji finansowych na poziomie 50 mln euro przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym (uwzględnia się roczny obrót netto).

Po wykonanym audycie, przedsiębiorca zobowiązany jest:

 • przechowywać, do celów kontrolnych, dane związane z audytem energetycznym przedsiębiorstwa, przez okres 5 lat;
 • do zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o przeprowadzonym audycie energetycznym, w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia;
 • dołączyć do ww. zawiadomienia informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii, wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego.*

Jedyną grupą spełniającą powyższe kryteria, która została zwolniona z niniejszego obowiązku są firmy posiadające system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania lub system zarządzania środowiskowego w ramach EMAS, jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

ZOBACZ TEŻ

 

 Audyt instalacji sprężonego powietrza

  Pomiary w przemyśle

 Białe certyfikaty

Niewykonanie audytu przedsiębiorstwa w terminie może skutkować karą pieniężną nakładaną przez Urząd Regulacji Energetyki. Może ona wynosić aż do 5% przychodów przedsiębiorstwa!

 Jakie są konsekwencje niedopełnienia obowiązku audytu?

 

Nie jest więc niczym dziwnym, że widmo kar finansowych nie nastraja optymistycznie, a część przedsiębiorców może uważać audyt energetyczny jedynie za przykry obowiązek, który raczej się nie zwróci.  Warto jednak spojrzeć na czekający nas audyt jak na okazję do identyfikacji potencjału w zakresie zmniejszenia zużycia energii.

Audyt dostarcza również informacji o efektywności ekonomicznej przedsięwzięć usprawniających, które służą poprawie efektywności energetycznej oraz możliwości ich finansowania i dofinansowania, wskazując optymalne rozwiązania dla danego przedsiębiorstwa.

 

Czym jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa ma na celu pokazanie potencjału firmy do oszczędności energii oraz wskazania konkretnych działań, dzięki którym możliwe będzie ich osiągnięcie. Podczas audytu energetycznego przedsiębiorstwa przeprowadzane są pomiary mające na celu określenie poziomu zużycia energii, zbadanie stanu technicznego obiektu, a także znajdujących się w nim urządzeń technicznych i instalacji. W oparciu o gromadzone dane dokonywana jest szczegółowa analiza gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa, obejmująca minimum 90% zużycia wszystkich nośników energii.

 

Od czego zależy cena audytu?

Zapytanie o cenę audytu jest zarówno pierwszym, jakie słyszymy ze strony klienta, jak i jednym z najpopularniejszych w wyszukiwarce google.

Warto mieć świadomość, że cena audytu zależy od wielu czynników indywidualnych. Przy wycenie audytu bierzemy pod uwagę:

 • wielkość obiektu (ilość i rodzaj budynków w danej lokalizacji)
 • ilość i złożoność procesów technologicznych, jakie przeprowadzane są w obiekcie
 • liczbę koniecznych do wykonania badań, analiz i pomiarów
 • ilość wizji lokalnych koniecznych do zrealizowania audytu
Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

 

 

Jak przygotować się do audytu przedsiębiorstwa?

Aby współpraca z firmą audytorską przebiegała szybko i sprawnie, warto zawczasu skompletować niezbędną dokumentację.

Przed rozpoczęciem procesu realizacji audytu powinniśmy przygotować m.in.:

 • dane projektowe – projekty uwzględniające rzuty, przekroje i plany budynków
 • ewidencje zużycia energii elektrycznej, paliwa i gazu
 • informacje o układach zasilania elektrycznego, źródłach ciepła, silnikach, układach napędowych
 • ewidencje instalacji oświetleniowych

 

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – czego możemy się spodziewać?

Niezależnie od wielkości i rodzaju obiektu, audyt energetyczny przedsiębiorstwa powinien zostać przeprowadzony przez niezależnego wykonawcę posiadającego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Ich najlepszym potwierdzeniem będzie przynależność specjalisty do Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

Gdy mamy za sobą wybór wykonawcy, czekają nas następujące etapy audytu:

 1. Inwentaryzacja

Na tym etapie audytorzy zapoznają się z danymi o przedsiębiorstwie. Ich uwaga skupia się na charakterystyce pracy w obiekcie, jego wyposażeniu, powierzchni, stanie technicznym i znajdujących się na jego terenie budynkach i instalacjach. Analizuje się profil zapotrzebowania na energię oraz ewidencję zużycia energii elektrycznej, paliwa i gazu. To właśnie wtedy przedsiębiorstwo powinno przekazać firmie audytorskiej wspomnianą już wyżej dokumentację, aby pozwolić na szybkie i sprawne przygotowanie wykonawcy do audytu.

 1. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Na tym etapie wykonawca dokonuje badań i pomiarów na terenie audytowanego obiektu. Możemy się spodziewać, iż podczas audytu energetycznego przedsiębiorstwa dokonany zostanie szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach, transporcie, sprzętach i instalacjach przemysłowych.

W zależności od rozmiarów obiektu i ilości koniecznych do uwzględnienia elementów, audyt energetyczny przedsiębiorstwa może potrwać od kilku godzin, do nawet kilku dni. Co istotne, w większości przypadków audyt nie zakłóca pracy na terenie przedsiębiorstwa. Dzięki temu firma nie odnotowuje żadnych strat związanych z przestojem w pracy.

 1. Raport końcowy

Gdy wykonawca zbierze wszelkie niezbędne dane o przedsiębiorstwie, następuje etap sporządzania raportu z audytu. Powinien on opierać się na trzech filarach, jakimi są:

 • Szczegółowy opis obecnego stanu przedsiębiorstwa, zawierający opis działalności przedsiębiorstwa, infrastrukturę firmy (tj. liczba pracowników, procesy technologiczne, profil działalności, sprzęt, zmiany pracy), aktualny stan techniczny obiektów i sprzętów, wykaz źródeł ustaw i rozporządzeń na podstawie których przeprowadzono badania, aktualne dane zużyciowe energii w budynkach i instalacjach, wyniki z pomiarów wraz z ich analizą
 • Plan możliwych do wdrożenia zmian i modernizacji, które przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, wraz z ich analizą ekonomiczną i poziomem opłacalności.
 • Indywidualny plan wdrożenia wcześniej wspomnianych inwestycji wraz z opracowaniem ich. Znajdziemy tam również podsumowanie całego raportu i płynących z niego wniosków.

 

Korzyści z przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa

Przeprowadzenie audytu energetycznego w przedsiębiorstwie przynosi za sobą wymierne korzyści. Tym większe, jeśli zdecydujemy się na wdrożenie zaleceń zawartych w otrzymanym raporcie.

Co zatem może nam dać audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

 1. Spełnienie warunków ustawowych – uniknięcie kar finansowych

Jest to jedna z najbardziej oczywistych korzyści, jakie firma zyskuje dzięki audytowi energetycznemu. Audyt energetyczny jest obowiązkowy w przypadku dużych przedsiębiorstw, a wykonanie go w terminie chroni przed poniesieniem konsekwencji prawnych. Warto dopilnować tej kwestii, gdyż kara za niedopełnienie obowiązku ustawowego może w tym może wynieść nawet 5% rocznych dochodów przedsiębiorstwa!

 1. Zdobycie informacji o zużyciu energii i możliwościach poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie

Dzięki rzetelnie przeprowadzonemu audytowi energetycznemu, przedsiębiorca uzyskuje niezwykle cenne informacje dotyczące bieżącego bilansu energetycznego przedsiębiorstwa. Raport nie tylko pomaga uporządkować wiedzę o aktualnym zużyciu energii, ale również stanowi podstawę do planowania przyszłych modernizacji. Będzie pomocą przy opracowaniu lub aktualizacji polityki energetycznej firmy. Nie należy zapominać o zawartych w audycie propozycjach modernizacji, których wprowadzenie może przyczynić się do znacznych oszczędności. W sytuacji, kiedy ceny energii elektrycznej stale rosną, może być to niemałe odciążenie dla budżetu firmy.

 1. Troska o środowisko

Audyty energetyczne pomagają dbać o środowisko! Ich wpływ pomaga sukcesywnie zmniejszać ślad węglowy przedsiębiorstwa, ograniczając tym samym emisję gazów cieplarnianych. Stanowią ważny punkt na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej, które zostało zaplanowane przez Unię Europejską jako cel na 2050 rok.

 1. Rozpowszechnianie dobrych praktyk

Dzięki danym uzyskanym w trakcie audytu, przedsiębiorcy są w stanie edukować i uświadamiać pracowników w zakresie zużycia energii na ich stanowiskach pracy, a także wprowadzić nowe procedury mające na celu większą dbałość o jej oszczędzanie. Dzięki temu pracodawca ma szansę na zaszczepienie w pracownikach pozytywnych nawyków. Te z kolei długofalowo przyczynią się do ograniczenia marnowania energii, a tym samym – zwiększenia efektywności energetycznej całej firmy.

 

Audyt energetyczny – przeprowadź go Efektywniej!

Mamy nadzieję, że niniejszy artykuł przybliżył Państwu temat audytów energetycznych przedsiębiorstwa. Mamy również świadomość, że jest to proces, którego planowanie może zabrać znaczną ilość czasu. Firma Efektywniej od lat przeprowadza audyty energetyczne przedsiębiorstw, pomagając klientom w poprawnie nie tylko energetycznej, ale również ekonomicznej efektywności.

Jeśli mają Państwo potrzebę przeprowadzenia audytu energetycznego w przedsiębiorstwie, zapraszamy do kontaktu! Nasi eksperci oferują kompleksową obsługę całego procesu i służą radą na każdym jego etapie.

 

*via: gov.pl

Kontakt

Efektywniej sp. z o.o.

ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

tel.: 883 980 577

e-mail:  info@efektywniej.pl

 

 

O czym warto pamiętać planując jej modernizację?

Zaprojektowanie oświetlenia w dużych halach magazynowych przeważnie okazuje się nie tylko kosztownym, ale i budzącym wiele wątpliwości zagadnieniem. Mimo iż ustawowe normy jasno wytyczają standardy oświetlenia, nie są one w stanie uchronić właścicieli obiektów przed stratami spowodowanymi źle dobranymi, nieefektywnymi rozwiązaniami. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć Państwu podstawowe zagadnienia związane z oświetleniem magazynów, jak również przytoczymy przykłady najczęstszych błędów odnotowywanych przez nas podczas audytów.

Normy ustawowe – nasz główny punkt odniesienia

Filarem, na którym powinniśmy się oprzeć podczas projektowania efektywnego oświetlenia w każdym obiekcie, jest norma PN-EN 12464-1:2012: Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. To właśnie w niej określono warunki, jakie muszą zostać spełnione w konkretnych miejscach pracy, w zależności od typu wykonywanych w nich zadań, ich przeznaczenia oraz wykorzystywanego sprzętu.

Wyznaczone w normach warunki oświetleniowe miejsca pracy mają sprzyjać wykonywaniu powierzonych zadań, gwarantując bezpieczeństwo i komfort pracowników. Należy pamiętać, iż bez względu na typ wykonywanych zadań, stanowisko pracy powinno być oświetlone równomiernie, a czynniki przeszkadzające, takie jak np. migotanie świateł – wyeliminowane. Pamiętajmy, że złe warunki oświetleniowe nie tylko odbiją się na efektywności, koncentracji i samopoczuciu pracowników, ale również mogą być przyczyną nierzadko tragicznych w skutkach błędów i wypadków podczas pracy.

Oprócz natężenia światła i rozkładu luminacji, należy zwrócić uwagę na takie aspekty, jak:

 • efektywność energetyczna zastosowanego oświetlenia
 • oddawanie barw i wygląd barwy światła,
 • kierunkowość światła,
 • występowanie efektu olśnienia oraz efektu stroboskopowego i migotania.

Warto pamiętać, iż różne normy oświetleniowe dotyczyć mogą nie tylko poszczególnych obiektów, ale nawet ich konkretnych obszarów. Przykładowo – magazyn w hipermarkecie będzie przeważnie słabiej doświetlony niż znajdująca się zaledwie kilka metrów obok sala sprzedaży lub łazienki przeznaczone dla klientów.

Oświetlenie magazynów – co należy wziąć pod uwagę?

Oświetlenie hal magazynowych nie tylko bywa kosztowne, ale również potrafi stanowić twardy orzech do zgryzienia. Są to obiekty o dużej powierzchni, na dodatek najczęściej pozbawione dostępu do światła dziennego. Sytuacji nie ułatwia fakt, iż wysokie regały magazynowe nie sprzyjają oświetleniu wąskich przejść, jakie się między nimi znajdują. Nic więc dziwnego, że wiele odwiedzanych przez nas obiektów, mimo ponoszenia dużych kosztów, wciąż jest niedoświetlonych lub oświetlonych nieefektywnie.

Wedle normy PN-EN 12464-1, poziom natężenia światła dla budynków magazynowych powinien wahać się od 100 lx do 200 lx, jednak nie zawsze jest ono wystarczające. Z doświadczenia jednak polecamy zastosowanie oświetlenia o natężeniu rzędu 300 lx – jest ono niezbędne do wygodnego odczytywania dokumentów magazynowych czy etykiet. Należy również pamiętać o zapewnieniu dobrej widoczności w strefach załadunku i wjazdu do magazynu, kluczowej dla bezpiecznej pracy pojazdów. Dodatkowym aspektem mającym wpływ na oświetlenie w halach magazynowych jest wymóg, aby nie miało ono żadnego negatywnego wpływu na przechowywane w nim towary. Lampy powinny być więc dobrane pod kątem emisji jak najmniejszej ilości ciepła. Wybór źródła światła zależeć też będzie od wysokości obiektu. W halach do 6-7 metrów wysokości najczęściej spotkamy lampy LED lub świetlówki, natomiast w wyższych pomieszczeniach możemy dodatkowo zastosować oprawy z lampami metalohalogenkowymi.

Szeroka oferta rynkowa pozwala nam na dobranie systemu oświetlenia wedle konkretnych potrzeb i przeznaczenia obiektu. Inne oświetlenie dobierzemy bowiem do wysokiego, wypełnionego regałami magazynu, a inne – do niskich obiektów polegających na systemie bezregałowym. Przykładowo – magazyny wysokiego składowania zazwyczaj zostaną wyposażone w oprawy oświetleniowe o skupionym rozsyle światła, które pomagają efektywnie i precyzyjnie oświetlić przestrzenie odległe od jego źródła, a rozległe hale, w których istotnym będzie równomierne oświetlenie dużej powierzchni, potrzebować będą opraw o szerszym rozsyle światłości.

Najczęstsze błędy w oświetleniu magazynów

Indywidualne podejście do projektowania instalacji świetlnych w halach magazynowych pozwala nam uniknąć późniejszych problemów związanych z nieefektywnym lub niespełniającym norm oświetleniem.

Najczęstszymi nieprawidłowościami napotykanymi przez nas w trakcie audytów oświetlenia w halach wielkopowierzchniowych są:

1. Niedoświetlenie przestrzeni między regałami 

Trudności z oświetleniem ciągów komunikacyjnych między regałami to problem wynikający bezpośrednio ze sposobu zagospodarowania przestrzeni w halach magazynowych.

Wysokie, ustawione w niewielkiej odległości od siebie regały skutecznie blokują światłu dotarcie do przestrzeni znajdujących się przy podłodze. Skutkiem takiej sytuacji mogą być pomyłki w kompletowaniu zamówień, wypadki i problemy zdrowotne pracowników zmuszonych do długotrwałego wytężania wzroku przy odczytywaniu etykiet i dokumentów. Problem ten najczęściej próbuje się rozwiązać zwiększeniem mocy oświetlenia lub zastosowaniem opraw o skupionym rozsyle światła, które nie zapewniają jednak dostatecznego doświetlenia samych regałów.

W takiej sytuacji warto rozważyć wymianę dotychczasowego oświetlenia na liniowe oprawy LED o eliptycznym kącie rozsyłu. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie tylko z łatwością doświetlimy nawet najniższe partie pomieszczenia, ale również oświetlimy powierzchnie pionowe, jakimi są regały magazynowe.

2. Zbyt intensywne oświetlenie w górnych partiach regałów 

Jest to problem, który najczęściej bezpośrednio łączy się z wymienionym wyżej niedoświetleniem przejść między regałami. W sytuacji, kiedy dolne partie pomieszczenia nie są dostatecznie oświetlone, często zostaje podjęta decyzja o zwiększeniu natężenia światła. Górne partie regałów są oświetlone zbyt intensywnie, co nie tylko zwiększa koszty oświetlenia, ale również stanowi znaczną niedogodność dla pracowników układających towar na górnych półkach. Możemy zastosować wspomniane już wcześniej oprawy o eliptycznym kącie rozsyłu lub zamontować regulatory zapewniające możliwość zmiany wartości strumienia świetlnego dla poszczególnych opraw.

3. Projekt nieuwzględniający potrzeb obiektu 

Wiele problemów ma swoje źródło w nieuwzględniającym sposobu wykorzystania obiektu projekcie instalacji świetlnej. Zdarza się bowiem, iż miejsca i sposoby składowania towaru uległy zmianie w trakcie użytkowania obiektu lub pozostawały nieznane na etapie projektowania oświetlenia. Efektem może być szereg niedogodności, z niedoświetleniem pomieszczeń na czele. W takich przypadkach zalecane jest ponowne zaprojektowanie systemu oświetlenia, tym razem z uwzględnieniem konkretnych cech i potrzeb obiektu.

4. Niska efektywność energetyczna 

Wiele odwiedzanych przez nas obiektów zmagało się z problemem nieefektywnego systemu oświetlenia, który skutecznie podnosił miesięczne koszty ich użytkowania. Bardzo często źródłem braku efektywności bywa zbyt duże natężenie oświetlenia, którego można uniknąć dzięki zmierzeniu, a następnie dostosowaniu jego poziomu w strefach magazynowych o różnym przeznaczeniu. Pamiętajmy, że nie każda przestrzeń wymaga światła o natężeniu rzędu 300-500 lx. 😉

Warto również zastanowić się, czy zastosowane oprawy i źródła światła na pewno sprawne i skuteczne. W wielu przypadkach sama wymiana przestarzałych lamp na nowe, energooszczędne jest źródłem znacznych oszczędności i poprawy jakości oświetlenia w budynku. Dużą zmianę w efektywności energetycznej oświetlenia może przynieść zastosowanie inteligentnego systemu regulacji pracy źródeł światła, opartego na czujnikach poziomu natężenia oświetlenia oraz czujnikach ruchu.

 Jakie korzyści niesie ze sobą audyt oświetlenia?

W przypadku tak dużego przedsięwzięcia, jakim jest analiza, a następnie modernizacja systemu oświetlenia, warto zdać się na wiedzę i doświadczenie ekspertów. Wymienione wyżej przypadki to tylko część nieprawidłowości, jakie rejestrujemy, a następnie pomagamy wyeliminować w obiektach należących do naszych klientów.

Przeprowadzony przez nas audyt oświetlenia to obszerne opracowanie, które obejmuje szeroko zakrojone badanie i analizę aktualnego stanu instalacji oświetleniowej, a także wskazanie możliwych do realizacji przedsięwzięć modernizacyjnych wraz z ich zakresem oraz parametrami technicznymi i ekonomicznymi. Naszym klientom proponujemy rozwiązania optymalne, szczególnie z punktu widzenia efektywności ekonomicznej. Bardzo często projektujemy nowy system oświetlenia wewnętrznego czy zewnętrznego przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich aspektów normowych.

Projektowane przez nas modernizacje nie tylko pomagają spełnić wymagania normy PN-EN 12464-1 oraz obniżyć koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej i mocy zamówionej na oświetlenie, ale również dają możliwość skorzystania z dofinansowania na wymianę oświetlenia, dzięki czemu optymalizacja oświetlenia w obiekcie może odbyć się praktycznie bezkosztowo.

Zapraszamy do kontaktu na: info@efektywniej.pl  lub pod nr tel.: 883 980 577

Kwestia ochrony środowiska od lat jest jednym z priorytetowych tematów w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jedną z dróg prowadzących do minimalizowania negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne jest dążenie do racjonalnego i oszczędnego gospodarowania energią. Nie dziwi więc fakt, że zagadnienia związane z efektywnością energetyczną, zwłaszcza w połączeniu z niedawnymi podwyżkami cen prądu, przeżywają rozkwit popularności.

Większość zainteresowanych tematem efektywnego gospodarowania energią zapewne słyszała o tzw. białych certyfikatach. Czym dokładnie one są, jak je zdobyć i jakie korzyści mogą przynieść?  Na te pytania odpowiemy w niniejszym artykule.

 

Białe certyfikaty – co to jest?

Jak już wspomnieliśmy, kwestia ochrony środowiska stanowi ważny element polityki UE, a zwiększanie efektywności energetycznej to jego nieodłączny aspekt. Państwa członkowskie zobowiązane są do optymalizacji zużycia energii, a świadectwa efektywności energetycznej, potocznie zwane białymi certyfikatami, to jeden z motywatorów mających na celu powzięcie kroków do zwiększania efektywności energetycznej. 

System Białych Certyfikatów powstał z myślą o inwestycjach modernizacyjnych, mających na celu zminimalizowanie emisji zanieczyszczeń, promowanie koncepcji efektywności energetycznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego na terenie Unii Europejskiej. 

Świadectwa efektywności energetycznej, jak sama nazwa wskazuje, są poświadczeniem zaoszczędzenia danej ilości energii na skutek przeprowadzonych inwestycji podnoszących efektywność energetyczną. Te wydawane przez prezesa URE certyfikaty to nie tylko potwierdzenie skutecznego działania na rzecz zmniejszenia zużycia energii, ale przede wszystkim – prawa majątkowe, dopuszczone do obrotu na Towarowej Giełdzie Energii. Białe Certyfikaty można oczywiście sprzedawać, co stanowi dodatkowy przychód dla ich posiadaczy. Nierzadko zdarza się, że uzyskane dzięki danej inwestycji Białe Certyfikaty pozwalają naszym klientom spłacić znaczną część jej kosztów. 

Podstawą prawną umożliwiającą pozyskiwanie Białych Certyfikatów jest ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku.

ZOBACZ TEŻ:

 

  Więcej o programie SMART POWER

Wyznaczanie współczynników LAF

Audyt energetyczny źródła ciepła

Przykłady

Klient z województwa małopolskiego – huta szkła:

Modernizacja polegała na wymianie sprężarki o mocy znamionowej silnika 380 kW na sprężarkę o zbliżonej wydajności o mocy znamionowej 250 kW

Przed modernizacją Po modernizacji Jednostka
Roczne zapotrzebowanie na energię finalną 3 190 2 099 MWh/rok
Redukcja energii 93,81 toe/rok

Nasz klient na wymianę sprężarki zainwestował ponad 285 000zł, natomiast zysk z białych certyfikatów wyniósł około 186 000 zł. Stanowi to około 55% kosztów inwestycji.

 

Kto może uzyskać białe certyfikaty?

Na samym początku działania systemu Białych Certyfikatów pozyskiwane były one w ramach przetargów, wygrywanych przez instytucje i przedsiębiorstwa, które wykazały największe oszczędności energii. Obecnie funkcjonujące regulacje są jednak o wiele dla nas łaskawsze, gdyż w celu uzyskania świadectwa efektywności energetycznej wystarczy tylko wykazać stosowne oszczędności energii, a następnie złożyć wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki.

Bez znaczenia jest to, kto ubiega się o świadectwo efektywności energetycznej. Mogą być to zarówno osoby prywatne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki i instytucje państwowe lub prywatne. Białe certyfikaty może uzyskać każdy planujący przeprowadzenie inwestycji modernizacyjnej, o ile ma ona na celu obniżenie zużycia energii.

 

Jak zdobyć białe certyfikaty energetyczne?

Jakie warunki należy spełnić, gdy ubiegamy się o świadectwo efektywności energetycznej? Pocieszającym jest fakt, iż nie ma ich wiele. Wniosek o uzyskanie Białych Certyfikatów ma rację bytu wtedy, gdy dotyczy on zaplanowanej, lecz nierozpoczętej jeszcze inwestycji, a jej efektem będą oszczędności energii rzędu minimum 10 ton oleju ekwiwalentnego.*

Warto tutaj pamiętać, że za rozpoczęcie inwestycji uznaje się nie tylko podpisanie umowy z wykonawcą prac modernizacyjnych, ale również zakup potrzebnych do niej materiałów. Uwaga! Zakup gruntu pod planowaną realizację, wykonanie projektu modernizacji, a także ogłoszenie przetargu w celu wyłonienia wykonawcy nie jest uznawane za rozpoczęcie modernizacji! Nie warto na tej podstawie składać wniosku o białe certyfikaty. URE najprawdopodobniej go odrzuci.

Wyposażeni w tę wiedzę, możemy przyjrzeć się drodze, jaką ma przed sobą podmiot ubiegający się o białe certyfikaty.

Wszystko rozpoczyna się od sporządzenia analizy planowanych przedsięwzięć pod kątem zakwalifikowania ich do procesu ubiegania się o białe certyfikaty. Następnie przychodzi czas na audyt efektywności energetycznej, który jest niezbędnym elementem niniejszego procesu. Jest to opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, poszczególnych urządzeń lub instalacji. Audyt zawiera wykaz konkretnych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, a także ocenę opłacalności ekonomicznej do uzyskania oszczędności energii. To właśnie on stanowi podstawę do obliczenia oszczędności energii z założeniem wariantów dedykowanej dla danej inicjatywy.

Następnie należy przygotować i złożyć do URE wniosek o wydanie świadectw efektywności energetycznej wraz ze stosowną dokumentacją.

Po złożeniu wszelkich potrzebnych dokumentów możemy rozpocząć realizację zaplanowanych przedsięwzięć modernizacyjnych mających na celu zwiększenie oszczędności energii. Jeżeli złożony wniosek wykazuje większą oszczędność energii niż 100 toe/rok, to po realizacji przedsięwzięć wynikających z audytu, należy wykonać drugi, powykonawczy audyt energetyczny, który wykaże, czy udało się zaoszczędzić określoną ilość energii.

W ciągu 45 dni od zakończenia inwestycji należy złożyć zawiadomienie do URE, a po otrzymaniu pozytywnej decyzji, beneficjentowi przyznane zostają prawa majątkowe do Białych Certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energetycznej.

 

Co zrobić z białymi certyfikatami?

Uzyskane świadectwa efektywności energetycznej mogą zostać sprzedane na Towarowej Giełdzie Energii. W ramach systemu Białych Certyfikatów, istnieją podmioty ustawowo zobligowane do odkupywania Białych Certyfikatów. Są to dostawcy i producenci energii i zobowiązani do skupowania i oddawania Urzędowi Regulacji Energetyki określonej, ilości Białych Certyfikatów.

Taka sytuacja jest dla posiadaczy świadectw efektywności energetycznej niezwykle korzystna, gdyż oznacza, iż będzie mógł je sprzedać po stałej cenie rynkowej.

 

Ile warte są białe certyfikaty?

Na rok 2022 opłata zastępcza za 1 toe wynosi 2385,39 złotych. Warto jednak pamiętać, iż wartość opłaty zastępczej co roku wzrasta o 5% względem wartości z poprzedniego roku. Nietrudno jest więc obliczyć, iż osiągając konieczną do uzyskania białego certyfikatu oszczędność równą min. 10 toe, uzyskamy co najmniej 23 853, 90 zł.

 

Jakie modernizacje kwalifikują się do uzyskania białych certyfikatów?

Świadectwa efektywności energetycznej możemy uzyskać za:

1. Izolację instalacji przemysłowych

2. Przebudowę lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi

Modernizację lub wymianę:

 • oświetlenia
 • urządzenia i instalacje wykorzystywanych w procesach przemysłowych
 • instalacje i urządzenia wykorzystywanych w procesach energetycznych
 • urządzenia oraz instalacje wykorzystywanych w procesach telekomunikacyjnych
 • urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach informatycznych
 • lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła w rozumieniu art. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
 • urządzeń przeznaczonych do użytku domowego

3. Odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych

4. Ograniczenie strat:

 • związanych z poborem mocy biernej
 • sieciowych, związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub gazu ziemnego
 • na transformacji
 • w sieciach ciepłowniczych
 • związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych

5. Stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego. W wysokosprawnej kogeneracji w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

 

Ograniczenia w przyznawaniu białych certyfikatów

Głównym ograniczeniem na drodze do uzyskania Białych Certyfikatów jest wymagana wysokość oszczędności, które muszą wynieść minimum 10 toe/rok. Należy również pamiętać, że białe certyfikaty nie mogą być łączone ze wszystkimi dofinansowaniami. W sytuacji, kiedy zostanie przekroczona dopuszczalna wysokość pomocy publicznej, świadectwo efektywności energetycznej może nie zostać nam przyznane. Warto mieć również na uwadze, że Białych Certyfikatów nie uzyskamy za przedsięwzięcie, na które otrzymaliśmy premię termomodernizacyjną.

Wielu ubiegających się o przyznanie białych certyfikatów zapomina, że wniosek składany do Urzędu Regulacji Energetyki dotyczyć powinien jednego rodzaju inwestycji. Oznacza to, że nie należy składać jednego wniosku dla kilku różnych inwestycji. (np. wymiany izolacji i modernizacji opraw świetlnych w zakładzie przemysłowym). Dobrą wiadomością jest natomiast to, że spokojnie można łączyć inwestycje tego samego rodzaju z różnych lokalizacji. Doskonałym przykładem jest łączenie w kilku oddziałach firmy modernizacji źródeł ciepła.

Do uzyskania świadectwa efektywności energetycznej nie zakwalifikują się również wszelkie projekty OZE, np. instalacje fotowoltaiczne! Dzieje się tak dlatego, iż system Białych Certyfikatów obejmuje rozwiązania mające na celu oszczędzanie, a nie wytwarzanie energii.

Masz wątpliwości, czy Twoja inwestycja kwalifikuje się pod białe certyfikaty? URE zapewnia całe kompendium wiedzy na temat zasad ich przyznawania! Możesz również zadać pytanie naszym ekspertom – na temacie świadectw efektywności energetycznej znamy się jak mało kto 😉

Profesjonalna pomoc w uzyskaniu Białych Certyfikatów

Uzyskanie świadectwa efektywności energetycznej to proces, który osobom niewprawionym może nie tylko przynieść trudności, ale również zabrać znaczną ilość czasu. Firma Efektywniej od lat przeprowadza klientów przez wszystkie jego etapy – od weryfikacji założeń projektowych i sporządzenia audytu efektywności energetycznej. Poprzez przygotowanie wniosków i kompletowanie niezbędnej dokumentacji, na audytach powykonawczych skończywszy.

Osobom, które pragną od podszewki poznać system Białych Certyfikatów w praktyce, oferujemy udział w autorskim programie szkoleniowym, dzięki któremu zgłębią najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania systemu Białych Certyfikatów, poznają metodykę wykonywania audytów efektywności energetycznej zgodnych z Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o Efektywności Energetycznej oraz zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, a także zyskają praktyczną wiedzę z dziedziny metod obliczania oszczędności energii.

Jeśli są Państwo ciekawi, czy Wasz obiekt ma potencjał do uzyskania Białych Certyfikatów, zapraszamy do kontaktu! Wspólnie oszacujemy, o co możemy walczyć.

*toe = energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10000 kcal/kg.

 

Kontakt

Efektywniej sp. z o.o.

ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

tel.: 883 980 577

e-mail:  info@efektywniej.pl

 

Formuła ESCO jest niewątpliwie jednym z ciekawszych (a przy okazji – naszych ulubionych) sposobów finansowania wszelakich przedsięwzięć związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej – od obiektów przemysłowych czy mieszkalnych, na budynkach użyteczności publicznej skończywszy.

Sama nazwa ESCO to skrót Energy Saving Company, czyli firmy oszczędzającej energię poprzez optymalizację i obniżenie jej zużycia. O ile takie założenie nie jest niczym niezwykłym, tak sposób jego realizacji jest czynnikiem wyróżniającym formułę ESCO spośród innych metod finansowania inwestycji, bowiem rozliczenie za wykonanie energooszczędnych usprawnień odbywa się dopiero z uzyskanych dzięki nim oszczędności.

Mimo iż historia realizacji w niniejszej formie liczy przeszło 50 lat, w naszym kraju rozgościła się ona stosunkowo niedawno, stale zyskując na rozpoznawalności. Może się jednak okazać, iż w najbliższych latach formuła ESCO przeżyje niespotykany dotąd rozkwit popularności, wynikający bezpośrednio z unijnych planów transformacji energetycznej…

Historia formuły ESCO

Za miejsce narodzin idei oszczędnego i efektywnego zarządzania energią przyjmuje się Paryż. To właśnie tam w roku 1918 została podpisana pierwsza umowa, która na celu miała uchronić mieszkańców miasta przed wzrostem cen energii. Był to kontrakt typu chauffage, który pozwalał użytkownikom instalacji grzewczej korzystać z niej za opłatą ustaloną z góry. Taki sposób rozliczenia miał pomóc obu stronom umowy – sponiewierani przez wojnę i będący jej następstwem kryzys ekonomiczny obywatele mieli zagwarantowaną ochronę przed wzrostem cen energii, a jej dostawcy – pewny rynek zbytu. Podobne przedsięwzięcia próbowano realizować niedługo później w Stanach Zjednoczonych, jednak szalejący w latach ’30 kryzys ekonomiczny skutecznie ograniczył możliwość rozwoju nowatorskiej wówczas metody.

Zainteresowanie tematem jak szybko się zaczęło, tak szybko ucichło. Musiały minąć dekady, aby na rynku amerykańskim na nowo zadebiutował model finansowania, który dziś – w niemal niezmienionym kształcie – znany jest jako ESCO. A stało się tak za sprawą niewielkiej firmy z Teksasu – Time Energy. W 1971 roku zarząd firmy próbował wprowadzić na rynek automatyczne włączniki światła, a przekaz kierowany do potencjalnych klientów oparty był na hasłach o oszczędności energii. Nowatorski projekt nie wzbudził jednak zaufania inwestorów, dlatego Time Energy postanowiło postawić wszystko na jedną kartę i zaproponowało nabywcom darmowy montaż urządzenia, natomiast rozliczenie miało zostać dokonane z uzyskanych dzięki wyłącznikom oszczędności. Takie rozwiązanie nie tylko przyniosło zyski firmie, ale przede wszystkim przysłużyło się samej formule, gwarantując jej rozpoznawalność w całych Stanach Zjednoczonych.

Sukces Time Energy stał się przedmiotem do dyskusji i dowodem na to, że można realizować energooszczędne inwestycje bez uszczerbku na budżecie przedsiębiorstwa. Od tego czasu światowy rynek przedsięwzięć realizowanych w formule ESCO stale się rozwija, a z finansowania tą metodą korzystają nie tylko prywatni przedsiębiorcy, ale również instytucje państwowe na całym świecie.

Na chwilę obecną rynek usług ESCO wyceniany jest na przeszło 27 mld dolarów, a liderem w ilości wykonanych realizacji są Chiny, gdzie wykonuje się ponad połowę światowych przedsięwzięć w niniejszej formule. Kolejno plasują się Stany Zjednoczone i Unia Europejska. Najszybciej rozwijającymi się rynkami ESCO w Europie są Niemcy, Węgry, Austria i Czechy.

Wartość polskiego rynku ESCO na chwilę obecną wynosi 200 mln złotych i stale rośnie.

Czym obecnie jest ESCO?

Jak już wcześniej wspominaliśmy, ESCO to formuła realizacji inwestycji, której celem jest wprowadzenie w przedsiębiorstwie stałych oszczędności energii dzięki działaniom podjętym we współpracy z wykonawcą specjalizującym się w usługach energetycznych. Finansowanie w formule ESCO doskonale sprawdzają się tam, gdzie zleceniodawca nie jest w stanie przeznaczyć środków na cele modernizacji energetycznej z uwagi na zbyt wysoką cenę ich przeprowadzenia. Przykładem mogą być tutaj spółdzielnie mieszkaniowe i lokalne samorządy. Korzystając z usług w formule ESCO, nie ponoszą one kosztów własnych za zaprojektowanie i wdrożenie działań służących poprawie efektywności energetycznej, bowiem spłata dokonuje się ze środków, jakie udało się uzyskać dzięki wykonanym wcześniej optymalizacjom. Oznacza to, że za energię klient będzie płacić dokładnie tyle samo co wcześniej, aż do momentu uzyskania przez wykonawcę zwrotu za wykonaną usługę.

Wykonawcy działający w ESCO przeważnie zarządzają całym projektem: od wykonania analiz technicznych oraz prognoz oszczędnościowych, poprzez przygotowanie i realizację projektu, na monitoringu jego wyników i dalszym doradztwie technicznym skończywszy. Ponieważ jednak droga do zwiększenia efektywności energetycznej może znacząco się różnić w przypadku przeznaczenia, konstrukcji czy rozmiaru obiektów, usługi realizowane w formule ESCO zakładają indywidualne podejście do każdego klienta. Planowanie energooszczędnych rozwiązań może obejmować zarówno całkowite przeprojektowanie istniejących w budynku rozwiązań, jak i zwyczajną naprawę lub konserwację urządzeń. O ile jednak powzięte środki mogą od siebie odbiegać, tak niezmiennym punktem wyjścia dla wszystkich projektów realizowanych w formule ESCO pozostaje audyt energetyczny. Jest on niezbędny z dwóch oczywistych przyczyn. Pierwszą z nich jest poznanie wszelkich aspektów technicznych obiektu i działających w nim instalacji, dzięki którym wykonawca jest w stanie wytypować elementy wymagające usprawnienia w celu zwiększenia efektywności energetycznej. Drugą przyczyną są kwestie ekonomiczne. Poznanie kosztów ponoszonych na użytkowanie energii jest konieczne nie tylko do uzyskania pełnego obrazu sytuacji, ale również do późniejszego rozliczenia się z wykonanej usługi.

Firmy działające w formule ESCO przeważnie oferują dwa rodzaje umów. Są to kontrakty:

 • EPC (Energy Performance Contracting), na uzyskanie odpowiednich parametrów efektywności energetycznej
 • ESPC (Energy Saving Performance Contracting), na uzyskanie oszczędności energii.

Kontrakty EPC są realizowane wtedy, gdy inwestor samodzielnie pragnie pokryć koszty związane z przeprowadzeniem całego projektu, natomiast płatność taka następuje dopiero po uzyskaniu i zmierzeniu jego efektów. Wówczas klient rozlicza się z wykonawcą z kosztów przeprowadzenia inwestycji, a wynagrodzenie dla firmy ESCO przybiera formę premii zależnej od osiągniętego sukcesu.

Kontrakty ESPC to umowy, które gwarantują wykonawcy wynagrodzenie pozyskane z oszczędności uzyskanych dzięki działaniom obniżającym zużycie energii. Założenia takiego kontraktu mogą opierać się o różne zasady i założenia związane z formą zapłaty, w zależności od skali inwestycji, jak i powiązanego z nią ryzyka. W tej formie współpracy wykonawca zazwyczaj ponosi wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem prac optymalizacyjnych.

Efektywniej a ESCO

Jak już wcześniej wspominaliśmy, pola do poprawy efektywności energetycznej audytowanych obiektów można doszukiwać się na wiele różnych sposobów. Czerpiąc z naszych doświadczeń, postawiliśmy na zaprojektowanie i wdrożenie do naszej oferty dwóch usług w formule ESCO…

1.     ESCO dla ciepłej wody użytkowej

Jak sama nazwa wskazuje, w tym wariancie naszym celem jest obniżenie zużycia energii na potrzeby instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych. Jest ona niezbędna do prawidłowego funkcjonowania każdego domu, jednak rosnące koszty c.w.u. są w stanie dotkliwie nadszarpnąć budżet domowy mieszkańców.

Jak się bowiem okazuje, w większości budynków wielorodzinnych w Polsce wskaźnik jednostkowy na podgrzanie 1 m³ wody dla instalacji c.w.u. wynosi aż 0,5 – 0,6 GJ/m³. Tak wysoki wskaźnik powoduje, że koszt podgrzania 1m³ potrafi wynieść nawet 40 zł!

Szukając możliwych źródeł oszczędności, opracowaliśmy możliwą do realizacji w formule ESCO metodę optymalizacji instalacji ciepłej wody użytkowej, dzięki której jesteśmy w stanie obniżyć zużycie energii nawet do 0,28 GJ/m³, na skutek czego koszt podgrzania 1m³ wody spada nawet do poziomu 20 zł/m³.

Nasze działania rozpoczynają się od sporządzenia inwentaryzacji i oceny stanu technicznego instalacji ciepłej wody. Zgromadziwszy wszystkie potrzebne nam dane, przygotowujemy analizę oraz koncepcję poprawy efektywności energetycznej instalacji ciepłej wody użytkowej oraz audytu efektywności energetycznej.

Następnie we własnym zakresie i na własny koszt dokonujemy potrzebnych optymalizacji na instalacji c.w.u. w taki sposób, aby osiągnąć jak największe oszczędności energii przy jednoczesnym zachowaniu przepisów i norm zawartych w obowiązujących rozporządzeniach oraz warunkach technicznych dotyczących instalacji ciepłej wody użytkowej. 

2.    ESCO dla instalacji sprężonego powietrza

Aby wyjść naprzeciw naszym klientom z zakładów produkcyjnych, przygotowaliśmy również usługę w formule ESCO, która zakłada obniżenie wydatków na energię elektryczną na potrzeby instalacji sprężonego powietrza. Nasza praca obejmuje wykonanie szerokiego audytu energetycznego, skupionego na produkcji, dystrybucji i poborze sprężonego powietrza.

Podczas badań produkcji sprężonego powietrza zwracamy uwagę na:

 • Pracę kompresorów (sprężanie, bieg jałowy)
 • Przepływ sprężonego powietrza
 • Ciśnienie sprężonego powietrza
 • Wyliczenie wskaźnika jednostkowego kWh/m³

Monitorowanie kluczowego wskaźnika jednostkowego w układzie sprężonego powietrza – kWh/m³ wraz z funkcją alertu przyczynia się do zwiększenia efektywności energetycznej. Za pomocą naszych urządzeń jesteśmy w stanie wykonać odwiert pod ciśnieniem na instalacji sprężonego powietrza i umieścić w niej przepływomierz, bez konieczności zatrzymywania produkcji. Stawiamy na efektywną modernizację systemu, zakładającą pracę na biegu jałowym poniżej 2% rocznie. Przeprowadzamy także symulację obniżenia ciśnienia w instalacji oraz symulację pracy układu z innymi sprężarkami, jak również z zastosowaniem sterownika nadrzędnego czy kontrolera przepływu.

Z doświadczenia wiemy jednak, że najbardziej istotnym źródłem strat energii w instalacji sprężonego powietrza są nieszczelności. To właśnie im poświęcamy szczególną uwagę, gdyż stanowią nawet 30% całkowitej energii zużytej przez sprężarki do wytworzenia sprężonego powietrza.

W trakcie badania dystrybucji sprężonego powietrza koncentrujemy się na:

 • Znalezieniu przyczyn strat ciśnienia w instalacji
 • Symulacji obniżenia ciśnienia na instalacji
 • Pomiarach strat na filtrach liniowych

W tym celu używamy detektorów ultradźwiękowych, dzięki którym możemy szybko wykryć i zlokalizować wyciek sprężonego powietrza. Ten następnie oznaczamy, po czym zaznaczamy na mapie miejsce wycieku, wraz z etykietą z wyszczególnieniem rodzaju nieszczelności. Opracowany przez nas raport z detekcji wycieków sprężonego powietrza zawiera nie tylko pełną dokumentację wycieków, ale również oszacowanie poniesionych przez nie strat i zalecenia odnośnie naprawy nieszczelności.

Trzecim filarem naszych działań są badania i analiza poboru sprężonego powietrza. Podczas tego etapu koncentrujemy się na weryfikacji, czy urządzenia otrzymują poprawne ciśnienie i utrzymują optymalny przepływ sprężonego powietrza w poszczególnych częściach instalacji. Bardzo często okazuje się, że jest ono zbyt wysokie! Tworzymy również mapę ciśnień, dzięki której łatwiej jest zarówno nam, jak i klientowi analizować sytuację zastaną.

Decydując się na współpracę w formule ESCO, inwestor nie ponosi żadnych kosztów inwestycyjnych – rozliczenie z Efektywniej dokonuje się dopiero z realnych, uzyskanych dzięki naszym działaniom oszczędności.

 

Instalacja ciepłej wody użytkowej z czasem może tracić na efektywności. Jeśli budynek został wybudowany ponad dekadę temu, koniecznie należy przeprowadzić kontrolę stanu instalacji c.w.u. oraz zaplanować działania mające przywrócić jej pełną sprawność, a tym samym – obniżyć koszty jej użytkowania.

Dlaczego warto zadbać o instalację c.w.u?

To proste! W końcu ciepła woda jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania każdego domu. W większości budynków w Polsce wskaźnik jednostkowy na podgrzanie 1 m³ wody wynosi ok. 0,5 – 0,6 GJ/m³. Tak wysoki wskaźnik powoduje, że koszt podgrzania 1m³ potrafi wynieść nawet 40 zł!
 •  Szukając możliwych źródeł oszczędności, zespół Efektywniej opracował metodę optymalizacji instalacji ciepłej wody użytkowej, dzięki której jesteśmy w stanie obniżyć zużycie energii nawet do 0,30GJ/m³, dzięki czemu koszt podgrzania 1m³ wody spadnie do poziomu 20 zł/ m³!

Jakie zalety niesie za sobą optymalizacja instalacji c.w.u. w formule ESCO?

Realizowana przez nas usługa opiera się na 5 filarach

1. OSZCZĘDNOŚCI

To na nich koncentruje się cała idea programu ESCO. Naszym klientom gwarantujemy zminimalizowanie kosztów osiągane już w pierwszym roku od wprowadzenia optymalizacji w instalacji c.w.u. Zastosowane przez nas rozwiązania projektowane są tak, aby służyć w budynku przez długie lata – właściciel nieruchomości może więc liczyć na długoterminowe oszczędności

2. OPTYMALIZACJA OSIĄGANA BEZKOSZTOWO

Inwestor nie angażuje swoich środków finansowych na żadnym z etapów przeprowadzania projektu, dzięki czemu może je spożytkować na inne działania biznesowe. Spłata zobowiązań następuje dopiero w momencie uzyskania oszczędności

3. WYGODNY SYSTEM ROZLICZEŃ

Firma Efektywniej wykonuje każdy z elementów usługi – od audytu, poprzez zakupy, aż po projekt i przeprowadzenie optymalizacji. Dzięki temu klient rozlicza się tylko z jednym wykonawcą.

4.  BRAK RYZYKA USTEREK TECHNICZNYCH

Nasi specjaliści osobiście dokonują zakupu, jak również montażu aparatury służącej optymalizacji instalacji c.w.u. Dzięki temu rozwiązaniu wykluczamy ryzyko przestojów w pracy, a także usterek, jakie są możliwe podczas korzystania z usług firm zewnętrznych

5. MAKSYMALIZACJA EFEKTYWNOŚCI

Jako że spłata za wykonaną usługę dokonuje się z uzyskanych w wyniku naszych działań oszczędności, zależy nam na jak największej poprawie efektywności instalacji c.w.u. w audytowanym budynku. Nasi specjaliści dokładają wszelkich starań, aby zaprojektować skuteczne i długotrwałe rozwiązania

 •  Nasze działania realizujemy w ramach programu ESCO, czyli Energy Saving Company. Zakłada on optymalizację instalacji ciepłej wody w celu poprawy jej efektywności energetycznej, a co za tym idzie – stanowi źródło znacznych oszczędności!
 •  Co więcej, optymalizacja instalacji c.w.u. odbywa się bez ponoszenia jakichkolwiek nakładów inwestycyjnych! Rozliczenie odbywa się dopiero na podstawie uzyskanych oszczędności. Jeśli nie uda się ich osiągnąć, nie naliczymy opłaty za wykonanie usługi.

 

Kontakt

Efektywniej sp. z o.o.

ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

tel.: 883 980 577

e-mail:  info@efektywniej.pl

 

Fotowoltaika już od kilku lat bije rekordy popularności jako ogólnodostępne, odnawialne źródło energii.
Zamiast dać się ponieść entuzjazmowi, warto dokładnie przeanalizować, czy takie rozwiązanie na pewno okaże się dla nas opłacalne.
Audyt fotowoltaiczny pomoże rozwiać wszelkie niejasności i zaprojektować efektywnie działającą instalację!
Podczas naszych audytów analizujemy zużycie energii elektrycznej przez wszystkie zainstalowane w obiekcie urządzenia, przyglądamy się jego bieżącym potrzebom, a także ustalamy, jaką powierzchnię inwestor może przeznaczyć na instalację fotowoltaiczną.
 • Sporządzanie dla klienta analizy zawierają rozmieszczenie modułów oraz możliwy sposób ich połączenia i podłączenia do sieci elektroenergetycznej. Przy wyznaczaniu opłacalności inwestycji uwzględniamy takie parametry, jak temperaturowy współczynnik strat mocy, straty na przesyle energii elektrycznej oraz sprawność wewnętrzną.
Roczna produkcja energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych szacowana jest m.in. na podstawie danych z najbliższej stacji aktynometrycznej, nachylenia instalacji oraz orientacji względem stron świata.
Roczne oszczędności szacujemy na podstawie bezpośredniego zużycia energii elektrycznej, jak i darmowego odbioru energii elektrycznej z sieci w przypadku instalacji prosumenckich on-grid.

Zajmujemy się również obliczeniami instalacji fotowoltaicznych dużych mocy (powyżej 10 MW) szytych na miarę klienta. Dbamy o to, aby właściciel instalacji oddawał do sieci jak najmniejszą ilość, a większość wykorzystywał na własne potrzeby. Dzięki temu czas zwrotu instalacji jest krótszy!

Dlaczego powinieneś rozważyć audyt energetyczny z wdrożeniem instalacji fotowoltaicznej?

 • Jego wyniki można wykorzystać zarówno do projektów budowlanych, jak i przy ubieganiu się o różnego typu dofinansowania
 • Dowiesz się, jaka moc paneli fotowoltaicznych jest dla Ciebie optymalna
 • Zyskasz wszystkie niezbędne informacje o nakładach inwestycyjnych oraz o kosztach eksploatacyjnych planowanej instalacji
 • Unikniesz inwestycji w nieefektywną, źle zaprojektowaną instalację fotowoltaiczną

 

Kontakt

Efektywniej sp. z o.o.

ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

tel.: 883 980 577

e-mail:  info@efektywniej.pl

 

Moc zamówiona w budynkach wielorodzinnych.

Analiza mocy zamówionej nie jest usługą nową – już od lat jest wyznaczana według normy PN-EN 12 831.
Podczas takiej analizy straty ciepła dzielone są na te powstałe przez przegrody zewnętrzne i te powstałe przez wentylację. Otrzymane współczynniki strat mnoży się przez różnicę temperatury wewnętrznej i zewnętrznej (zależnej od danej strefy klimatycznej). Wynik odpowiada temu, jaką moc cieplną powinniśmy zamówić w przedsiębiorstwie cieplnym lub mocy w gazie ziemnym.

W przypadku paliw sieciowych istotne jest poprawne określenie mocy zamówionej oraz grupy taryfowej. Są one nieodłącznymi elementami składającymi się na koszty stałe ponoszone przez dany budynek, przez 12 miesięcy w roku. W ciągu kilku lat, zespół Efektywniej wykonał kilkaset analiz mocy według normy PN-EN 12 831 i porównywał je z aktualną mocą zamówioną dla poszczególnych budynków.

Wyniki były jednoznaczne – moc wyznaczana wedle normy w stosunku do mocy zamówionych w budynkach naszych klientów była przewymiarowana aż w 82% przypadków! Czy możliwe jest zatem bezpieczne obniżenie mocy zamówionej w taki sposób, aby nie spowodować niedogrzania lokali mieszkalnych podczas spadku temperatury na zewnątrz i niekorzystnych warunków atmosferycznych?

Wystarczyło dostosować metodykę obliczania mocy zamówionej do faktycznego zużycia energii przez budynki, aby uzyskać znaczne oszczędności. To właśnie na tych założeniach stworzyliśmy program SMART POWER. Pokazuje on, że istnieje bezpieczna przestrzeń obniżenia mocy zamówionej w stosunku do mocy obliczonej wg normy PN-EN 12 831. Obliczenia polegają na porównywaniu zużycia ciepła czy gazu ziemnego przez budynek, do wartości średnich temperatur w poszczególnych miesiącach trwania sezonu grzewczego. Na podstawie otrzymanych wyników jesteśmy w stanie przedstawić, jaka moc została wykonana przez wymiennikownię czy przez kotłownię gazową w danych miesiącach.

Metodyka obliczeniowa w programie SMART POWER nie skupia się tylko na jednym sezonie grzewczym. Mając dane dotyczące zużycia ciepła z ostatnich lat oraz obliczenia mocowe dla poszczególnych miesięcy, analizujemy otrzymane wyniki w odniesieniu do lat 2000-2022. Dzięki temu bazujemy na przeszło dwudziestu sezonach zimowych, a co za tym idzie, badamy różne temperatury zewnętrzne dla poszczególnych miesięcy w poszczególnych latach. Najwyższy otrzymany wynik w prezentowanym dwudziestoleciu będzie odpowiadał najwyższej mocy cieplnej wykonanej przez budynek. SMART POWER pokazuje zatem, że jest o co walczyć.

ZOBACZ TEŻ

  Na czym polega program SMART POWER 

Wyznaczanie współczynników LAF

 Białe certyfikaty

Warto przystąpić do programu SMART POWER, jeśli budynek w ostatnim czasie został poddany termomodernizacji, a cieplna moc zamówiona nie została zaktualizowana. Wzięcie udziału w programie gwarantuje dobranie mocy zamówionej do optymalnego poziomu.

CASE STUDY 1

Sytuacja zastana:

Lokalizacja budynku: woj. świętokrzyskie.

Roczne zużycie ciepła na potrzeby ogrzewania budynku (w 2019 roku): 1290,08 GJ

Moc zamówiona dla budynku (w 2019 roku):  301,31 kW.

Budynek wyposażony jest w wymiennik ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania, natomiast ciepło dostarczane jest do budynku przez przedsiębiorstwo cieplne.

Opłata stała wynosiła: 11 465,32 zł/MW/m-c, co przekładało się na roczne koszty stałe wynoszące 41 455,39 zł.


W pierwszej kolejności wykonaliśmy inwentaryzację budynku oraz przeprowadziliśmy obliczenia wg normy PN-EN 12 831 w celu określenia zapotrzebowania na moc cieplną na potrzeby ogrzewania. Otrzymaliśmy wynik 293,52 kW.

Następnie wykonaliśmy obliczenia według metodyki SMART POWER. Otrzymaliśmy wynik 179,21 kW.

Klient w roku 2019 obniżył moc zamówioną do wartości 179,21 kW.

Dzięki temu roczne oszczędności kosztów wyniosły 16 798,99 zł.

naliza mocy zamówionej 

Tabela nr 1.  Wyniki naszych prac

 • Aktualna moc zamówiona – 301,31 kW
 • Roczne koszty stałe – 41 455,39 zł
 • Moc wyliczona wg normy – 293,52 kW
 • Roczne koszty stałe – 40 383,61 zł
 • Roczne oszczędności – 1071,78 zł

 

 • Moc wyznaczona wg SMART POWER – 179,21 kW
 • Roczne koszty stałe – 24 656,40 zł
 • Roczne oszczędności kosztów – 16 798,99 zł

Oszczędności kosztów stałych w kolejnych latach mogą być nawet wyższe ze względu na coroczne podwyżki opłat stałych za moc zamówioną oraz za usługi przesyłowe

Analiza mocy zamówionej

CASE STUDY 2

Sytuacja zastana

Lokalizacja budynku: woj. małopolskie.

Roczne zużycie ciepła na potrzeby ogrzewania (w roku 2019): 594,98 GJ

Moc zamówiona dla budynku (w roku 2019): 119,00 kW.

Budynek wyposażony jest w wymiennik ciepła na potrzeby c.o, a do budynku dostarczane jest ciepło miejskie.

Opłata stała wynosiła 22 701,04 zł/MW/m-c co przekładało się na roczne koszty stałe wynoszące 32 417,09 zł.

 

W pierwszej kolejności wykonaliśmy inwentaryzację budynku oraz przeprowadziliśmy obliczenia wg normy PN EN 12 831 w celu określenia zapotrzebowania na moc cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania. Otrzymaliśmy wynik 124,45 kW.

Następnie wykonaliśmy obliczenia zgodnie z programem SMART POWER. Otrzymaliśmy wynik 95,23 kW.

Klient w roku 2019 obniżył moc do wartości 95,23 kW. Dzięki temu roczne oszczędności kosztów wyniosły 6 475,24 zł.

W tym przypadku obniżenie mocy zamówionej tylko o 23,77 kW spowodowało roczne oszczędności kosztów wynoszące 6 475,24 zł. Tak duże oszczędności udało się uzyskać ze względu na wysoką opłatę stałą wynoszącą 22 701,04 zł/MW/m-c.

 

Tabela nr 2.  Wyniki naszych prac

 • Aktualna moc zamówiona – 119,00 kW
 • Roczne koszty stałe – 32 417,09 zł/rok
 • Moc wyliczona wg normy – 124,45 kW
 • Roczne koszty stałe – 33 901,73 zł/rok
 • Roczne oszczędności – -1 484,65 zł/rok

 

 • Moc wyznaczona wg SMART POWER – 95,23 kW
 • Roczne koszty stałe – 25 941,84 zł/rok
 • Roczne oszczędności kosztów – 6 475,24 zł/rok

Analiza mocy zamówionej ej 

Na przykładzie przeanalizowanych przypadków widać, że obniżenie mocy zamówionych jest możliwe i daje szansę na zwiększenie oszczędności ze względu na wzrost cen za moc zamówioną i za usługi przesyłowe. Zamówiona moc cieplna jest ustalana przez odbiorcę na okres co najmniej 12 miesięcy i można ją zmienić tylko w określonym terminie, zapisanym w umowie sprzedaży ciepła, umowie o świadczenie usług przesyłowych lub w umowie kompleksowej. Zmiana ta nie jest obarczona dodatkowymi kosztami. Oszczędności osiąga się zatem bezkosztowo.

 

 

Kontakt

Efektywniej sp. z o.o.

ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

tel.: 883 980 577

e-mail:  info@efektywniej.pl

Więcej na https://www.pkn.pl/

Świadomość Polaków dotycząca wyboru domu czy mieszkania wciąż wzrasta. Coraz częściej nie tylko cena decyduje o wyborze, ale również energooszczędne rozwiązania, które obniżają koszty użytkowania budynku. Wiele pracowni architektonicznych ma w swojej ofercie tego typu domy, a znani producenci materiałów budowlanych promują je w budownictwie.

Energia drożeje bez względu na zarobki nabywców. Koszty energii w ostatnich 10 latach wzrosły średnio o 6-8% rocznie. W 2000 roku cena gazu dla gospodarstwa domowego wynosiła 0,90 [zł/1m 3], a w już 2,41 [zł/1m3]. Prawdziwe problemy pojawią się jednak dopiero w najbliższych latach ze względu na uwolnienie cen energii. Zmiana ta ma wg. specjalistów spowodować wzrost cen o min. 30%. Dodatkowo analiza wykonana na przełomie lat 1957–2007 wykazała wzrost w skali światowej kosztów energii o 4000% przy jednoczesnym średnim wzroście wynagrodzeń jedynie na poziomie 200%.

W Polsce budynki zbudowane przed 1993 r zużywają znacznie więcej energii niż w krajach europejskich wybudowane w tych samych latach i jest to średnio 120–160 kWh/(m2·rok), natomiast w Niemczech zużycie to wynosi 55–100 kWh/(m2·rok). Sposobem ograniczania zużycia energii w budynkach jest zastosowanie odpowiedniej termoizolacji.

Energooszczędny dom to decyzja dla tych, którzy liczą się z pieniędzmi i nie chcą ich marnować przez długie lata

Standardowy dom w Polsce (150 -200m) rocznie zużywa od 120 – 160Kwh/m2, natomiast dom energooszczędny pozwala ograniczyć straty do poziomu 40 – 70Kwh/m2. Koszt budowy domu energooszczędnego, w zależności od wybranych rozwiązań, wynosi na ogół od kilku do ok. 12% kosztów obiektu standardowego. Wpływ na to ma: wykonanie solidnej izolacji ścian (podłóg, fundamentów i dachu), wyposażenie budynku w wentylację z rekuperatorem i gruntowym wymiennikiem ciepła oraz montaż specjalnych okien. Jest to jednak inwestycja, która się opłaca.

Przykład

Literatura:

Istotą budownictwa energooszczędnego jest maksymalizacja zysków energetycznych oraz ograniczenie strat ciepła. Można to osiągnąć poprzez:

 • Zapewnienie niskiego współczynnika przenikania ciepła dla wszystkich przegród zewnętrznych;
 • Szczelność przegród budowlanych i połączeń między przegrodami;
 • Zastosowanie wentylacji z odzyskiem ciepła;
 • Zastosowanie stolarki okiennej o niskim współczynniku przenikania ciepła.

Pozostaje pytanie czy można jeszcze w jakiś sposób zwiększyć zyski cieplne?

Oczywiście, że można. W budynkach mieszkalnych ich źródłem są urządzenia elektryczne, czynności gotowania, prania a także ciepło mieszkańców. Znaczący udział w zyskach ciepła stanowi również promieniowanie słoneczne, które dociera do budynku poprzez przegrody przeszklone. Poprzez właściwe usytuowanie budynku można nie tylko podnieść komfort poszczególnych wnętrz, ale również wspomóc pozyskiwanie darmowego ciepła na zasadzie promieniowania i konwekcji, zmniejszając zużycie energii. Dzięki temu można znacznie obniżyć rachunki za ogrzewanie w okresie zimowym.

Przykład

Analizując dom jednorodzinny, znajdujący się we Wrocławiu, w II strefie klimatycznej o kubaturze 176 m3 , powierzchni o regulowanej temperaturze 62,80 m2, ogrzewanym kotłem na biomasę o sprawności całkowitej wynoszącej = 0,59, zobaczmy jak zmienia się bilans energetyczny budynku w zależności od orientacji względem stron świata. Rzut parteru jest pokazany na rysunku 1.1. Przegrody przeszklone zajmują 12m2. Pozostałe parametry techniczne zostały zestawione w tabeli 1.1.

Projektując dom, wybierając z katalogu, a nawet już go budując warto sprawdzić, czy spełnia założenia budynku energooszczędnego. Dla każdego inwestora nie tylko powinno być ważne za ile wybuduje swój wymarzony dom ale ile później będą wynosić go miesięczne koszty utrzymania. Czy to będzie kwota 300 zł czy może 1300 zł, a doliczając do tego ratę kredytu tworzy się już ładna suma stałych opłat. W związku z tym trzeba zwrócić uwagę, czy uwzględnione są podstawowe kryteria energooszczędności:

 • zwarta bryła budynku;
 • bardzo dobra termoizolacyjność wszystkich przegród zewnętrznych;
 • buforowy układ pomieszczeń;
 • wentylacja mechaniczna z rekuperatorem;
 • bierne wykorzystanie energii słonecznej.

Na etapie projektowania budynku powinniśmy zwrócić uwagę na bryłę i kształt budynku. Nie od dziś wiadomo, że im bardziej zwarta bryła budynku tym budynek bardziej energooszczędny.

Idealnym kształtem (chodź trudnym do zrealizowania) jest kula bądź walec. Najlepsze są proste kształty i rozwiązania w projekcie i realizacji, ponieważ jest mniejsze prawdopodobieństwo pomyłki. Obrys domu powinien być zwarty i kompaktowy postawiony na planie kwadratu lub prostokąta, ponieważ wtedy straty ciepła są najmniejsze. Należy unikać domów o rozbudowanej formie, np. zaprojektowanych na planie krzyża lub litery H lub T. Takie budynki nie mogą być zbyt energooszczędne, ponieważ charakteryzują się ogromną powierzchnią ścian.

Dom energooszczędny to dom z płaskim, ewentualnie dwuspadowym dachem. Nie zaleca się wykonywania załamań, wykuszy, balkonów, lukarn, ogrodów zimowych czy tarasów, które pogarszają właściwości termoizolacyjne budynku. Są to strategiczne punkty- miejsca, gdzie powstają geometryczne mostki termiczne. Można przykładowo zastąpić ogród zimy większymi, aczkolwiek energooszczędnymi oknami, a zamiast lukarn zastosować okna połaciowe. Istotnym chociaż często pomijanym elementem projektowania w budownictwie to zachowanie odpowiednich proporcji domu. Stosunek powierzchni po obrysie zewnętrznym do objętości budynku powinien być jak najmniejszy.

A/V= jak najmniejsze

Warto budować dom odpowiadający rzeczywistym potrzebom użytkownika, ale oczywiście nie znaczy to, że za mały.

Przykład:

Dla 4 osobowej rodziny w 90% przypadków wystarczy dom o powierzchni 130 – 160 m2, którego średni koszt wybudowania waha się w granicach 300-400 tys. złoty. Każdy dodatkowy m2 powierzchni ogrzewanej to koszt 2,5-3 tyś zł więcej, tzn. projektując dom o 20 m2 większy niż jest to konieczne, płacimy niepotrzebnie 50-60 tyś zł, a dom większy o 50 m2 to wydatek już ok. 120 tyś zł więcej. Dodatkowo garażu nie opłaca się budować w obrysie budynku, ponieważ każdy dodatkowy m2 powierzchni nieogrzewanej kosztuje 2-2,5 tyś zł. Decydując się na garaż poza obrysem budynku oszczędzamy 20-30 tyś zł.

 

Przystosowanie budynku do oszczędzania energii powinno być standardem, a nie luksusem. Firma Efektywniej obniży koszty Państwa rachunków.