Zgodnie z zapowiedziami Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), został otwarty nabór wniosków na dofinansowanie projektów ekologicznych – tzw. kredyt ekologiczny. Adresatami akcji są polskie przedsiębiorstwa, które planują inwestycje związane z ogólnie pojętą oszczędnością energii lub zmianą źródeł energii na bardziej przyjazne dla środowiska.  

Kredyt ekologiczny – co to?

Jak informuje organizator programu, Bank Gospodarstwa Krajowego: Pomimo, że nazwa programu brzmi „Kredyt Ekologiczny”, jest to dotacja polegająca na spłacie części kredytu inwestycyjnego w formie bezzwrotnej dotacji. 

Główna idea opiera się na przyznawaniu dotacji wypłacanej w postaci premii ekologicznej. Ma ona służyć spłacie części kredytu zaciągniętego przez przedsiębiorstwo na cele energooszczędnych modernizacji. Co ważne, premia przyznawana będzie jedynie w przypadku, gdy kredyt został udzielony w banku komercyjnym współpracującym z BGK. Ten model finansowania inwestycji sprawdził się już w przypadku kredytu technologicznego, orgaznizowanego przez BGK w poprzednich latach. 

Kto może starać się o kredyt ekologiczny?

O dotację w ramach kredytu ekologicznego może starać się każde funkcjonujące w naszym kraju przedsiębiorstwo, o ile liczba zatrudnionych w nim pracowników nie przekracza 3 tysięcy. 

Jaka jest wysokość kredytu ekologicznego?

Wysokość dotacji dla danego przedsięwzięcia będzie obliczana na podstawie mapy pomocy regionalnej, opracowanej na lata 2022-2027. Przede wszystkim nacisk położono na pomoc we wschodnich i północnych regionach Polski. Na maksymalną, bo pokrywającą do 70% kosztów przedsięwzięcia premię mogą liczyć przedsiębiorstwa zlokalizowane w województwach wschodniej Polski: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim. 

Łączny budżet przeznaczony na wsparcie proekologicznych inwestycji wynosić będzie 460 mln euro.

Rys. Mapa pomocy regionalnej 2022-2027,Bank Gospodarstwa Krajowego

 

Kredyt ekologiczny – na jakie inwestycje?

Jak zostało już wspomniane, kredyt ekologiczny przeznaczony jest na inwestycje mające prowadzić do oszczędności energii pierwotnej. Będą to zarówno modernizacje funkcjonującej już infrastruktury, jak również nowe rozwiązania, których wprowadzenie pozwoli na długofalową redukcję zużycia energii. 

UWAGA!
Warunkiem przyznania premii ekologicznej jest wykazanie minimum 30% oszczędności energii pierwotnej w przedsiębiorstwie lub jego oddziale. Zakres realizacji inwestycji musi zostać potwierdzony audytem efektywności energetycznej! Dopiero prawidłowo zrealizowana i spełniająca powyższy cel inwestycja uprawnia do otrzymania premii ekologicznej i częściowej spłacie kredytu. 

Na jakie realizacje można uzyskać kredyt ekologiczny? Będą to z pewnością: 

 • Termomodernizacja budynków (np. budynków biurowych, hal produkcyjnych i magazynowych) 
 • Zakup i instalacja systemów sterowania, mających na celu obniżenie poboru energii 
 • Modernizacja instalacji sprężonego powietrza 
 • Wymiana lub modernizacja dotychczasowych maszyn, urządzeń, linii technologicznych na efektywniejsze energetycznie 
 • Modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia, oświetlenia w celu zwiększenia ich energooszczędności 
 • Instalacje OZE 
 • Modernizacja lub wymiana źródeł ciepła 

Jednocześnie Bank Gospodarstwa Krajowego przypomina, że koszty kwalifikowalne w powyższych projektach obejmują: 

 • Zakup lub wytworzenie środków trwałych, w tym koszty jego transportu, montażu i uruchomienia 
 • Kupno robót i materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji 
 • Zakup wartości niematerialnych I materialnych 
 • Wydatki ponoszone na usługi doradcze, w tym audyty efektywności energetycznej 
 • Zakup, montaż i uruchomienie instalacji OZE

 

Kiedy nabór na kredyt ekologiczny?

Bank Gospodarstwa Krajowego zapowiada rozpoczęcie naboru na kredyt ekologicznyw I kwartale 2023 roku. Wnioski o udział w programie należy składać bezpośrednio do organizatora. Z pewnością warto trzymać rękę na pulsie!

 

Premia ekologiczna – zdobądź ją z Efektywniej!

Proces uzyskania dotacji z tytułu kredytu ekologicznego może nie tylko przynieść trudności, ale również zabrać znaczną ilość czasu. Oferujemy wsparcie specjalistów Efektywniej zarówno podczas poszczególnych jego etapów, jak i podejście kompleksowe – od przygotowania i złożenia wniosku o udzielenie kredytu, poprzez wykonanie audytu efektywności energetycznej, na indywidualnym doborze energooszczędnych rozwiązań i przeprowadzeniu inwestycji skończywszy. 

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w ocenie i poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa lub chcą poznać więcej szczegółów dotyczących naszej oferty, zapraszamy do kontaktu! 

Tekst i opracowanie: Julia Szafran

 

Kontakt

Ewa Chorzępa

Menedżer Działu Sprzedaży

Efektywniej sp. z o.o.

ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

tel.:  883 046 977

e-mail: ewa.chorzepa@efektywniej.pl

Czy urzędy liczą się z energią?

Z końcem 2022 roku na wszystkie jednostki z sektora finansów publicznych został nałożony obowiązek zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o minimum 10%. Czasu na zaplanowanie i skuteczne wprowadzenie zmian jest niewiele, gdyż ostateczny termin na wykazanie oszczędności upływa 31 grudnia 2023 roku. Czas na oszczędności! Sektor publiczny zmierzy się z ciekawym, acz wymagającym wyzwaniem.

Za nowymi zobowiązaniami stoją założenia Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Polska strategia energetyczna

Zmniejszenie zużycia energii w jednostkach państwowych ma na celu nie tylko prozaiczne oszczędności, lecz przede wszystkim – wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Warto pamiętać, iż obecny kryzys na rynku nośników energii jest efektem gwałtownych zmian geopolitycznych wywołanych rosyjską agresją na Ukrainę w dniu 24 lutego 2022 roku. 

Na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego składa się szereg działań, których planowanie ciąży w Polsce na barkach ministra ds. gospodarki. Zaspokajanie potrzeb energetycznych odbywa się zatem poprzez całą gamę planowanych przez organy państwowe inwestycji i działań, mających zapewnić obywatelom wolny i tani dostęp do energii elektrycznej i cieplnej. 

Zakrojone na szeroką skalę energooszczędne inicjatywy wpisują się w opisaną wyżej strategię i wedle rządowych prognoz, winny mieć realny wpływ na zmniejszenie zużycia energii, tym samym wzmacniając bezpieczeństwo energetyczne kraju. Ustawodawca poprzez zachęcanie do oszczędności w jednostkach samorządowych pragnie dać przykład i zachęcić szerokie grono odbiorców do podejmowania efektywnych środków w zakresie zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.  

 

Więcej o bezpieczeństwie energetycznym przeczytasz w naszym artykule >>> Bezpieczeństwo energetyczne – co czeka Polskę? 

 

Oszczędności energii w jednostkach publicznych – kogo dotyczy?

Obowiązek zmniejszenia zużycia energii o 10% dotyczy większości jednostek sektora publicznego. Wliczają się w nie m.in.: 

 • Uczelnie publiczne 
 • Narodowy Fundusz Zdrowia 
 • Państwowe i samorządowe instytucje kultury 
 • Organy władzy publicznej (m.in. administracji rządowej, kontroli państwowej, sądy i trybunały) 
 • Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki 
 • Instytucje gospodarki budżetowej 
 • Państwowe fundusze celowe 
 • Związki metropolitalne 
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze 
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez jej prezesa 
 • Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne 

 

Kary za brak oszczędności energii

Co w przypadku gdy jednostka nie wykaże oszczędności? Sektor publiczny musi zacząć liczyć się z karami finansowymi. Ich wymierzenie leżeć będzie w gestii prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i mogą sięgać nawet 20 000 zł. Taka kara może znacznie przekroczyć wydatki poniesione na poprawę energooszczędności…

 

Jakie działania zmniejszą zużycie energii?

Jak czytamy w rządowym obwieszczeniu, do istotnych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej należy zaliczyć, m.in.: 

1)    ograniczenie oświetlenia zewnętrznego, wyłączenie dobowej lub świątecznej iluminacji budynków; 

2)    dążenie do zapewnienia temperatury pomieszczeń: przy ogrzewaniu budynku na poziomie 19 stopni Celsjusza, przy chłodzeniu budynku na poziomie 25 stopni Celsjusza; 

3)    modernizację lub wymianę oświetlenia; 

4)    zastosowanie systemów pomiarowych, monitorujących i sterujących w ramach wdrażania systemów zarządzania energią; 

5)    wprowadzenie usprawnień organizacyjnych oraz działań edukacyjno-informacyjnych racjonalizujących zużycie energii przez pracowników urzędów; 

6)    wykorzystanie ciepła odpadowego z serwerowni do ogrzewania zajmowanych budynków. 

 

Jeżeli planują Państwo realizację inwestycji pozwalających na pewne oszczędności energii, zapraszamy do kontaktu i skorzystania z bezpłatnych konsultacji. Nasi audytorzy pomogą w dobraniu optymalnych rozwiązań dla danego obiektu oraz przedstawią kosztorys wybranych inwestycji. Służymy także odpowiedzią na wszelkie pytania związane z dziedziną efektywności energetycznej. 

Tekst i opracowanie: Julia Szafran

 

Kontakt

Efektywniej sp. z o.o.

ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

tel.: 883 747 577

e-mail:  info@efektywniej.pl

 

Systemy ogrzewania pod lupą rządu? Obowiązkowe kontrole już w kwietniu!

Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 7 października 2022 roku przyniosła nie tylko zmiany w dziedzinie świadectw energetycznych , ale również w podejściu i utrzymaniu systemów centralnego ogrzewania.

Od 28 kwietnia 2023 roku każdy właściciel lub zarządca budynku będzie miał obowiązek zlecenia i wykonania okresowej kontroli technicznej systemów ogrzewania i klimatyzacji.

Zmiana realna, czy jedynie pozorna?

Osoby dobrze zaznajomione z prawem energetycznym szybko zorientują się, że wprowadzony w nowelizacji zapis o kontroli systemów c.o. jest bliźniaczo podobny do tego, który widnieje w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynków.

Na pierwszy rzut oka oba zapisy wyglądają niemal identycznie, natomiast diabeł, jak zwykle, tkwi w szczegółach. Co zatem je od siebie różni?

Są to zmiany wycelowane w budynki wyposażone w źródło ciepła. Będą to zarówno obiekty, w których działają kotły na paliwa ciekłe czy stałe, jak również budynki posiadające źródło ciepła na cele centralnego ogrzewania w postaci wymiennika cieplnego – czyli tak zwane ciepło miejskie. Według nowelizacji również i ta grupa budynków będzie musiała przejść cykliczny przegląd systemu ogrzewania.

Przed nowelizacją ustawy, budynki wyposażone w węzeł cieplny nie musiały posiadać kontroli systemu ogrzewania.

Kontrola systemu ogrzewania

 

Kontrola systemu ogrzewania

Kontrola systemu ogrzewania – jak często ją robić?

Częstotliwość przeglądów zależeć będzie przede wszystkim od mocy i typu źródła ciepła. Kiedy należy je wykonać? Co najmniej raz na:

 • 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW
 • 3 lata – dla źródeł ciepła niewymienionych w lit. A-c, dostępnych części systemu ogrzewania lub połączonego systemu ogrzewania i wentylacji, o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej większej niż 70 kW
 • 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW
 • 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW

Wymagania przy kontroli systemu ogrzewania 

 

Co powinna zawierać kontrola systemu ogrzewania?

Głównym celem przeglądu będzie ocena sprawności całego systemu ogrzewania. Pod lupę zostanie zatem wzięta sprawność wytwarzania, regulacji i przesyłu ciepła. Wykonujący zlecenie audytor zweryfikuje dobór wielkości źródła ciepła do wymogów grzewczych budynku, a także zbada możliwość potencjalnych optymalizacji zwiększających efektywność pracy instalacji.

Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na ostatni punkt. Pamiętajmy, że osoba dokonująca kontroli powinna nie tylko wyliczyć sprawność całkowitą systemu grzewczego! Powinna ona również wskazać rozwiązania służące poprawie jego pracy!

Co może znaleźć się wśród takich propozycji?

 • Wymiana źródła ciepła na bardziej sprawne
 • Wymiana zaworów termostatycznych w lokalach
 • Wprowadzenie zdalnego systemu zarządzania energią
 • Wymiana izolacji cieplnej
 • Modernizacja przesyłu ciepła z nieogrzewanych pomieszczeń do części ogrzewanych

Na wykonanie pierwszej kontroli systemu ogrzewania będziemy mieli czas do 7 kwietnia 2024 roku.

To jednak nie wszystko! W tym miejscu należy jeszcze zwrócić uwagę na dobór wielkości źródła ciepła, czyli poprawne wyliczenie mocy zamówionej według normy PN-EN 12 831. Ono również powinno znaleźć się w dokumencie! Weryfikacja i ponowny dobór mocy cieplnej niemal zawsze prowadzą do znacznych oszczędności kosztów stałych w budynku. Tym bardziej, jeśli w ostatnich latach został poddany termomodernizacji lub innym pracom docieplającym, po których zapotrzebowanie na moc zamówioną nie zostało zaktualizowane.

 

Gdzie szukać informacji na temat zmian w prawie energetycznym?

Europejski kryzys energetyczny przyniósł ze sobą nie tylko wahania cen surowców energetycznych, ale również szereg zmian prawnych, służących wspieraniu energooszczędnego budownictwa, racjonalnego gospodarowania energią, oraz zmniejszenia jej zużycia w istniejących już obiektach.

Zapraszamy do śledzenia naszego bloga oraz mediów społecznościowych , gdzie na bieżąco komentujemy i wyjaśniamy najnowsze zmiany prawne. O pozostałych obowiązkach płynących z omawianej dziś nowelizacji przeczytacie w naszym poprzednim artykule.

Bądź na bieżąco i nie daj się zaskoczyć!

Tekst i opracowanie: Julia Szafran

 

Kontakt

Efektywniej sp. z o.o.

ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

tel.: 883 747 577

e-mail:  info@efektywniej.pl

 

Czy istnieje matematyczny wzór na oszczędności? Wychodzi na to, że… tak! Sprawdź, jak oszacować wydatki i obniżyć koszty ogrzewania!

O rosnących cenach węgla, gazu oraz energii cieplnej słyszymy już niemal od roku, jednak widząc comiesięczne rachunki za ogrzewanie, zapewne co drugi Polak łapie się za głowę. To zupełnie normalne! Ciężko w końcu przejść do porządku dziennego z kryzysem energetycznym regularnie drenującym nasze portfele. Warto zweryfikować, czy nasze koszty ogrzewania mieszczą się w normie.

Regularnie spływają do nas pytania, w jaki sposób racjonalnie oszczędzać energię cieplną i co najważniejsze, od czego zacząć? W poniższym tekście postaramy się przybliżyć proste sposoby, dzięki którym w miarodajny sposób oszacujecie swoje zużycie energii cieplnej. 

Jak oszacować zużycie energii na potrzeby ogrzewania?

Warto mieć świadomość, że odpowiedź na to pytanie nigdy nie będzie (i nie powinna być!) uniwersalna. Każdy budynek jest przecież inny… Zależeć będzie ona przede wszystkim od źródła oraz ilości zużytej energii, czy to na cele grzewcze, czy na przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Dopiero dane o zużyciu energii cieplnej w ciągu całego sezonu grzewczego pozwolą nam odpowiedzieć na zadane pytanie. 

Ale po kolei… 

Pierwszym krokiem będzie przeanalizowanie zużycia energii cieplnej za ostatnie 12 miesięcy. Pamiętajmy, aby wziąć pod uwagę osobne zużycie na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W tym miejscu pojawia się pierwszy problem, ponieważ najczęściej mamy jeden licznik ciepła, który nie rozgranicza energii zużytej na powyższe potrzeby. Jak zatem oszacować koszty ogrzewania?

Z tej opresji wybrniemy w prosty sposób. Wystarczy sprawdzić średnie zużycie energii cieplnej na potrzeby c.w.u w miesiącach poza sezonem grzewczym i porównać je ze zużyciem miesięcznym w sezonie grzewczym. Różnica między nimi da nam przybliżone zużycie energii cieplnej na potrzeby ogrzewania. 

Znając ilość GJ zużytych w ciągu roku na cele grzewcze, wystarczy podzielić je przez ogrzewaną powierzchnię budynku wedle poniższego wzoru: 

X GJ : Y m²

Otrzymany wynik powinien prezentować się w następujący sposób: 

x GJ/1m²

Jak analizować otrzymane wyniki?

Jeżeli otrzymany wynik będzie wyższy lub równy 0,60 GJ/m² rocznie, jest to znak, że nasz budynek traci bardzo dużo ciepła. W tej sytuacji należałoby zlecić gruntowny audyt energetyczny, który pomoże wyśledzić przyczyny nadmiernej energochłonności i wskaże sposoby ograniczenia zużycia ciepła. Jeśli Wasz budynek nie przeszedł jeszcze termomodernizacji, prawdopodobnie ten krok w pierwszej kolejności zostanie Wam polecony przez każdego audytora. Dzięki funkcjonującym w Polsce programom wsparcia oraz różnorodnym rozwiązaniom rynkowym, opcji na sfinansowanie takiej inwestycji znajdzie się co najmniej kilka. 

 

Jak obniżyć koszty ogrzewania?

Jeżeli nasze obliczenia wskazały na wynik oscylujący w okolicach 0,4 GJ/m² rocznie, jest to dla nas znak, że nie ma sensu obiektu ocieplać, a źródła problemu z nadmiernym zużyciem energii szukać gdzie indziej. W takiej sytuacji powinniśmy pochylić się nad instalacją centralnego ogrzewania oraz możliwością jej sterowania. W większości przypadków nasi klienci (ogrzewani ciepłem miejskim) nie są właścicielami węzła cieplnego i nie mają wglądu w pracującą automatykę. Skutkiem tej sytuacji jest nie tylko brak możliwości sterowania układem grzewczym, ale również narażenie na nieuczciwe praktyki ze strony dostawcy ciepła, próbującego różnymi sposobami sprzedać o wiele więcej ciepła, niż wynosi zapotrzebowanie budynku i jego mieszkańców. Aby temu zapobiec, warto zastanowić się nad montażem dodatkowej automatyki, która w sposób niezależny będzie sterować ciepłem dostarczonym do obiektu.  

Znaczna ilość energii pochłaniana jest również na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej. Pozycją wyjściową do planowania oszczędności będzie przeliczenie ilości GJ, jakie zużywamy na podgrzanie 1m3 wody. Jeżeli otrzymany wskaźnik będzie wyższy niż 0,3 GJ/m3, to znak, że warto przeprowadzić audyt instalacji c.w.u. Taka analiza da nam wgląd w jej stan techniczny, stanowiąc podstawę do planowania niezbędnych modernizacji. W większości przypadków gra jest warta świeczki – wprowadzone rozwiązania pozwalają na zmniejszenie zużycia energii o ponad połowę. Podczas naszej ostatniej realizacji udało nam się zejść ze wskaźnika 0,6 GJ/m3 do 0,25 GJ/m3! Nietrudno policzyć, że przy cenach wynoszących 100zł za 1GJ, koszt podgrzania 1 m3 wody u naszego klienta spadł z 60 zł do 25 złotych. Wynik godny uwagi!

 

Modernizacje instalacji – program wsparcia

Od niemal roku realizujemy wraz z zespołem projekty grantowe, w ramach których realizujemy audyty oraz modernizacje instalacji ciepłowniczych dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni czy budynków samorządowych wykonujemy. Wszystko odbywa się w sposób bezkosztowy! Jaki jest tego efekt? Nasi klienci bez angażowania środków własnych są w stanie zaoszczędzić od 10 do nawet 35% energii cieplnej. Nieskromnie przyznamy, że efekty końcowe każdorazowo robią wrażenie 😉 

Jeżeli szukają Państwo rozwiązań pozwalających na znaczne oszczędności energii, zapraszamy do kontaktu i skorzystania z bezpłatnych konsultacji. Z chęcią pomożemy w dobraniu optymalnych rozwiązań i przedstawimy dostępne programy wsparcia. Dodatkowo odpowiemy na wszelkie pytania z dziedziny efektywności energetycznej. Pamiętajcie – nie jesteście sami!

 

Tekst i opracowanie: Julia Szafran

Wkład merytoryczny: Tomasz Śliwiński

 

Kontakt

Efektywniej sp. z o.o.

ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

tel.: 883 747 577

e-mail:  info@efektywniej.pl

 

A gdyby tak stworzyć kolejne darmowe plakaty dla naszych odbiorców?

Dla wielu jesień oznacza czas spokoju potrzebnego po szaleństwach lata. Zamiast jednak śladem jesiennej przyrody zagrzebać się na stałe w norkach z ciepłych kocyków i zapaść w zimowy sen, musieliśmy zakasać rękawy i wziąć się do pracy. 

Jak się jednak okazało, coraz dłuższe, ciemniejsze wieczory sprzyjają inwencji twórczej i budzą dekoratorskie demony! 😉  

Nasze kreatywne dziewczyny – Asia i Julia jednogłośnie stwierdziły, że przydałoby się nieco odświeżyć wspólną przestrzeń. Na efekty nie trzeba było długo czekać! Efektem są przepiękne, minimalistyczne plakaty do biura, których motywem przewodnim jest (a jakże!) pozytywna energia. 

Nie bylibyśmy jednak sobą, gdybyśmy trzymali takie dobra tylko dla siebie. Poniżej znajdziecie darmowe plakaty do pobrania i druku. Śmiało możecie powiesić je w swoim biurze, mieszkaniu lub gdzie tylko zechcecie! 

U nas już wiszą i sprawdzają się świetnie! 

 

A jeśli lepiej czujecie się w barokowych klimatach, koniecznie rzućcie okiem na nasze PLAKATY INSPIROWANE MISTRZAMI MALARSTWA! 

 

[POBIERZ PLAKAT]

 

[POBIERZ PLAKAT]

 

[POBIERZ PLAKAT]

 

[POBIERZ PLAKAT]

 

[POBIERZ PLAKAT]

 

[POBIERZ PLAKAT]

 

[POBIERZ PLAKAT]

 

[POBIERZ PLAKAT]

 

[POBIERZ PLAKAT]

 

[POBIERZ PLAKAT]

 

[POBIERZ PLAKAT]

 

[POBIERZ PLAKAT]

 

Pobierz 12 darmowych plakatów inspirowanych dobrą energią! Prywatna galeria z pewnością ożywi Wasze ściany oraz doda charakteru wnętrzom.Nasze plakaty możecie wydrukować je na domowej drukarce lub zanieść do punktu drukarskiego. Równie dobrze zaprezentują się w formacie A4, jak i w większych wersjach! Pobawcie się formatami i dajcie znać, który z naszych plakatów podoba Wam się najbardziej! 😉

Plakaty i tekst: Julia Szafran

Kwestie bezpieczeństwa i niezależności energetycznej już od wielu miesięcy przeplatają się w wypowiedziach ekspertów, publicystów i polityków. Nieprzypadkowo postanowiliśmy poruszyć ten temat właśnie dziś – w polski Dzień Niepodległości. Wojna na Ukrainie dobitnie obnażyła wszelkie zależności i niedostatki bezpieczeństwa energetycznego nie tylko w naszym kraju, ale również poza jego granicami.

To dobra okazja, aby wyjaśnić, czym jest bezpieczeństwo energetyczne i dlaczego może przesądzić o przetrwaniu lub klęsce każdego nowoczesnego państwa.

 

Czym jest bezpieczeństwo energetyczne?

Rozpocznijmy od wyjaśnienia podstawowych pojęć i definicji. Wedle ustawy Prawo Energetyczne, bezpieczeństwem energetycznym nazywamy stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska.

Jest to zatem sytuacja, w której zapotrzebowanie na energię jest pokrywane w sposób ciągły, bez uszczerbku na infrastrukturze technicznej oraz dobrostanie ludzi i środowiska. Równie istotnym warunkiem jest zapewnienie dostępu do energii po stałych i racjonalnych, z ekonomicznego punktu widzenia, cenach. Jest on szczególnie ważny, gdyż ceny energii wpływają obecnie na każdą gałąź gospodarki i funkcjonowania nowoczesnego państwa.

Na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego składa się szereg działań, którymi przeważnie obarczone zostają instytucje państwowe. Wedle ustawy Prawo Energetyczne, w Polsce to zadanie ciąży na barkach ministra ds. gospodarki. Zaspokajanie potrzeb energetycznych odbywa się zatem poprzez szereg planowanych przez organy państwowe inwestycji i działań, mających zapewnić obywatelom wolny i tani dostęp do energii elektrycznej i cieplnej.

 

Co wpływa na bezpieczeństwo energetyczne?

Filarami podtrzymującymi bezpieczeństwo energetyczne są:

 

 1. Dywersyfikacja dostaw i źródeł energii

Oczywiście, istnieją państwa w sytuacji idealnej, niemalże samowystarczalne w kwestiach energetycznych. Stety – niestety, Polska do nich nie należy i nie wróżymy rychłych zmian w tej dziedzinie… Dla krajów znajdujących się w podobnej sytuacji, im więcej niezależnych od siebie źródeł paliw i energii, tym lepiej. Na miks energetyczny mogą się zatem składać odnawialne źródła energii, surowce z własnego wydobycia oraz te importowane z zagranicy. Takie rozproszenie pozwala na zachowanie bezpieczeństwa energetycznego nawet w sytuacji, gdy jedno ze źródeł ulegnie awarii lub wstrzyma dostawy.

O tym, jak ważna jest dywersyfikacja dostawców surowców energetycznych, przekonaliśmy się na przestrzeni ostatnich miesięcy, kiedy to kryzys ze zdwojoną siłą uderzył w państwa polegające na dostawach taniego, rosyjskiego gazu. Takie zawężenie kręgu dostawców otwiera również furtkę do silnego oddziaływania politycznego.

 

 1. Dostęp do wiedzy i technologii

Rozwinięte zaplecze technologiczne wspierane przez wykwalifikowaną kadrę pozwala na zbudowanie sprawnego systemu bezpieczeństwa energetycznego. Dzięki inwestycji w zróżnicowaną infrastrukturę energetyczną, państwo zyskuje możliwość produkcji własnej energii i paliw, jak również stwarza nowe drogi importu i dystrybucji surowców energetycznych, tym samym skutecznie wzbogacając swój miks energetyczny.

 

 1. Zdolność do samodzielnej produkcji energii

Jest to jeden z kluczowych filarów podtrzymujących bezpieczeństwo energetyczne państwa. Im większy procent zużywanej energii pochodzi z rodzimej produkcji, tym większa będzie odporność systemu energetycznego na nieprzewidziane sytuacje spowodowane przez czynniki zewnętrzne. Warto jednocześnie pamiętać, że samodzielna produkcja energii powinna opierać się na możliwie zróżnicowanych i niezależnych od siebie technologiach jej wytwarzania. Rozbudowany i silny system produkcji jest w stanie zapewnić ciągłość dostaw energii i utrzymać jej ceny na korzystnym poziomie, nawet w obliczu niespodziewanego kryzysu.

 

 1. Bezpieczeństwo i ciągłość łańcucha energetycznego

Z pewnością w ciągu ostatnich miesięcy obiło Wam się o uszy sformułowanie „infrastruktura krytyczna”. Należą do niej nie tylko sieci transportu czy bazy wojskowe, ale również cała infrastruktura służąca do wytwarzania, dystrybucji oraz przesyłu energii. Może być ona narażona na awarie lub celowe ataki, mające na celu odcięcie od dostaw znaczne obszary kraju. Jej ochrona należy do kluczowych zadań mających utrzymać bezpieczeństwo energetyczne.

Bezpieczeństwo energetyczne

Wymienione wyżej czynniki to jedynie podstawy skutecznego zarządzania energią na szczeblu państwowym. Wojna na Ukrainie zmusiła polski rząd do rewizji powyższych zagadnień i przemodelowania długofalowej polityki energetycznej kraju. Jak zaznacza prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Wojciech Dąbrowski, czekają nas nieuniknione zmiany:

„Pamiętajmy o tym, że żeby być suwerennym i bezpiecznym energetycznie, musimy opierać się na paliwach które są najlepiej dostępne. W Polsce jest to węgiel kamienny i węgiel brunatny. Nie zapominajmy o tym, że jest to paliwo najbardziej powszechne i jego zużycie spada z roku na rok, bowiem zastępowane jest przez źródła odnawialne. (…) Od drogi dekarbonizacji i transformacji energetyki nie ma już odwrotu. Tego wszyscy chcemy, my, jako branża i przedsiębiorstwa oraz oczekują tego od nas nasi klienci. Elektrownie węglowe powinna zastąpić w naturalny sposób energetyka jądrowa, ale póki to nie nastąpi, to powinniśmy jednak korzystać z węgla, bo jest to paliwo najbardziej dostępne. Jednocześnie powinniśmy budować w przyspieszonym tempie źródła odnawialne”

 

Tekst i opracowanie: Julia Szafran

 

Kontakt

Efektywniej sp. z o.o.

ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

tel.: 883 747 577

e-mail:  info@efektywniej.pl

 

Już w kwietniu na właścicieli nieruchomości czekają nowe obowiązki i, niestety, nowe wydatki. W myśl najnowszych zmian w prawie budowlanym, każdy budynek będzie musiał posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej. Czasu jest niewiele, gdyż na zdobycie dokumentu mamy czas do kwietnia 2023 roku! Jego brak pociągnie za sobą konsekwencje prawne i finansowe, dlatego nie warto czekać. Poniżej znajdziesz wszystkie informacje, dzięki którym szybko i sprawnie otrzymasz świadectwo charakterystyki energetycznej!

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej – co to jest?

Świadectwo charakterystyki energetycznej obiektu budowlanego to kilkustronicowy dokument dający wiedzę na temat rocznego zużycia energii przypadającej na jeden metr kwadratowy powierzchni obiektu, wyrażonej w kilowatogodzinach (kWh). Uwzględnia on m.in. zapotrzebowanie na energię niezbędną do funkcjonowania wentylacji, klimatyzacji, oświetlenia centralnego ogrzewania czy ciepłej wody użytkowej.

Na chwilę obecną obowiązek okazania dokumentu dotyczy jedynie budynków oddanych do użytku lub modernizowanych po 2009 roku. To właśnie kopia świadectwa charakterystyki energetycznej jest obowiązkowym elementem, który winien być załączony do zawiadomienia o ukończeniu budowy.

 

Kiedy należy okazać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Obecnie jest ono niezbędne podczas:

 • Sprzedaży nieruchomości
 • Wynajmie nieruchomości
 • Zbyciu nieruchomości na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Co ważne, świadectwo energetyczne jest ważne jedynie przez 10 lat od jego sporządzenia. Jeśli w tym czasie budynek zostanie poddany modernizacji, na skutek której zmieni się jego zużycie energii, musimy sporządzić nowe, zaktualizowane świadectwo.

Świadectwa charakterystyki energetycznej – podstawy prawne

Dotychczas polskie prawo nakładało obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej jedynie na właścicieli i zarządców budynków wybudowanych po 2009 roku. Najnowsze zmiany prawne wprowadzają obowiązek wykonania takich dokumentów również dla wszystkich nieruchomości wybudowanych przed wyżej wspomnianą datą.

Powodem dla zmiany dotychczas istniejących przepisów było przede wszystkim spełnienie unijnych standardów prawnych, które mają na celu sukcesywne podnoszenie efektywności energetycznej budynków. Nowelizacji uległy zatem ustawa Prawo Budowlane oraz ustawa o świadectwach charakterystyki energetycznej, podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę w dniu 7 października 2022 roku.

Ustawa ma wejść w życie wraz z upływem 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

 

Kupujesz dom lub mieszkanie?

Nie rezygnuj ze świadectwa charakterystyki energetycznej! Pamiętaj, że już teraz masz prawo zażądać przekazania oryginalnego certyfikatu energetycznego kupowanej nieruchomości. Jeśli zgłosisz chęć otrzymania świadectwa, właściciel kupowanego przez Ciebie domu lub lokalu ma 14 dni na przekazanie Ci aktualnego dokumentu.

 

Więcej o świadectwach charakterystyki!

Świadectwa energetyczne – co się zmieniło?

Najważniejszą i najczęściej omawianą zmianą prawną jest wymóg pozyskania świadectwa charakterystyki energetycznej dla wszystkich budynków, wliczając te wybudowane przed 2009 rokiem oraz domy jednorodzinne. Wprowadzone zmiany prawne pozwolą na powszechny dostęp do informacji o rocznym zużyciu energii w budynku, dzięki któremu potencjalny nabywca lub wynajmujący będzie mógł zyskać szczegółowe informacje danej nieruchomości. Świadectwo charakterystyki energetycznej może posłużyć również za punkt wyjściowy do dalszych działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej. Dalsze zmiany dotyczą obowiązku kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji, w tym również tych o mocy przekraczającej 70 kW.Jak czytamy w ustawie:Właściciel lub zarządca budynku poddaje budynki w czasie ich użytkowania okresowej kontroli w zakresie systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, polegającej na:

1. Sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej źródeł ciepła oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych:

a) co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,
b) co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW,
c) co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW,
d) co najmniej raz na 3 lata – dla źródeł ciepła niewymienionych w lit. a–c, dostępnych części systemu ogrzewania lub połączonego systemu ogrzewania i wentylacji, o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej większej niż 70 kW

2. Ocenie efektywności energetycznej, co najmniej raz na 5 lat:

a) dostępnych części systemu klimatyzacji o nominalnej mocy chłodniczej większej niż 12 kW,
b) połączonego systemu klimatyzacji i wentylacji o sumarycznej nominalnej mocy chłodniczej większej niż 70 kW.

 

Systemy automatyki i sterowania – obowiązek montażu od 2025 roku

Nowelizacja przepisów stwarza również obowiązek montażu systemów automatyki i sterowania w określonych budynkach do 2025 roku.Ustawa zakłada, iż:
właściciel lub zarządca budynku, jeżeli jest to uzasadnione technicznie i opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia, w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r., wyposaża budynek niemieszkalny z systemem:

1. ogrzewania lub połączonym systemem ogrzewania i wentylacji o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej ponad 290 kW,
2. klimatyzacji lub połączonym systemem klimatyzacji i wentylacji o nominalnej sumarycznej mocy chłodniczej ponad 290 kW

– w system automatyki i sterowania dla budynków, o których mowa w art. 23 ust. 6 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1.

Jakie kary za brak świadectwa charakterystyki energetycznej?

Nowe przepisy uwzględniają zarówno kary dla zarządców i właścicieli nieruchomości, jak również dla sporządzających świadectwa audytorów energetycznych. W przypadku sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, za niedołączenie świadectwa charakterystyki energetycznej, jej właścicielowi grozi kara grzywny. Co ważne, górna granica tejże nie została określona w ustawie.

Obecnie szacuje się, że kara za brak świadectwa charakterystyki energetycznej może wahać się od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Dodatkowo pod lupę zostaną wzięci wykonawcy świadectw.

 

Zmiany mają zapobiec sytuacjom, w których wspomniane dokumenty byłyby sporządzane w sposób nierzetelny lub niezgodny z wymogami ustawowymi. W przypadku dwukrotnego wykrycia podobnych uchybień, osoba wykonująca świadectwo traci posiadane w tej dziedzinie uprawnienia bez możliwości ich ponownego uzyskania. Ponadto, taki wykonawca musi liczyć się z odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych oświadczeń. Podobne konsekwencje zaplanowane są dla tych osób, które przekażą dokument sporządzony poza rejestrem.

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej – koszt

Jest to jedno z najczęściej pojawiających się pytań, na które jednak nie sposób znaleźć jednej, klarownej odpowiedzi. Koszt sporządzenia takiego dokumentu może się wahać od kilkuset, do kilku tysięcy złotych. Wpływ na jego cenę będą mieć przede wszystkim:

 • dostępność dokumentacji technicznej
 • powierzchnia i przeznaczenie budynku
 • ilość i konstrukcja przegród zewnętrznych i wewnętrznych
 • stopień skomplikowania bryły budynku
 • funkcjonujące w budynku instalacje

 

Świadectwo energetyczne – potrzebne dokumenty

Im lepiej przygotujemy się do współpracy z firmą audytorską, tym szybciej i sprawniej uzyskamy świadectwo energetyczne. Przed przystąpieniem do prac, audytor musi zapoznać się z następującą dokumentacją:

 • architektoniczno-budowlaną
 • instalacyjną c.o. i c.w.u. oraz klimatyzacji, jeżeli budynek taką posiada
 • dokumentacją wbudowanego oświetlenia w przypadku budynków użyteczności publicznej.

Jeśli z różnych przyczyn nie zdołamy skompletować wymienionej dokumentacji, warto zwrócić się o pomoc do firmy audytorskiej, której zamierzamy zlecić sporządzenie świadectwa. Większość specjalistów bez trudu odtworzy brakujące elementy, jednak będzie się to wiązało z wyższym kosztem i dłuższym czasem potrzebnym na wykonanie usługi.

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej – wykonawcy

Z wykonaniem świadectwa energetycznego nie warto czekać na ostatnią chwilę! Im bliżej określonego w ustawie terminu, tym trudniejsze będzie znalezienie rzetelnego wykonawcy, który znajdzie czas na wykonanie usługi 😉

Już dziś zapoznaj się z naszą ofertą i zamów wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z naszymi ekspertami. Chętnie wesprzemy Cię radą i pomocą techniczną!

Tekst i opracowanie: Julia Szafran

 

Kontakt

Efektywniej sp. z o.o.

ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

tel.: 883 747 577

e-mail:  info@efektywniej.pl

 

Źródła: www.sejm.gov.pl

https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/2539_u.htm

W wielu domach grzeją już kaloryfery – część z nich zapewne słabiej niż zwykle, przykręcone ręką oszczędnych właścicieli.

Nie oszukujmy się. Tej zimy tysiące Polaków stanie przed trudnym wyborem, w którym komfort cieplny zostanie poświęcony w celu ratowania domowego budżetu. Jest to sytuacja, na myśl o której zwyczajnie boli nas serce. Nie bez przyczyny zawsze zaznaczaliśmy, że oszczędzanie energii nigdy nie powinno oznaczać wyrzeczeń i rezygnowania z komfortu cieplnego!

Na rozpoczęcie sezonu grzewczego przygotowaliśmy dla Was zbiór w pełni darmowych i skutecznych metod, które w efektywny sposób pozwalają na zatrzymanie ciepła w domu lub mieszkaniu. Mamy nadzieję, że dzięki nim choć trochę odciążymy Wasz domowy budżet. Oszczędzanie ciepła czas zacząć!

 

1. Wietrz z głową

Wietrzenie? Mogłoby się wydawać, że tak prosta czynność nie może mieć przed nami żadnych tajemnic! A jednak w sezonie grzewczym dzięki dobrym nawykom możemy zaoszczędzić od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych!

Jak zatem należy wietrzyć mieszkanie? Krótko i intensywnie! W ten sposób unikniemy znacznego wychłodzenia ścian i wyposażenia pokoju, a co za tym idzie, zużyjemy mniej energii na ponowne ogrzanie pomieszczenia.

Jak to zrobić?

Na 5 minut przed planowanym wietrzeniem należy przykręcić kaloryfery w pomieszczeniu, a następnie otworzyć okna na oścież. Pamiętajmy, że nie trzeba zostawiać otwartych okien na długo. Kilkuminutowe wietrzenie w zupełności wystarczy!

Znacznym ułatwieniem mogą okazać się tutaj głowice termostatyczne z funkcją tzw. czujnika otwartego okna. Gdy wykryją one napływ zimnego powietrza, niezwłocznie zamykają dopływ ciepła do kaloryferów na kilkanaście minut, dzięki czemu nie musimy pamiętać o uprzednim wyłączaniu grzejników.

Jeśli wcześniej nie zwracaliście większej uwagi na sprytne wietrzenie mieszkania, wypróbujcie powyższe porady i sami sprawdźcie, czy w Waszych rachunkach da się dostrzec różnicę!

 

2. Nie zasłaniaj grzejników

Dlaczego? Ponieważ utrudnia to cyrkulację ogrzanego powietrza!

Ciepłe powietrze potrzebuje przestrzeni, aby bez przeszkód rozejść się po mieszkaniu. W wielu domach, czy to ze względów estetycznych, czy przez brak miejsca (znamy to!), kaloryfery pozastawiane są przez różnego rodzaju sprzęty – kanapy, stoły czy szafki.  Miłośnicy długich zasłon również mają na sumieniu utrudnianie cyrkulacji nagrzanego powietrza. Na podobnych osłonach zatrzymuje się, a w efekcie – marnuje, do 20% produkowanego przez grzejnik ciepła!

Czy oznacza to, że natychmiast mamy brać się za przemeblowanie? Nie! Warto jednak zapewnić choć trochę przestrzeni wokół pracującego kaloryfera. Wystarczy już 10 centymetrów, aby ogrzane powietrze bez przeszkód mogło rozejść się po pomieszczeniu.

Pamiętajmy zatem, aby ściągnąć z grzejników wszelkiego rodzaju obudowy oraz odsunąć meble lub długie firany. Jeśli kaloryfery (zwłaszcza te starsze) pomalowane są kilkoma warstwami farby, zarezerwujcie sobie weekend na mozolne odkrywanie prehistorycznych, olejnych pokładów 😉

W miarę możliwości pomyślmy też o odsłonięciu rurek grzewczych, jeśli takie znajdują się w naszym mieszkaniu. One również potrafią dać nam sporo ciepła!

 

3. Dbaj o zachowanie ciepła w pomieszczeniach wspólnych!

Ta porada skierowana jest do mieszkańców starych dobrych bloków i innych budynków wielorodzinnych 😉 Przestrzenie wspólne często traktowane są jak ziemia niczyja. Mało kto zwraca uwagę na otwarte na klatce schodowej okna lub palące się godzinami światło. To błąd!

Dbając o takie pomieszczenia, dbamy również o swój budżet. W końcu za ich ogrzewanie i utrzymanie płacą wszyscy mieszkańcy budynku.

Zamykajmy zatem drzwi i okna w przestrzeniach wspólnych takich jak klatka schodowa, piwnica czy korytarz. Dzięki temu unikniemy strat ciepła i znacznego wychłodzenia budynku. Warto również uczulić na te kwestie sąsiadów, a zapewnimy znaczne oszczędności w całym bloku!

 

4. Zwróć szczególną uwagę na okna!

Okna są najcieńszym miejscem w ścianie, dlatego w miesiącach zimowych warto poświęcić im nieco uwagi.

Jak wykazują liczne badania termowizyjne, to właśnie tą drogą ucieka od 25 do 40% ciepła!

Nikogo nie zdziwi więc fakt, że ich stan techniczny i jakość mogą równie dobrze wesprzeć, jak i utrudnić utrzymanie prawidłowej temperatury w mieszkaniu. Pamiętajmy zatem, aby sprawdzić, czy stolarka okienna jest szczelna, a szyby – odpowiednio grube. W niektórych przypadkach może się okazać, że wymiana okien, mimo stosunkowo dużego kosztu, w dłuższej perspektywie będzie opłacalna. Pamiętajmy również o sprawdzeniu, czy okna są prawidłowo uszczelnione!

Kolejną wartą uwagi kwestią jest to, czy i kiedy okna zasłaniamy. O ile w słoneczny dzień warto je odsłonić w celu wpuszczenia do mieszkania światła słonecznego, tak po zmroku powinniśmy zasłonić powierzchnię szyby. Przydadzą się do tego wszelkie żaluzje i zasłony, a także ustawione na parapecie sprzęty czy dekoracje, które „zatrzymają” na sobie nieco chłodu. Jedno jest pewne – oszczędzanie ciepła zacznijmy od okien!

 

5. Kontroluj temperaturę w domu!

Temperatura pomieszczeń powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb mieszkańców. W końcu każdy z nas nieco inaczej odczuwa komfort cieplny! Pamiętajmy jednak, że jeśli podczas sezonu grzewczego chcemy chodzić po domu w lekkich ubraniach, zapłacimy więcej.

Zalecana temperatura w lokalu mieszkalnym powinna mieścić się, w zależności od pomieszczeń, między 17°C  a 24°C.

Najniższa temperatura powinna panować w sypialni. Do zdrowego snu wystarczy nam jedynie 18°C. Nieco bardziej będziemy grzać w pokojach dziennych, gdzie zalecana temperatura powinna wynosić ok. 20°C. Najcieplej będzie w łazience – optymalnie powinniśmy nagrzać ją do 24°C .

Jeśli proponowane wskaźniki są dla Was za wysokie, tym lepiej! Każdorazowe obniżenie średniej temperatury całego domu lub mieszkania o 1°C oznacza zmniejszenie rachunków za ogrzewanie o około 7%!

Może jednak warto zaprzyjaźnić się z ciepłymi swetrami? 😉

 

6. Szukaj okazji do zmniejszenia ogrzewania!

O tej metodzie zapewne słyszało już wielu, ale będziemy o niej przypominać do końca świata i jeden dzień dłużej!

Warto dołączyć do swoich nawyków obniżanie temperatury przed dłuższym wyjściem z domu (np. do pracy czy szkoły), a także na noc. W ten sam sposób powinniśmy potraktować rzadko używane pomieszczenia.

Nie powinno się jednak całkowicie wyłączać ogrzewania, a jedynie zmniejszyć je do temperatury ok. 16÷17°C, co zapobiegnie nadmiernemu wychłodzeniu pomieszczeń.

 

7. Jeśli mieszkasz w bloku – poznaj swoje prawa!

Warto mieć świadomość, że jako mieszkańcy możemy mieć wpływ na pozytywne zmiany w całej wspólnocie! Każdy mieszkaniec ma prawo poprosić zarządcę nieruchomości lub osiedla o sprawdzenie, czy możliwe jest:

 • obniżenie krzywych grzewczych w budynku
 • obniżenie mocy zamówionej na potrzeby C.O. i C.W.U.
 • skorygowanie temperatury ciepłej wody użytkowej

Każda możliwość korekty i obniżenia tych wskaźników oznacza oszczędności energii cieplnej w całym budynku!

 

Jak widać, prostych sposobów na oszczędzanie ciepła w domu lub mieszkaniu jest wiele. Większość z nich polega na wyrobieniu w sobie dobrych nawyków, których jedynym kosztem jest odrobina czasu i uwagi.

Na koniec mamy do Was jeszcze jeden apel – nie bójcie się zwrócić o pomoc do ekspertów!

Oszczędzanie ciepła domowymi sposobami jest w stanie podratować nasz budżet, jednak największe oszczędności możemy osiągnąć dzięki rozwiązaniom stawiającym na kompleksową poprawę efektywności energetycznej całego budynku.

Dzięki wypracowanym przez lata praktyki rozwiązaniom udowadniamy, że sezon grzewczy nie musi być obciążeniem dla budżetu, a oszczędzanie ciepła nigdy nie powinno oznaczać wyrzeczeń i rezygnowania z komfortu cieplnego!

W ramach walki z kryzysem energetycznym nasi specjaliści udzielają darmowych konsultacji, dzięki którym uporządkujecie swoją wiedzę o efektywności energetycznej i wspólnie z audytorami dobierzecie optymalne rozwiązania dla Waszego domu lub mieszkania.

Kontakt

Efektywniej sp. z o.o.

ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

tel.: 883 747 577

e-mail:  info@efektywniej.pl

 

 

Efektywność energetyczna to temat, który w obecnych czasach coraz częściej pojawia się na ustach ekspertów, polityków i dziennikarzy. Co to jest efektywność energetyczna? Jak można ją zmierzyć Czy jest w ogóle ważna? W tym artykule wyjaśnimy Wam wszystko, co powinniście o niej wiedzieć!  

Czym jest efektywność energetyczna?

Wedle definicji prawnej pojawiającej się w Ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, jest to:

„[…]stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu”;

Nie jest to najbardziej przejrzysty opis, prawda?

Przyjrzyjmy mu się wspólnie! Z definicji wynika, że efektywność energetyczna jest niczym innym, jak stosunkiem uzyskanych efektów (np. zapewnieniem komfortu użytkowania, produkcją określonej ilości dóbr czy wykonaniem innych zadań) do poniesionego wkładu energii. Im większa efektywność energetyczna, tym mniej energii zużyjemy, aby osiągnąć dany efekt. Efektywna energetycznie fabryka będzie zatem w stanie wyprodukować więcej produktów z tej samej ilości energii co konkurencja. Z kolei w efektywnym energetycznie domu zapewnimy sobie komfort cieplny zużywając znacznie mniej energii niż nasi sąsiedzi.

Czy efektywność energetyczna powinna kojarzyć się z oszczędzaniem energii? I tak, i nie. Samo oszczędzanie polega na ograniczeniu zużycia sił i środków, a jak wynika z powyższej definicji, nie do końca o to chodzi w efektywnym jej wykorzystaniu. Warto jednak pamiętać, że energooszczędne rozwiązania często wpisują się w zestaw działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej.

 

Po co nam efektywność energetyczna?

Czy wiecie, jaka energia jest zarazem najlepsza dla środowiska i naszego portfela? To taka, która nigdy nie zostanie zużyta!

Efektywność energetyczna przyczynia się do ograniczenia zapotrzebowania na prąd i ciepło, stanowiąc trwałe źródło oszczędności. Tym większych, im większa była pierwotna skala zużycia energii w danym obiekcie lub procesie. Na korzyściach finansowych jednak się nie kończy! Dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię, przyczyniamy się do poprawy sytuacji środowiska naturalnego! Mniejsza produkcja energii oznacza ograniczenie emisji zanieczyszczeń, CO2 i innych gazów cieplarnianych do atmosfery.

 

Jak wprowadzić ją pod swój dach?

Jak już wspominaliśmy, efektywność energetyczna budynku oznacza, iż jest on w stanie zapewnić nam pełen komfort użytkowania przy możliwie jak najmniejszym zużyciu energii cieplnej i elektrycznej.

W dobie rosnących kosztów energii oraz pogłębiającej się inflacji, wybór rozwiązania wspierającego efektywność energetyczną budynku może znacząco wpłynąć na domowy budżet jego mieszkańców. Pamiętajmy, iż nie bez kozery jedną z głównych przyczyn ubóstwa energetycznego w wielu gospodarstwach domowych wciąż pozostaje ich niska efektywność energetyczna.

Jeśli planujesz zabrać się za kompleksowe oszczędzanie energii w swoim domu, zwróć uwagę na te elementy:

 • przegrody zewnętrzne, czyli ściany, dachy, stropodachy
 • stolarka okienna i drzwiowa
 • instalacje grzewcze
 • wentylacja
 • izolacja
 • klimatyzacja
 • oświetlenie
 • instalacje ciepłej wody użytkowej

To właśnie sprawność tych elementów ma największy wpływ na to, ile energii pochłania Wasz dom! Porządna stolarka okienna i drzwiowa wraz z odpowiednio grubą izolacją pozwolą znacznie ograniczyć ilość ciepła, jaką wytraca budynek w sezonie grzewczym. Z kolei energooszczędne instalacje grzewcze i klimatyzacyjne sprawią, że zużyjecie mniej energii bez konieczności rezygnowania z komfortowych dla Was temperatur.

Warto pamiętać, że to właśnie ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń stoi za największym zużyciem energii w budynkach mieszkalnych. W polskich domach ogrzewanie „pożera” blisko 70% energii! Mając tę świadomość, właściciele i zarządcy starszych budynków często decydują się na kompleksową termomodernizację w celu zminimalizowania kosztów, które szczególnie dają o sobie znać w sezonie grzewczym.

Energia w Polsce i UE

Dziś temat zużycia energii poruszany jest niemalże wszędzie i przy każdej okazji. Mimo, iż okoliczności są niewesołe, warto doszukiwać się plusów w tej sytuacji. Świadomość Polaków w dziedzinie efektywności energetycznej w ciągu ostatnich miesięcy znacząco wzrosła!

Efektywność energetyczna nie jest jednak nowinką! Na skutek prowadzonej od lat w Polsce i Unii Europejskiej polityki energetycznej dążącej do minimalizowania zużycia energii, przepisami o obowiązkowych audytach energetycznych zostały objęte wszystkie duże przedsiębiorstwa*, natomiast nowe budynki muszą spełniać aktualizowane co kilka lat warunki techniczne określające m.in. coraz mniejsze zapotrzebowanie na energię pierwotną. Od kilku lat w naszym kraju trwa również prawdziwy boom na odnawialne źródła energii. Spotykamy je najczęściej pod postacią paneli fotowoltaicznych, zaopatrujących w prąd i ciepło dziesiątki tysięcy budynków całym kraju!

Efektywność energetyczna nie przejawia się jednak tylko pod postacią nowoczesnych technologii. Czy wiedzieliście, że w Polsce jednym z najpopularniejszych sposobów na ograniczenie zużycia energii jest termomodernizacja?

Proces ten polega na wymianie i montażu nowej izolacji w budynku, co zapobiega nadmiernej utracie ciepła. Co za tym idzie – znacznemu zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną! Co więcej, zazwyczaj na pierwszy rzut oka można dostrzec, który budynek został poddany takiej modernizacji. Na pewno nie raz przechodziliście nieopodal blokowisk, które z daleka biły całą gamą pastelowych kolorów! Zjawisko wyśmiewanej w internecie „pastelozy” nierozerwalnie powiązane jest właśnie z wykonywaną na polskich osiedlach termomodernizacją, która dała spółdzielniom okazję do zainwestowania w nowe, kolorowe elewacje 😉

Warto również wspomnieć o rozpoczętej dobrą dekadę temu masowej wymianie tradycyjnych lamp i żarówek na energooszczędne LEDy! Te zagościły na dobre nie tylko w naszych domach, ale również na ulicach – w latarniach oraz oświetleniu zewnętrznym budynków.

 

Efektywność energetyczna – jak ją określić?

Dojście do wysokiej efektywności energetycznej to droga, która dla niewprawionych może okazać się długa i wyboista. Od czego ją rozpocząć, aby przejść przez nią w spokojny i uporządkowany sposób?

Każdorazowo powinniśmy zacząć od zebrania solidnych podstaw w postaci danych! Planowanie zmian i modernizacji „w ciemno” często może przynieść więcej szkody niż pożytku! Aby świadomie zarządzać gospodarką energetyczną w naszym domu lub firmie w pierwszej kolejności warto zdecydować się na audyt energetyczny. Taki dokument ma na celu przede wszystkim dogłębną analizę i opis, w jaki sposób użytkowana jest energia w danym obiekcie. Na tej podstawie audytor wskazuje również obszary dające pole do oszczędności energii. Nierzadko będą to instalacje lub elementy wymagające poprawy lub modernizacji. Nie warto jednak obawiać się zmian!

Jeśli planujecie rozpocząć swoją przygodę z efektywnością energetyczną, zapraszamy do kontaktu! Nasi specjaliści pomogą Wam w doborze i realizacji najlepszych rozwiązań.

 

Kontakt

Efektywniej sp. z o.o.

ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

tel.: 883 747 577

e-mail:  info@efektywniej.pl

 

Mimo że wielu z nas nie wyobraża sobie lata bez słońca i bezchmurnego nieba, wysokie temperatury mogą dać się we znaki! Fale upałów z roku na rok stają się coraz intensywniejsze, zmuszając nas do poszukiwania coraz to nowszych sposobów ucieczki  przed gorącem. Poniżej zebraliśmy dla Was 7 domowych sposobów na ochłodzenie domu lub mieszkania. Mamy nadzieję, że nieco ostudzą gorącą atmosferę.

Chłodzenie poprzez wietrzenie

Wiele osób pragnących ochłodzić mieszkanie w gorący dzień otwiera na oścież okna w całym mieszkaniu. To błąd! Nawet najchłodniejsze pomieszczenia szybko się ogrzeją, jeśli podczas gorącego popołudnia postanowimy je przewietrzyć.

Z otwieraniem okien najlepiej poczekać do późnego wieczora. Dlaczego nie wcześniej? Ponieważ wieczorami zarówno nagrzana po całym dniu ziemia, jak również chodniki i mury budynków zaczynają oddawać ciepło. Zanim ochłodzą się one na dobre, uchodzące z nich gorące powietrze może wpaść do naszego mieszkania. Aby chłodzenie poprzez wietrzenie miało sens, okna należy otwierać na noc, po czym zamykać je z samego rana.

Jeśli musimy wywietrzyć mieszkanie w ciągu dnia, warto zwrócić uwagę na to, które okna otwieramy o danej porze. Przed południem w miarę możliwości wybierajmy te od północy, a o świcie i po południu – okna umiejscowione na ścianie wschodniej.

Przestań produkować ciepło!

Na co dzień nie przykładamy zbyt wiele uwagi do tego, ile ciepła produkują zarówno sprzęty w naszym domu, jak i wykonywane przez nas czynności. Warto zatem przyjrzeć się, jakie urządzenia produkują najwięcej ciepła. Do znacznych temperatur nagrzewają się komputery i laptopy, a także ładowarki do tych ostatnich. Jeśli ich nie używacie, wyłączcie je. Dzięki temu w niedługim czasie temperatura w pokoju spadnie. Warto również przyjrzeć się oświetleniu.

Jeśli dotychczas korzystaliście z klasycznych żarówek, warto wymienić je na LEDy. Nie tylko nie emitują one ciepła, ale również zużywają znacznie mniej energii, za co podziękuje Wam Wasz portfel.

Wiele ciepła produkujemy również podczas gotowania! Jeśli na horyzoncie majaczy upalny tydzień, zaplanujmy czas tak, by ewentualne gotowanie przełożyć na wieczór lub wczesny poranek. Warto również wybierać potrawy niewymagające zbyt długiego czasu gotowania czy pieczenia. Może to dobra okazja, aby sięgnąć do przepisu na chłodnik lub sałatki?

Zainwestuj w białe zasłony

Biała tkanina zawieszona w oknie pomoże nieco ochłodzić pomieszczenie podczas fali upałów. Jasny materiał będzie odbijać promienie słoneczne, przepuszczając do mieszkania o wiele mniej ciepła niż w przypadku zasłon w ciemnych barwach. Doskonale nadadzą się do tego grubsze kotary z naturalnych materiałów (np. len, bawełna). Najlepsze efekty uzyskacie jednak wywieszając białą tkaninę po zewnętrznej stronie okna. Jeśli chcecie uzyskać dodatkowy chłód, a przy okazji zwiększyć nieco wilgotność powietrza w Waszym domu, możecie zamoczyć zasłony w lodowatej wodzie.

Wywieszenie białych zasłon nie wymaga zbyt dużych nakładów finansowych, a kiedy gorące dni miną, z łatwością możecie zmienić wystrój pomieszczenia zmieniając je na inne, kolorowe modele.

Wentylatory i oczyszczacze powietrza

To najpopularniejsze rozwiązanie, po jakie sięgamy w pierwszej kolejności, by przynieść sobie ulgę od gorąca. Wentylatory są proste w obsłudze i szeroko dostępne, dzięki czemu możemy przebierać w najróżniejszych modelach, dopasowując je do naszych oczekiwań i gustu. Warto jednak pamiętać, iż cyrkulatory powietrza nie tyle obniżają temperaturę powietrza, co wprawiają je w intensywny ruch, sprawiając wrażenie chłodu.

Ciekawą alternatywą do tradycyjnych wiatraków mogą okazać się oczyszczacze powietrza. Również one zapewniają zwiększoną cyrkulację powietrza, wprawiając je w ruch. Dodatkową funkcją, która może przynieść nam ulgę podczas skwarnego popołudnia jest wbudowany w niektóre modele nawilżacz powietrza. Jeśli wlejemy do urządzenia lodowatą wodę, zapewnimy sobie orzeźwiającą mgiełkę.

Warto jednak pamiętać, aby z obu urządzeń korzystać z rozwagą. Jedną z najczęstszych przyczyn przeziębień w sezonie letnim jest właśnie długotrwały i intensywny kontakt z wszelkiego rodzaju chłodnym nadmuchem, czy to z klimatyzacji, czy to z wentylatorów. Chyba nie chcielibyście spędzić wakacji tułając się po przychodniach.

Postaw na rolety termoizolacyjne

 

Tak samo jak zasłony, jasne rolety pomogą nieco ograniczyć nagrzewanie się pomieszczeń. Na rynku dostępne są specjalistyczne rolety termoizolacyjne, które nie tylko zabezpieczają wnętrze przed zbytnim nagrzaniem, ale również zapewnią nam ochronę przed światłem słonecznym. Ten rodzaj rolet wykonany jest z gęsto plecionego materiału, który następnie poddawany jest dodatkowemu podgumowaniu. Niektóre modele dodatkowo pokrywane są od strony zewnętrznej srebrną folią odbijającą promienie słoneczne.

 

Domowa klimatyzacja

Jeśli nie chcemy inwestować w klimatyzację, możemy zafundować sobie jej domowy odpowiednik! Wystarczy, że przed naszym domowym wiatrakiem ustawimy miskę wypełnioną zimną wodą i lodem. (oczywiście w bezpiecznej odległości) Chłodne powietrze szybko rozejdzie się po pomieszczeniu, gwarantując nieco ulgi w gorący dzień.

 

Zaproś więcej zieleni do swojego domu

Kto z nas nie lubi przebywać w otoczeniu roślin? Produkują tlen, dbają o utrzymanie wilgotności powietrza, a ich obecność wpływa na obniżenie nie tylko naszego poziomu stresu, ale przede wszystkim – temperatury w naszych mieszkaniach! Upały mogą być dobrym pretekstem, by rozszerzyć naszą domową dżunglę.

Jak widzicie, skutecznych sposobów na ochłodzenie mieszkania jest całkiem sporo, w tym również tych całkowicie bezpłatnych! Faktem jednak jest, że większość z nich wymaga od nas nakładu czasu i sił, a także może wymusić reorganizację codziennego życia. Jeśli nie chcecie godzić się na kompromisy, warto kompleksowo podejść do kwestii termoizolacji i efektywnego chłodzenia domu lub mieszkania.

Jeśli planujecie przygotować swój dom do przyszłego lata, zapraszamy do kontaktu! Nasi specjaliści pomogą Wam w doborze i realizacji najlepszych rozwiązań.

Kontakt

Efektywniej sp. z o.o.

ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

tel.: 883 747 577

e-mail:  info@efektywniej.pl

 

Mamy dziś nie lada okazję do świętowania!  

14 sierpnia obchodzimy w Polsce dzień energetyka. To stosunkowo świeże (ledwo trzydziestoletnie) święto jest dobrą okazją do wspólnego celebrowania – w końcu każdy z nas, nawet nie będąc związany z branżą energetyczną, korzysta z jej zdobyczy na co dzień.

Zazwyczaj zasypujemy Was wiedzą ze świata energetyki, jednak dziś postanowiliśmy zrobić mały prezent zarówno tym, którzy na co dzień siedzą w świecie kilowatów i opracowań inżynierskich, jak również osobom, które po prostu… potrzebują nieco motywacji 😉

Poniżej znajdziecie zestaw plakatów, które śmiało możecie powiesić w swoim biurze, mieszkaniu lub gdzie tylko zechcecie. Powitajcie Dzień Energetyka uzbrojeni w dobrą energię! Aby pobrać plakat w pełnej rozdzielczości, wystarczy kliknąć w jego miniaturę. 

Korzystajcie śmiało – u nas sprawdzają się świetnie!

Owocnej pracy. 

Kiście winogron, granaty i figi w krajobrazie, Abraham Brueghel, 1670 

Bogactwo owoców zdaje się wręcz wylewać poza ramy obrazu. Ułożonym na drewnianym stole kiściom białych winogron, figom i granatom towarzyszą bujne liście winorośli. Dzięki żywej palecie kolorów kompozycja tętni życiem, a owoce zaskakują świeżością i  niezwykle realistycznie oddaną teksturą. 

 Doskonały plakat dla tych, którzy lubią zaskakiwać świeżymi pomysłami! 

Pobierz

Pobierz

A niech to prąd kopnie!
Benjamin Franklin czerpiący energię elektryczną z nieba, Benjamin West, 1816  Benjamin Franklin – słynny erudyta i jeden z założycieli współczesnej Ameryki, spogląda w niebo w dramatycznej scenie nawałnicy z piorunami, a jego oczy płoną ciekawością i inspiracją. Otoczony jest narzędziami naukowymi, jak przystało na naukowca o szerokich zainteresowaniach. W wyczynach Benjamina Franklina uczestniczą również dzieci, tak jak i on przepełnione bezbrzeżną ciekawością świata. Plakat dla tych, którym nie straszne są wszelkie eksperymenty! 
Owocnej pracy.
Martwa natura z owocami, ostrygami i porcelanową miską, Abraham Mignon, 1660-1679 Kompozycja tej martwej natury jest jednocześnie wystawna i pomysłowa. W ustawionej do góry dnem szklance odbija się okno i widok na wieżę kościoła w Utrechcie, gdzie mieszkał Mignon. Skryta wśród egzotycznych owoców misa z chińskiej porcelany jest oznaką dobrobytu i stołową wizytówką majętnego gospodarza.Coś dla tych, którzy nie pogardzą odrobiną luksusu 😉

Pobierz

Pobierz

Audytor płakał jak obliczał
Portret młodej dziewczyny zakrywającej oczy, Pietro Antonio Rotari, 1707 – 1762Młoda dziewczyna każdym fragmentem swego jestestwa wyraża emocje, które nią targają. Nakryte drogim aksamitem ramiona kulą się bezbronnie, a pochylona głowa opada ku piersi.
Dziewczyna chowa twarz w białej, jedwabnej chusteczce, która jednak nie jest w stanie ukryć pąsowego rumieńca wykwitającego na jej policzkach. Pozostaje jedynie zadać sobie pytanie – jesteśmy świadkami jej wstydu, czy może rozpaczy?Dla tych, którzy stawiają czoła skomplikowanym przypadkom!  
Owocnej pracy.
Martwa natura z obraną pomarańczą i kiścią winogron, Albertus Steenbergen, 1824 – 1900 Niezwykle oszczędna kompozycja odzwierciedla zasady protestanckiej religijności, której ideałami były pracowitość i skromność. Mimo tego obraz obfituje w detale. Kiście jasnych i ciemnych winogron kuszą błyszczącą, wilgotną powierzchnią, a skrywająca soczysty miąższ skórka pomarańczy została częściowo odkrojona, spiralnie zwieszając się z owocu poza krawędź stołu.Z myślą o tych, którzy szukają piękna w prostocie.

Pobierz

Pobierz

O panie! A kto to panu tak wyliczył?
Czytająca stara kobieta, Gerard Dou, 1631 –1632 Księga została namalowana tak szczegółowo, że bez trudu ​​można zobaczyć, co czyta kobieta.  A poświęca się ona lekturze 19 rozdziału Ewangelii Łukasza… Przesłanie tekstu jest następujące:  “Ci, którzy chcą czynić dobro, muszą oddać uboższym połowę wszystkiego co mają.”  Kosztowne ubrania starej kobiety ostro kontrastują z tym przesłaniem. Nadal jest ona przywiązana do dóbr doczesnych. Plakat dla tych, którym nie raz przychodziło naprawiać cudze błędy 😉

Kontakt

Efektywniej sp. z o.o.

ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

tel.: 883 980 577

e-mail:  info@efektywniej.pl

 

 Sprężone powietrze znajduje swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie zachodzą procesy produkcyjne. Jest to medium niezbędne do sprawnego funkcjonowania zakładów produkcyjnych – zarówno w branżach przemysłu lekkiego, jak i ciężkiego. 

Układy sprężonego powietrza to instalacje cechujące się znaczną energochłonnością, a jednocześnie szczególnie wrażliwe na niewłaściwe użytkowanie. Nic więc dziwnego, że właśnie nich skupia się znaczna część działań mających zoptymalizować pracę instalacji i zwiększyć jej efektywność energetyczną. 

Prawidłowe ciśnienie – czyli jakie?

Niezależnie od wykorzystywanego typu sprężarki, musi się ona charakteryzować trwałością, niezawodnością i możliwie najwyższą do osiągnięcia efektywnością pracy.  

Aby móc poprawnie określić koszty produkcji sprężonego powietrza warto poznać jego parametry i wskaźniki  w stanie aktualnym. Dla większości analizowanych przez nas instalacji przemysłowych wymagane ciśnienie robocze wynosi 7 bar. Często, chociaż układ sprężonego powietrza działa bez zarzutu, zaspokajając zapotrzebowanie zakładu na to medium, jego praca mogłaby się cechować znacznie większą efektywnością.   

Nie bez znaczenia pozostaje tutaj fakt, iż większość zastosowanych w przedsiębiorstwie urządzeń potrzebuje ciśnienia niższego niż standardowe. Należy również pamiętać o tym, że podniesienie ciśnienia w sieci o choćby 1 bar, skutkuje zwiększeniem poboru energii elektrycznej o około 7%. Wyższe niż wymagane w procesie produkcyjnym ciśnienie skutkuje także zwiększeniem wielkości wycieków sprężonego powietrza, znacząco obniżając efektywność energetyczną instalacji oraz narażając przedsiębiorstwo na znaczne straty. 

Tabela 1. Rozmiar wycieku w zależności od ciśnienia przy założeniu średnicy nieszczelności 1 mm (przy założeniu ceny energii elektrycznej 0,77 zł/kWh 

Bar   kWh/rok   zł/rok  
10   7 600,96   5852,73 
  6 909,84   5320,57  
  6 218,72   4788,41  
  5 528,96   4257,29  
  4 837,84   3725,13 

 

 

W takiej sytuacji warto zdecydować się na podjęcie działań naprawczych. Może okazać się, że nakładem niewielkich sił i środków uzyskamy znaczne oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej i kosztów utrzymania instalacji sprężonego powietrza. 

Jak zaoszczędzić na sprężonym powietrzu

CASE STUDY

Jakie efekty może przynieść samo obniżenie ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza? 

Doskonale może je zobrazować przykład jednego z naszych klientów – zakładu przemysłowego wytwarzającego tapicerki samochodowe.  

Na podstawie pomiarów rozkładu ciśnienia oraz analizy dostarczonych przez przedsiębiorstwo informacji odnośnie ciśnień wymaganych na danych urządzeniach, nasi audytorzy zlecili obniżenie ciśnienia w celu ograniczenia zużycia energii. Co ważne, obniżenie ciśnienia należy przeprowadzać stopniowo o 0,1 bar, równocześnie sprawdzając reakcję i poprawność pracy urządzeń podłączonych do sieci sprężonego powietrza. W ten sposób obniżyliśmy ciśnienie sprężania o 1 bar, przyczyniając się do oszczędności energii elektrycznej o około 7%.  

Z dostarczonych przez klienta informacji odnośnie wymaganego ciśnienia w garbarni, wynikało iż do sprawnego funkcjonowania maszyn potrzebne było ciśnienie na poziomie 6 bar. Jedynie następujący pod koniec zmiany proces czyszczenia wymagał podwyższenia ciśnienia do 7 bar.  

Skoro zużycie na cele czyszczenia wymagało niewiele sprężonego powietrza w stosunku do całkowitej produkcji, zaistniała możliwość zastosowania miejscowych wzmacniaczy (multiplikatorów) ciśnienia na potrzeby czyszczenia oraz obniżenia ciśnienia w całym układzie o 1 bar. Wzmacniacze ciśnienia napędzane są sprężonym powietrzem i zużywają 0,5 – 1 przepływu sprężone powietrza na własną pracę. 

Obniżenie ciśnienia o 1 bar przy założeniu pracy przez cały rok (8760 h) przyczyniło się do oszczędności energii na poziomie 17 315,79 kWh/rok. Przekładało się to wówczas na roczne oszczędności rzędu 7 705,53 zł.

Po wdrożeniu powyższych rozwiązań kluczową kwestią pozostawało jedynie utrzymanie układu sprężonego powietrza w takim stanie, aby mógł on nadal pracować z maksymalną efektywnością. W tym celu niezbędny jest stały monitoring parametrów sprężonego powietrza, pozwalający na zachowanie optymalnych wskaźników. 

Redukcja ciśnienia w sprężarkach

Podsumowanie 

Powyższe studium przypadku stanowi doskonały przykład na to, jak pojedyncze, oszczędne w środkach działanie przyczynia się do zminimalizowania strat na instalacji sprężonego powietrza. Należy jednak pamiętać, że optymalizacja ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza to zaledwie jedno z wielu działań stosowanych w celu podniesienia efektywności energetycznej całego układu. 

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w ocenie i poprawie efektywności energetycznej instalacji sprężonego powietrza lub chcą poznać więcej szczegółów dotyczących naszej oferty, zapraszamy do kontaktu! 

 

Kontakt

Efektywniej sp. z o.o.

ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

tel.: 883 747 577

e-mail:  info@efektywniej.pl

 

Czy wiedzieliście, że w Polsce zużywamy znacznie więcej energii na m2  mieszkania niż nasi sąsiedzi z Europy Zachodniej? Jak to możliwe, skoro funkcjonujemy w bardzo podobny sposób, używamy energooszczędnych urządzeń i pilnujemy, aby nie marnować prądu? Kluczową różnicą okazuje się efektywność energetyczna naszych domów i bloków…

Co to jest efektywność energetyczna?

Efektywność energetyczna budynku, nazywana również sprawnością energetyczną, to nic innego jak zdolność do jak najmniejszego zużycia energii przy zachowaniu pełnego komfortu i możliwości jego użytkowania. Jednym słowem – jest to stosunek wszystkich czerpanych z budynku korzyści do wkładu energii, jaki musimy zapewnić do ich uzyskania. Im większa zatem efektywność energetyczna budynku, tym mniejsze rachunki zapłacimy za jego użytkowanie.

A gdzie w tym wszystkim audyt energetyczny? Otóż jest to pierwszy krok na drodze do zwiększenia sprawności energetycznej budynku!

Co to jest i do czego służy audyt energetyczny?

Audyt energetyczny to obszerna ekspertyza techniczno-ekonomiczna, polegająca na określeniu energochłonności budynku oraz wskazania sposobów na jej zmniejszenie.

Możemy wyróżnić dwa główne cele audytu energetycznego budynku. Pierwszym z nich jest ocena jego aktualnego stanu technicznego oraz wszelkich czynników mających wpływ na poziom efektywności energetycznej. Pod lupę brane są wszystkie elementy i procesy wpływające na zużycie energii w danym obiekcie, takie jak:

 • przegrody zewnętrzne, czyli ściany, dachy, stropodachy
 • instalacje grzewcze
 • oświetlenie
 • instalacje wentylacyjne
 • stolarka okienna i drzwiowainstalacje klimatyzacyjne
 • instalacje ciepłej wody użytkowej
 • zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Na podstawie zebranych danych audytor oblicza zapotrzebowanie na energię i moc cieplną w badanym budynku, dokonuje oceny efektywności energetycznej budynku, a przede wszystkim – przeprowadza dogłębną analizę techniczno-ekonomiczną, zawierającą wskazówki, co należy poprawić lub zmienić w budynku, aby jego efektywność energetyczna wzrosła.

Dobrze przeprowadzony audyt energetyczny daje właścicielom i zarządcom obiektu komplet przydatnych wskazówek, które po wdrożeniu skutkują zmniejszeniem zapotrzebowania na ciepło i energię, a co za tym idzie zredukować koszty użytkowania budynku. Nie zawsze muszą to być zmiany drastyczne!

Do zaleceń, jakie możemy otrzymać pod koniec audytu, zaliczają się nie tylko poważne modernizacje i remonty, ale również drobne i stosunkowo tanie do wprowadzenia zmiany. Czasem wystarczy jedynie odświeżyć izolację okien i drzwi czy wymienić oświetlenie na energooszczędne, aby odnotować znaczną poprawę efektywności energetycznej.

Co więcej, audyt może pomóc w planowaniu przyszłych remontów i inwestycji, określając ich zasadność. Dzięki temu możemy uchronić się przed wykonaniem takich termomodernizacji, które w ostatecznym rozrachunku będą mieć niewielki wpływ na efektywność energetyczną obiektu.

Korzyści z audytu energetycznego

Poznaliśmy już cele i przebieg audytu energetycznego, jednak nie sposób nie wspomnieć o płynących z niego korzyściach. W końcu nie po to decydujemy się na audyt, aby nic z niego wyciągnąć 😉

Dzięki audytowi energetycznemu zyskamy:

 • Solidną, popartą badaniami wiedzę o zużyciu energii w naszym budynku
 • Zestaw porad i wskazówek dobranych indywidualnie do naszego przypadku
 • Propozycję działań modernizacyjnych wraz z ich wyceną
 • Podstawę do ubiegania się o liczne dofinansowania w celu podniesienia efektywności energetycznej budynku
 • Ochronę przed nietrafionymi inwestycjami
 • …a w dalszej perspektywie – mniejsze zużycie energii i codzienne oszczędności!

Nie zapominajmy również o tym, że decydując się na energooszczędne rozwiązania chronimy nie tylko nasz portfel, ale również środowisko! Mniejsze zużycie energii bezpośrednio przekłada się przecież na redukcję emisji CO2 do atmosfery.

Jak widać, oszczędzanie energii to nie tylko energooszczędne triki i pamięć o wyłączaniu światła 😉 Kompleksowe podejście, obejmujące nie tylko pojedyncze mieszkanie, ale cały budynek pozwoli na znaczne, a co najważniejsze – długotrwałe oszczędności ciepła i energii.

Jeśli chcecie zaangażować Wasze osiedle do dbania o środowisko i domowe budżety, zachęcamy do kontaktu! Wspólnie pochylimy się nad najlepszymi rozwiązaniami dla Was i Waszego najbliższego otoczenia.

 

Kontakt

Efektywniej sp. z o.o.

ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

tel.: 883 747 577

e-mail:  info@efektywniej.pl

Sprężone powietrze to medium znajdujące zastosowanie w niezliczonych zakładach produkcyjnych – zarówno w branżach lekkiego, jak i ciężkiego przemysłu.

Wykorzystywane jest jako źródło energii umożliwiające zasilanie maszyn pneumatycznych, znajduje zastosowanie w procesach odmuchiwania oraz pompowania, a także w czyszczeniu miejsc i sprzętów wrażliwych na działanie wilgoci. Jednocześnie sprężarki powietrza to jedne z najbardziej energochłonnych urządzeń w zakładach przemysłowych. Nic więc dziwnego, że właśnie na tym polu skupia się znaczna część działań mających zoptymalizować pracę instalacji i zwiększyć jej efektywność energetyczną.

Sprężarki zmiennoobrotowe i stałoobrotowe – różnice

Analizując pracę instalacji i możliwe drogi do jej poprawy, warto pochylić się nad trybem pracy urządzeń. Ze względu na system pracy dzielimy sprężarki powietrza na stało- oraz zmiennoobrotowe.

Te pierwsze doskonale sprawdzają się tam, gdzie zapotrzebowanie na sprężone powietrze występuje przez cały czas, bowiem to właśnie stały pobór niniejszego medium pozwala sprężarkom stałoobrotowym na pracę z maksymalną wydajnością. Warto jednak pamiętać, iż w momencie spadku zapotrzebowania na sprężone powietrze takie urządzenie automatycznie przejdzie w tryb pracy na biegu jałowym, wciąż generując koszty.

Sprężarki zmiennoobrotowe, mimo iż droższe, są znacznie bardziej opłacalną opcją dla zakładów produkcyjnych, w których pobór sprężonego powietrza bywa zróżnicowany. Urządzenie dostosowuje wydajność swojej pracy do aktualnego zapotrzebowania na sprężone powietrze, dzięki czemu unikniemy pracy na biegu jałowym i zmniejszymy zużycie energii elektrycznej.

Jak działa napęd zmiennoobrotowy?

Działanie napędu zmienoobrotowego zawdzięczamy przetwornicy częstotliwości, która umożliwia zmianę prędkości obrotowej silnika elektrycznego, dostosowując prędkość silnika napędowego do warunków wynikających z zapotrzebowania na sprężone powietrze.

Zaletą napędów zmienoobrotowych jest możliwość zapewnienia sprężarce szerokiego zakresu regulacji wydajności (od 20% do 100%). Dochodzi w tym przypadku do wyeliminowania pracy na biegu jałowym, co przekłada się na oszczędność kosztów eksploatacyjnych.

Z praktyki wynika, iż skład agregatu sprężarkowego uzupełnia jeszcze sprężarka stałoobrotowa pełniąca funkcję rezerwy. W tej sytuacji może dochodzić do nieprawidłowej współpracy sprężarek, która wpływa na żywotność urządzeń oraz generuje skoki ciśnienia w układzie. Z tego względu zalecamy monitoring całego systemu, który pozwoli na odpowiednie dostosowanie i regulację instalacji.

Case study – zastosowanie sprężarki zmiennoobrotowej

W zakładzie funkcjonowały dwie sprężarki stałoobrotowe o mocy 55 kW każda. Produkcja sprężonego powietrza na potrzeby zakładu odbywała się poprzez buforowy zbiornik sprężonego powietrza. Na podstawie analizy pomiarów produkcji, wyznaczone zostało roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby tego medium – 213 208,46 kWh.

Przedsięwzięcie polegało zatem na wymianie użytkowanej sprężarki o mocy 55 kW na sprężarkę zmiennoobrotową, która z założenia powinna była pełnić funkcję wiodącą w agregacie sprężarkowym.

Częstość występowania danej wydajności agregatu sprężarkowego

Rys. Częstość występowania danej wydajności agregatu sprężarkowego

 

Częstość występowania danej mocy chwilowej agregatu sprężarkowego

Rys. Częstość występowania danej mocy chwilowej agregatu sprężarkowego

 

Jak wspominaliśmy, zastosowanie sprężarki stałoobrotowej pozwala na oszczędności energii, gdy urządzenie pracuje pod ciągłym, zbliżonym do maksymalnego obciążeniem. Na podstawie uzyskanych danych pomiarowych określiliśmy częstość podstawowych parametrów pracy w danym okresie pomiarowym, a następnie przeprowadziliśmy symulację wymiany urządzenia na sprężarkę z wysoce wydajnym napędem o zmiennej prędkości obrotowej. Średnie oszczędności energii na podstawie obliczeń wyniosły 22,61%, a gdy dodatkowo uwzględnione zostało zastosowanie wysokosprawnej sprężarki, średnie oszczędności ukształtowały się na poziomie 28,61%.

Nakłady inwestycyjne netto 120 000,00
Zapotrzebowanie na energię końcową przed modernizacją 213 308,46 kWh/rok
Zapotrzebowanie na energię końcową po modernizacji 152 280,91 kWh/rok
Redukcja zużycia energii końcowej 61 027,55 kWh/rok
28,61% %
Koszty eksploatacyjne przed modernizacją 97 078,81 zł/rok
Koszty eksploatacyjne po modernizacji 69 304,56 zł/rok
Redukcja kosztów eksploatacyjnych 27 774,25 zł/rok
28,61% %
Czas zwrotu SPBT 4,32 lata

 

Dzięki powyższemu przykładowi widzimy, jak stosunkowo niewielkim nakładem pracy możliwa jest redukcja kosztów eksploatacyjnych w instalacji sprężonego powietrza. Należy jednak pamiętać, że układ sprężonego powietrza pozbawiony stałej i kompleksowej kontroli może z czasem stracić na efektywności. Warto zatem prowadzić regularny monitoring parametrów sprężonego powietrza zarówno na etapie jego produkcji, dystrybucji, jak i poboru.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w ocenie i poprawie efektywności energetycznej instalacji sprężonego powietrza lub chcą poznać więcej szczegółów dotyczących naszej oferty, zapraszamy do kontaktu!

Kontakt

Efektywniej sp. z o.o.

ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

tel.: 883 747 577

e-mail:  info@efektywniej.pl

 

W obecnych czasach nikt nie zadaje pytania „czy warto oszczędzać energię elektryczną”, lecz raczej – jak zabrać się za to z głową? Dróg prowadzących do zmniejszenia jej zużycia jest wiele – od specjalistycznych rozwiązań technicznych, aż po codzienne wybory, na które zdecydować się może każdy z nas!  Jak skutecznie ograniczyć zużycie prądu i nie zwariować? Prezentujemy 5 sposobów, które pozwolą Wam rozsądnie zarządzać energią w swoim domu! 

Poznaj informacje o zużyciu prądu

Aby skutecznie oszczędzać energię elektryczną, najpierw warto uzbroić się w dane o jej zużyciu! Zapoznanie się z rozliczeniami nie tylko da Wam wiedzę o aktualnym zapotrzebowaniu na prąd w domu lub mieszkaniu, ale również będzie stanowić dobry punkt odniesienia, na podstawie którego będziecie mogli śledzić efekty świadomego oszczędzania energii! Lektura comiesięcznych rozliczeń pozwala również na szybkie wyśledzenie ewentualnych nieprawidłowości. Jeśli wydaje Wam się, że opłaty za prąd są niepokojąco zawyżone, warto zwrócić uwagę, czy nasz licznik nie uległ awarii lub nie wystąpił błąd po stronie dostawcy energii. 

1. Domowe urządzenia elektryczne

Co zrobić w sytuacji, kiedy po wymianie starych sprzętów na wersje energooszczędne, zużycie prądu nadal pozostaje wysokie? Wiele zależy nie tylko od aspektów technicznych domowej elektroniki, ale również dobrych praktyk jej użytkowania.

Warto wyrobić w sobie nawyk wyłączania lub nawet odłączania nieużywanych urządzeń od prądu. Czy wiedzieliście, że pozostawione w gniazdkach ładowarki nadal pobierają energię? Odłączając je, ratujemy się przed naliczaniem opłat za energię, której i tak nie wykorzystujemy! Nie popadajmy jednak ze skrajności w skrajność. Wiele urządzeń podczas włączania zużywa znacznie więcej energii, niż pobrałoby pozostając w trybie czuwania. Doskonałym przykładem są tutaj komputery i laptopy. Ich włączenie zużywa średnio tyle prądu, ile wystarczyłoby na 15 minut pracy. Jeśli więc odchodzimy tylko na moment, zdecydowanie bardziej opłaci się pozostawienie komputera w trybie czuwania.

Opłacalne będzie również wykonywanie niektórych domowych obowiązków rzadziej, ale za to „hurtem” Jedną z tych prac jest m.in. prasowanie. Ponieważ żelazko pobiera najwięcej energii na swoje rozgrzanie, najlepiej będzie nie prasować ubrań pojedynczo, a większymi partiami. Do tej zasady można również dopasować korzystanie ze zmywarki, uruchamiając ją tylko wtedy, kiedy zostanie już wypełniona. 

jak oszczędzać energię elektryczną w domu

2. Dobre praktyki w kuchni – Jak oszczędzać prąd?

Gotowanie daje szerokie pole do popisu dla osób planujących oszczędności energii! Najprostszym sposobem będzie… wyłączenie piekarnika czy kuchenki na chwilę przed planowanym zakończeniem gotowania.  

Nagrzany piekarnik bez problemu zachowuje wysoką temperaturę jeszcze przez kwadrans po wyłączeniu, a przykryte dopasowaną pokrywką garnki pozwolą potrawie przez kilka minut dusić się w cieple. Ponadto, przykrywanie naczyń i garnków pozwala na szybsze ogrzanie, a co za tym idzie – przygotowanie jedzenia. 

Warto zwrócić uwagę na sposób, w jaki gotujemy wodę. Ta prosta czynność potrafi zużyć zdecydowanie za dużo energii, jeśli nie zastosujemy podstawowego nawyku, jakim jest gotowanie tylko takich ilości wody, jakich nam potrzeba. 

3. Energooszczędne oświetlenie

Pewnie już od dziecka uczono Was, aby wyłączać światło po wyjściu z pokoju!  

To dobry nawyk i jednocześnie najprostszy sposób na ograniczenie wydatków związanych z oświetleniem pomieszczeń. Warto jednak pamiętać, że największą zmianę przyniesie nietrudna i tania w realizacji wymiana starych żarówek i świetlówek na energooszczędne LEDy.  Równie prostym zabiegiem, który znacząco ograniczy zużycie prądu, jest korzystanie z oświetlenia punktowego. Gdy oglądamy telewizję lub czytamy książkę, nie potrzebujemy przecież iluminacji całego pokoju. Zamiast pojedynczego, lecz w efekcie słabszego źródła światła, zdecydujcie się na kilka mniejszych, lecz funkcjonalnie rozlokowanych lampek.  

Za dnia postarajcie się w miarę możliwości zrezygnować ze sztucznego oświetlenia i wpuścić do domu nieco słońca. Zrezygnujcie z zasłaniania okien za dnia i cieszcie się naturalnym światłem! Nie tylko pozytywnie wpłynie na samopoczucie, ale również minimalnie ogrzeje mieszkanie. 

Audt oświetlenia

4. Zwróć uwagę na lodówkę!

Gdy skończycie gotować, czas zająć się lodówką! To jeden z największych pożeraczy energii w kuchni, dlatego korzystając z niej powinniśmy pamiętać o kilku kwestiach. Przede wszystkim – zadbajcie o to, aby ustawić ją możliwie jak najdalej źródeł ciepła, takich jak kaloryfer, piekarnik czy kuchenka.  

Do lodówki nie powinno się wkładać gorących potraw, gdyż na ich schłodzenie potrzeba znacznej ilości energii. Niewskazane będzie również „wietrzenie” lodówki, na skutek którego temperatura w środku zostanie zaburzona, a urządzenie zacznie pracować na zwiększonych obrotach w celu jej wyrównania.
Należy zwrócić uwagę, czy aby nie przesadziliśmy z chłodzeniem. Przyjmuje się, że optymalna temperatura panująca w lodówce to ok. 5-7 °C, a w zamrażarce: -18 °C. 

 5. Dobór odpowiedniej taryfy prądu

W niektórych przypadkach dobrym, lecz wymagającym nieco więcej zachodu sposobem na uzyskanie znacznych oszczędności będzie ponowne dobranie taryfy prądu. Na czym polega taka oferta? Dostawca ustala w niej różne ceny sprzedaży prądu w zależności od pory dnia lub tygodnia. Przykładowo, wyższe stawki za zużycie energii mogą obowiązywać w godzinach dziennych lub w tygodniu, a niższe – w nocy lub w weekendy i święta. 

Jeżeli pracujesz w niestandardowych godzinach, posiadasz samochód elektryczny albo ogrzewasz mieszkanie prądem, warto rozważyć taryfę nocną. Jeśli natomiast zużywasz znacznie więcej energii w weekendy, może sprawdzić się u Ciebie taryfa weekendowa.  

moc zamówiona weryfikacja

 

 

Jak widać, oszczędzanie energii nie musi być trudne! Raz wyrobione nawyki zaprocentują nie tylko niższymi rachunkami, ale pozytywnie wpłyną na środowisko naturalne. Pojedyncze działania potrafią przynieść niesamowity efekt, jeśli działamy wspólnie! Jeśli chcecie poznać sposoby na oszczędzanie prądu, które zaangażują całe Wasze osiedle, zachęcamy do lektury pozostałych naszych artykułów. 

 

Kontakt

Efektywniej sp. z o.o.

ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

tel.: 883 747 577

e-mail:  info@efektywniej.pl

 

Czy wiedzieliście, że… około 10% całej energii elektrycznej zużywanej w przemyśle jest wykorzystywane na potrzeby instalacji sprężonego powietrza? 

Jednocześnie sprężarki powietrza to jedne z najmniej sprawnych maszyn cieplnych. Szacuje się, iż około 95% dostarczanej do nich energii przekształcane jest w ciepło, a następnie bezpowrotnie tracone poprzez emisję do atmosfery. Niewykorzystane ciepło znacząco przyczynia się do strat, obniżając zarazem ogólną efektywność energetyczną przedsiębiorstwa. 

 

Jak wykorzystać ciepło ze sprężarek?

Najczęściej wykorzystywanym sposobem na wykorzystanie powstałego w ten sposób ciepła jest skierowanie go do dedykowanych kanałów wentylacyjnych, dzięki czemu w chłodniejszych miesiącach może służyć do ogrzewania hal produkcyjnych. Takie rozwiązanie jest stosunkowo tanie i proste do wprowadzenia, jednak niesie za sobą pewne niedogodności. W miesiącach letnich, gdy nie ma potrzeby ogrzewania pomieszczeń, wygenerowane ciepło nie jest wykorzystywane. W chłodniejszych okresach również bywa ono zawodne, gdyż nie zawsze sprężarki pracują na tyle długo, aby wygenerować dostateczną ilość ciepła do skutecznego dogrzania pomieszczeń.  

 

Innym sposobem na odzysk ciepła ze sprężarek jest zastosowanie wymienników ciepła. Dzięki przekierowaniu gorącego oleju z chłodnicy do wysokowydajnego wymiennika olej – woda, odzyskane ciepło może zostać wykorzystane w celu podgrzania wody do żądanego poziomu. Takie rozwiązanie pozwala na wykorzystanie odzyskanego ciepła w obrębie wielu zastosowań – od ogrzewania pomieszczeń, poprzez przygotowanie ciepłej wody użytkowej na potrzeby pracowników przedsiębiorstwa, na wykorzystaniu w procesach produkcyjnych skończywszy. Dzięki niej jesteśmy w stanie korzystać z ciepła odpadowego zarówno w sezonie zimowym, jak również letnim. 

Poniżej przedstawiamy przykład, który ukazuje energooszczędny potencjał odzysku ciepła ze sprężarek. 

 

Case study

W audytowanym przez nas zakładzie produkcyjnym funkcjonowały dwie sprężarki powietrza. W analizie uwzględniono możliwość odzysku ciepła z obydwu urządzeń przy jednoczesnym założeniu, że urządzenia pracują zamiennie i odzysk ciepła będzie możliwy jedynie ze sprężarki dociążonej w danym momencie. 

Dane wykorzystane do obliczeń wyznaczone zostały na podstawie dokonanych na instalacji pomiarów przepływu i rozkładu ciśnienia przez okres jednego tygodnia. 

  SPRĘŻARKA A  SPRĘŻARKA B  Razem   
Moc kompresora pod obciążeniem1  99,5  116,0    kW 
Praca pod obciążeniem %  46  20    % 
Maksymalna możliwość odzysku energii w ciągu roku  300 708,90  152 424,00  453 132,90  kWh/rok 
Średnia możliwość odzysku energii w ciągu doby  34,33  17,40  51,73  kWh/doba 

 

 

Ciepło ze sprężarek może zostać wykorzystane do podgrzewu płynów do temperatury do 90°C. Ciepło odpadowe ze sprężarek może zostać wykorzystane do podgrzewu c.w.u. (ciepłej wody użytkowej), podgrzewu lub wstępnego podgrzewu powrotu wody z układu c.o. 

Koszt zalecanej przez nas instalacji wymienników płytowych olej-woda, układu sterowania oraz ciepłomierza w sprężarkowni został oszacowany na kwotę 75 000 zł. Przy założeniu dodatkowego kosztu podłączenia do istniejących instalacji w wysokości 60 000 zł – całkowity koszt inwestycji określony został na kwotę 135 000 zł. Przy założeniu jednostkowego kosztu ciepła na poziomie 300 zł/MWh możemy uzyskać oszczędności kosztów energii na poziomie: 

Stopień zagospodarowania ciepła odpadowego  Oszczędność energii  Oszczędność kosztów energii  Prosty czas zwrotu 
%  MWh/rok  zł/rok  lat 
10  45,31  15 859,65  8,51 
20  90,63  31 719,30  4,26 
30  135,94  47 578,95  2,84 
40  181,25  63 438,61  2,13 
50  226,57  79 298,26  1,70 
60  271,88  95 157,91  1,42 
70  317,19  111 017,56  1,22 
80  362,51  126 877,21  1,06 
90  407,82  142 736,86  0,95 
100  453,13  158 596,52  0,85 

 

Odzysk ciepła (w szczególności w okresie letnim) przynosi dodatkowe korzyści w postaci zmniejszonego przekazywania ciepła ze sprężarek do otoczenia w kompresorowni, co wpływa na utrzymywanie niższej temperatury otoczenia oraz mniejszą energochłonność procesu sprężania oraz chłodzenia w osuszaczach chłodniczych. 

Planując inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej, warto mieć na uwadze kwestię świadectw efektywności energetycznej, czyli tzw. białych certyfikatów. Jeśli planowane działania zaowocują oszczędnościami energii powyżej 10 toe (116,3 MWh), przedsiębiorstwo może starać się o uzyskanie praw majątkowych w postaci świadectw efektywności energetycznej. Kurs jednolity białych certyfikatów na moment wykonywania ekspertyzy (tj. 01.03.2022) wynosił 2 530,88 zł/toe i został przyjęty do dalszych obliczeń.  

W tabeli poniżej przedstawiono opłacalność inwestycji z uwzględnieniem środków ze sprzedaży białych certyfikatów w zależności od stopnia zagospodarowania ciepła.  

Stopień zagospodarowania ciepła odpadowego  Oszczędność energii  Białe certyfikaty – wartość  Koszt inwestycji z uwzględnieniem białych certyfikatów  Posty czas zwrotu inwestycji 
%  toe      lat 
10  3,90  0,00  135 000,00  8,51 
20  7,79  0,00  135 000,00  4,26 
30  11,69  29 582,76  105 417,24  2,22 
40  15,58  39 443,68  95 556,32  1,51 
50  19,48  49 304,60  85 695,40  1,08 
60  23,38  59 165,52  75 834,48  0,80 
70  27,27  69 026,44  65 973,56  0,59 
80  31,17  78 887,36  56 112,64  0,44 
90  35,07  88 748,28  46 251,72  0,32 
100  38,96  98 609,20  36 390,80  0,23 

 

Optymalizacja na instalacji sprężonego powietrza – przeprowadź ją Efektywniej!

Wierzymy, że niniejszy artykuł przybliżył Państwu temat zwiększania efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie poprzez odzysk ciepła odpadowego z instalacji sprężonego powietrza. Mamy również świadomość, że optymalizacja pracy sprężarek to rozbudowany proces, którego planowanie i wykonanie może zabrać znaczną ilość czasu. Firma Efektywniej od lat przeprowadza audyty energetyczne instalacji sprężonego powietrza, pomagając klientom w poprawie nie tylko energetycznej, ale również ekonomicznej efektywności ich przedsiębiorstwa.  

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w ocenie i poprawie efektywności energetycznej instalacji sprężonego powietrza lub chcą poznać więcej szczegółów dotyczących naszej oferty, zapraszamy do kontaktu! Nasi eksperci oferują kompleksową obsługę całego procesu i służą radą na każdym jego etapie.  

WYKONAJ AUDYT ENERGETYCZNY INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA

 

Kontakt

Efektywniej sp. z o.o.

ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

tel.: 883 747 577

e-mail:  info@efektywniej.pl

 

Rozliczanie kosztów ogrzewania może być trudne. Będąc członkiem spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, warto zawczasu poznać swoje prawa i uniknąć zaskoczeń w sezonie grzewczym.

Czy kiedykolwiek zdarzyło Wam się podejrzliwie spojrzeć na rozliczenie kosztów ogrzewania i zastanawiać się, czy aby na pewno zostało ono poprawnie dokonane? A może mieliście wątpliwości, z czego wynikają dane opłaty? Nie jesteście w tym sami!

Co roku Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich pozytywnie rozpatruje liczne skargi od zaniepokojonych lokatorów, którzy postanawiają zrewidować działania zarządów spółdzielni. Duży procent zgłoszeń dotyczy niejasności lub nieprawidłowości związanych z rozliczaniem kosztów ogrzewania, wadliwie skonstruowanych regulaminów, wysokich dopłat czy niedogrzewania lokali.

Reguły korzystania z lokali będących częścią spółdzielni mieszkaniowych określone są przez powszechnie obowiązujące prawo spółdzielcze, a także doprecyzowane przez statuty i regulaminy wewnętrzne poszczególnych spółdzielni. Pamiętajmy, że w odróżnieniu od wspólnot mieszkaniowych, wszyscy członkowie spółdzielni mają takie same prawa!

Jeśli jesteś mieszkańcem osiedla zarządzanego przez spółdzielnię lub firmę administracyjną, powinieneś poznać prawa lokatora, które przydadzą Ci się w przypadku, gdy zapragniesz przyjrzeć się zasadom rozliczania kosztów ogrzewania!

 

 1. Prawo do wglądu w wewnętrzne dokumenty spółdzielni

Będąc członkami spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, mamy prawo do wglądu we wszelkie dokumenty wewnętrzne spółdzielni – od regulaminów, poprzez uchwały, na rozliczeniach finansowych skończywszy.

Wliczają się w to również dokumenty, na podstawie których ustala się zasady dotyczące sposobu ogrzewania budynku i rozliczania kosztów ogrzewania. Każdy z lokatorów budynku wyposażonego w ciepłomierze lub tzw. podzielniki kosztów ma prawo wystąpić do zarządcy lub właściciela budynku o udostępnienie informacji odnośnie sposobu rozliczania, powierzchni lub kubatury budynku, ilości zużytego ciepła, ale także – stosowanych współczynników wyrównawczych dla poszczególnych lokali.

Wszelkie informacje o wybranej przez zarządcę metodzie rozliczania kosztów ogrzewania powinny być zawarte w ogólnodostępnym regulaminie rozliczeń. Należy pamiętać, że w przypadku jakichkolwiek zmian w takim dokumencie, zarządca ma obowiązek przedstawić jego nową wersję najpóźniej do 14 dni od daty, kiedy owe zmiany zaczęły obowiązywać.

 

 1. Prawo do kontroli systemu ogrzewania

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414), art. 62 punkt 1 podpunkt 1a, zarządca budynku mieszkalnego musi co najmniej raz do roku wykonać lub zlecić kontrolę stanu technicznego „elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu”. Do wymienionych powyżej instalacji zalicza się również system centralnego ogrzewania. Każdy mieszkaniec ma prawo upomnieć się o wykonanie takiego przeglądu i udostępnienie wyników ekspertyzy lokatorom.

Ponadto, każdy mieszkaniec ma prawo poprosić zarządcę nieruchomości lub osiedla o sprawdzenie, czy możliwe jest:

Prawo energetyczne gwarantuje nam również możliwość zamiennego obliczania kosztów ciepła według powierzchni lub kubatury danego lokalu w sytuacji, gdy zarządca zdecydował się na rozliczenie według urządzeń wskaźnikowych dla poszczególnych mieszkań.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał oraz poprawek do już istniejących uchwał

Każdy członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo do zgłaszania projektów uchwał oraz poprawek do już istniejących dokumentów. Ten przepis jest szczególnie ważny dla mieszkańców, którzy chcą aktywnie działać na rzecz poprawy warunków bytowych całego osiedla.

Jeśli więc uważasz, że na Twoim osiedlu potrzebne są zmiany, masz prawo nie tylko zgłaszać poprawki do już istniejących dokumentów, ale również samodzielnie tworzyć propozycje nowych uchwał.

Prawo do weryfikacji jakości energii

Co w sytuacji, kiedy jakość dostarczanej energii pozostawia wiele do życzenia?

Warto wówczas pamiętać, że to zarządca bierze odpowiedzialność za wszelkie aspekty zawarcia umowy z dostawcą ciepła na dostarczenie mocy cieplnej do budynku i znajdujących się w nim lokali.

W takiej umowie sprzedaży znajdziecie m.in. informacje o ilości ciepła zakupionego na potrzeby ogrzania budynku w sezonie grzewczym, a także (szczególnie ważne dla odbiorców) zapisy uwzględniające postępowanie w sytuacji, gdy dostawca ciepła nie wywiązał się ze swoich obowiązków lub nie dostarczył energii o określonych parametrach jakościowych. Najczęściej zakładają one działania naprawcze ze strony dostawcy w formie rekompensaty dla odbiorców w formie obniżek cen na dany okres świadczenia usługi.

Pamiętajmy, że w razie wszelkich uwag lub wątpliwości co do naliczania opłat, a także jakości dostarczanej energii, mieszkańcy w pierwszej kolejności powinni skontaktować się z zarządcą budynku, wspólnotą bądź spółdzielnią mieszkaniową. Bezpośredni kontakt z dostawcą ciepła może okazać się bezcelowy, ponieważ mieszkańcy nie są stroną umowy o dostarczanie energii cieplnej.

Jeśli natomiast mamy uwagi co do stanu technicznego instalacji grzewczej, należy skontaktować się z organami kontroli, przed którymi zarządca odpowiada za poprawne działanie systemu ogrzewania.

 

Kontakt

Efektywniej sp. z o.o.

ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

tel.: 883 747 577

e-mail:  info@efektywniej.pl

 

Sprężone powietrze jest jednym z najdroższych mediów wykorzystywanych w zakładach przemysłowych. Jednocześnie instalacje sprężonego powietrza narażone są na wiele potencjalnych usterek i problemów, które mogą przyczyniać się do znacznych strat. Wieloletnia praca audytorska udowodniła nam, że nie ma szans na skuteczną poprawę pracy instalacji sprężonego powietrza bez kompleksowego podejścia, obejmującego zarówno badanie jego produkcji, dystrybucji, jak i poboru.

Dziś skupimy się na omówieniu jednej z najczęstszych usterek, jakie zdarzają się na instalacji sprężonego powietrza – wycieków i ich detekcji.

Gdzie szukać wycieków sprężonego powietrza?

W większości przypadków to właśnie wycieki stanowią źródło największych strat energii i niedoborów sprężonego powietrza. Sprężone powietrze jest stosunkowo drogim medium energetycznym. W odniesieniu do wykonanej pracy, ze względu na sprawność zarówno samej sprężarki, jak i całej instalacji, koszt sprężonego powietrza jest pięciokrotnie wyższy od kosztu energii elektrycznej. W związku z powyższym w pełni ekonomicznie uzasadnione jest dążenie do zminimalizowania wycieków, jak i uzyskania jak najwyższej sprawności wytwarzania sprężonego powietrza. Średnio wycieki stanowią 30% produkcji sprężonego powietrza, a w skrajnych przypadkach osiągają nawet 70% ogółu.

Warto pamiętać, że nieszczelności instalacji sprężonego powietrza mogą wystąpić na całej jej długości! Wiedząc, iż najczęściej są one spowodowane złym użytkowaniem przez pracowników, wadami materiałowymi i usterkami technicznymi, jeszcze przed wykonaniem pomiarów można oszacować, że najczęściej pojawiać się będą w takich miejscach, jak:

 • uszczelnienia połączeń gwintowanych
 • uszczelnienia połączeń ruchowych np. siłowników
 • punkty poboru
 • złączki wtykowe i nieprawidłowo podłączone przewody
 • filtry, regulatory i naolejacze
 • spusty kondensatu zawieszone z powodu zanieczyszczeń kondensatu

 

Case study

Prowadzone przez audytorów pomiary oraz analiza miały na celu zlokalizowanie oraz ocenę wielkości wycieków instalacji sprężonego powietrza na terenie zakładu specjalizującego się w produkcji wysokoprecyzyjnych, geometrycznie złożonych systemów, części oraz podzespołów dla przemysłu lotniczego.

 

Wykorzystane urządzenie pomiarowe

Detekcja wycieków sprężonego powietrza przeprowadzona została przy użyciu urządzenia Ultraprobe 3000, wykorzystującego technologię ultradźwiękową. Pomiarami objęta została cała dostępna sieć sprężonego powietrza. Jako pomoc w lokalizacji wycieków sprężonego powietrza, utworzona została mapa przedsiębiorstwa wraz z naniesionymi punktami odpowiadającymi numerom wycieków zawartych w poniższym opracowaniu.

 

Pomiar przepływomierzem jest najdokładniejszym sposobem określenia poziomu nieszczelności instalacji sprężonego powietrza. Przepływomierz powinien być zamontowany za sprężarką, z możliwością rejestracji wyników. Precyzyjny pomiar wycieków należy wykonać z detektorem po stronie produkcji, dzięki czemu możliwe jest wyśledzenie nieszczelności występujących w instalacji, złączkach, punktach poboru itp. generują wycieki powietrza mierzone po stronie produkcji.

W trakcie audytu zbadaliśmy 71 stanowisk. Aby lepiej zobrazować przebieg naszych prac, w poniższej tabeli przedstawiamy niektóre z nich:

Bar dB m3/min kWh/rok zł/rok
6 23 0,026 1 641,64 698,03 Zawór, na wyjściu z sieci sprężonego powietrza

 

6 27 0,033 2 071,03 880,60 Pistolet przy stanowisku nr 16
6 34 0,046 2 892,44 1 229,87 Stanowisko nr 16 – zasilanie w sprężone powietrze
6 26 0,031 1 960,81 833,74 Stanowisko nr 15- zasilanie w sprężone powietrze
6 30 0,038 2 412,65 1 025,86 Pistolet przy stanowisku nr 14
6 35 0,048 3 016,53 1 282,63 Pistolet przy stanowisku nr 1
6 41 0,060 3 793,88 1 613,16 Stanowisko nr 13- zasilanie w sprężone powietrze
6 26 0,031 1 960,81 833,74 Pistolet przy stanowisku nr 19

 

W dalszym toku prac nasi audytorzy nanieśli na mapę instalacji etykiety, informujące o lokalizacji i rodzaju nieszczelności, a zebrane dane zostały poddane analizie w celu oszacowania strat energii i kosztów ponoszonych przez zakład na skutek wycieków. Dodatkowo w raporcie ujęte zostały zalecenia odnośnie naprawy nieszczelności wraz z kosztem realizacji proponowanych działań.

 

Zużycie energii na potrzeby sprężania powietrza w przedsiębiorstwie 457 880,00 kWh/rok
Oszacowane straty energii w wyniku nieszczelności w instalacji 236 337,74 kWh/rok
Oszacowane koszty wycieków 100 490,81 zł/rok
Koszt napraw z uwzględnieniem zakupu aparatu do wykrywania wycieków oraz utrzymania instalacji w kolejnych latach 44 796,00
SPBT 0,40

 

Stan instalacji w ujęciu ogólnym wydawał się być poprawny, jednak przeprowadzone pomiary wykazały istnienie wielu nieszczelności ze względu na zasilanie w sprężone powietrze wielu indywidualnych stanowisk do produkcji precyzyjnej. Szacuje się, że w większości przypadków wycieki sprężonego powietrza stanowią około 30% całkowitego zapotrzebowania. W przypadku analizowanych wydziałów stanowiły one jednak około 50% produkowanego sprężonego powietrza.

Straty, jakie audytowany zakład corocznie ponosił na skutek wycieków, oszacowane zostały na 100 490,81 złotych.

W przypadku wykrycia wycieków, uszczelnienie wskazanych punktów powinno być pierwszym działaniem podjętym w celu zminimalizowania strat. Jako iż z założenia powstawanie nieszczelności jest procesem ciągłym i nieuniknionym, najważniejszym zaleceniem jest ich wczesne wykrywanie i bieżące naprawy.

Mając wiedzę, iż większość strat występowało w obrębie indywidualnych stanowisk do produkcji precyzyjnej, równie ważnym działaniem będzie krzewienie wśród pracowników dobrych praktyk użytkowania, do których zaliczać się będzie między innymi kontrola źle zamocowanych węży i szybkozłączek, a także odłączanie zasilania pistoletów przedmuchowych w trakcie postojów.

Należy również zwrócić uwagę na utrzymanie prawidłowego ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza, ponieważ gdy jest ono wyższe niż wymagane w procesie produkcyjnym, skutkiem jest zwiększenie wielkości wycieków sprężonego powietrza. Obniżenie ciśnienia ma pozytywny wpływ na wielkość oraz redukcję ich powstawania. Proces obniżania ciśnienia w instalacji powinien być rozłożony w czasie i przeprowadzany stopniowo. Przed rozpoczęciem działań niezbędna będzie również analiza pracy systemu na podstawie danych pomiarowych.

Całkowity koszt napraw, wraz z uwzględnieniem zakupu sprzętu do wykrywania wycieków oraz utrzymania instalacji w kolejnych latach oszacowany został na 44 796,00 złotych.

 

Dzięki powyższemu przykładowi widzimy, jak stosunkowo niewielkim nakładem kosztów możliwe jest zminimalizowanie strat na instalacji sprężonego powietrza. Należy jednak pamiętać, że aby utrzymać efekt uzyskany dzięki wdrożeniu rozwiązań z audytu energetycznego, układ sprężonego powietrza powinien przez cały czas pracować z maksymalną efektywnością. W tym celu niezbędny będzie stały monitoring parametrów sprężonego powietrza.

 

 

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w ocenie i poprawie efektywności energetycznej instalacji sprężonego powietrza lub chcą poznać więcej szczegółów dotyczących naszej oferty, zapraszamy do kontaktu!

Kontakt

Efektywniej sp. z o.o.

ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

tel.: 883 747 577

e-mail:  info@efektywniej.pl

 

Za sprawą Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach, wszyscy właściciele i zarządcy budynków wielolokalowych zobligowani są do precyzyjnego rozliczenia poszczególnych lokali mieszkalnych, tak aby każdy z lokatorów płacił rzeczywiście za taką ilość ciepła którą zużył.  

Nie da się ukryć, iż bywa to zadaniem niełatwym. Rozłożenie kosztów ogrzewania na podstawie danych z tzw. podzielników ciepła jest stosunkowo prostą metodą , jednak nie sprawdza się każdym przypadku. Należy mieć na uwadze, że podział kosztów potrafi być dla użytkowników sprawą bardzo drażliwą, dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby wybrana metoda pozwalała na obiektywne i realne odwzorowanie udziałów poszczególnych mieszkań w końcowym rozliczeniu energii cieplnej.  

Co więc zrobić w sytuacji, gdy część lokali znajduje się w niekorzystnym, z energetycznego punktu widzenia, położeniu? Czy lokatorzy mieszkań narożnych lub położonych nad nieogrzewaną piwnicą są skazani na wyższe wydatki w sezonie grzewczym? 

Odpowiedzią na te bolączki mogą by współczynniki LAF, które uwzględniają niekorzystne pod względem energetycznym usytuowanie lokali mieszkalnych.  

 

Współczynniki LAF – co to takiego? 

Współczynniki wyrównawcze LAF określają położenie mieszkania w bryle budynku i związane z nim zużycie ciepła. Dzięki nim możliwe jest wyrównanie różnic zużycia energii na potrzeby ogrzewania poszczególnych lokali z uwzględnieniem wskazań podzielników kosztów ogrzewania lub ciepłomierzy zainstalowanych w mieszkaniu. 

Współczynniki LAF są szczególnie ważne dla mieszkańców lokali położonych w niekorzystnych, z energetycznego punktu widzenia, punktach budynku. Na większe straty energii narażone są m.in. mieszkania znajdujące się przy ścianach szczytowych budynku, sąsiadujące z nieogrzewanymi pomieszczeniami (np. piwnicą lub strychem). W takich przypadkach różnica zapotrzebowania na ciepło może skrajnie odbiegać od innych, korzystniej położonych mieszkań.  

Współczynniki wyrównawcze stosuje się więc w celu zatarcia różnic spowodowanych niekorzystnymi, niezależnymi od mieszkańców warunkami i wyrównania jednostkowych kosztów ogrzewania lokali. Obowiązek ten wynika z postanowienia art. 45a Ustawy Prawo Energetyczne, które zobowiązuje zarządcę budynku wielolokalowego do wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale z uwzględnieniem współczynników wyrównawczych zużycia ciepła. 

Jak to działa w praktyce? Wartości odczytane z podzielników ciepła koryguje się wartością współczynnika wyrównawczego, odpowiednio wyznaczonego dla danego lokalu. Dzięki temu otrzymujemy liczbę jednostek niezbędną do obliczenia udziału danego lokalu w całkowitych kosztach ogrzewania budynku. 

Na jakiej podstawie wyliczamy współczynniki LAF?

Istnieją dwie podstawowe metody wyznaczania współczynników korekcyjnych. Pierwszą z nich jest metoda uproszczona, dopuszczalna jedynie w przypadku, gdy wszystkie przegrody zewnętrzne w budynku posiadają jednolite ocieplenie, a sam obiekt ma kształt regularnego prostopadłościanu. Jest ona o wiele szybsza, jednak zwiera znaczące uproszczenia i zdarza się, że nie odzwierciedla rzeczywistych strat ciepła. Nie sprawdzi się ona również w przypadku budynków o nieregularnych kształtach i zróżnicowanych przegrodach wewnętrznych. Na tę okoliczność wyciągamy ciężkie działa zwane metodą obliczeniową. 

Bazuje ona na pomiarach i analizie strat ciepła w poszczególnych lokalach, uwzględniającej umiejscowienie lokalu w bryle budynku, budowę i rodzaj przegród wewnętrznych i zewnętrznych, a także wiele innych czynników, które mogą mieć wpływ na straty ciepła. 

W metodzie obliczeniowej uwzględniamy m.in.: 

 • stan techniczny budynku 
 • strefę klimatyczną, w której leży budynek 
 • rodzaj i powierzchnia przegród 
 • usytuowanie budynku względem stron świata 
 • izolacja termiczna przegród 
 • stolarka okienna i drzwiowa 
 • osłonięcie budynku 
 • straty ciepła do lokali sąsiednich/klatek schodowych 
 • dokładna powierzchnia użytkową każdego lokalu. 

Aby dokonać poprawnej analizy współczynników LAF, należy wyznaczyć wskaźnik strat ciepła dla każdego lokalu. W tym celu wartość zapotrzebowania na ciepło należy odnieść do jego powierzchni i kubatury. Najmniejszy wskaźnik strat dotyczy mieszkania „najcieplejszego”, czyli o najmniejszym jednostkowym zapotrzebowaniu na ciepło odniesionym do jego powierzchni lub kubatury. Następnie wartość tę dzieli się przez wskaźniki strat ciepła pozostałych mieszkań. W ten sposób wyznacza się współczynnik LAF dla każdego lokalu.

 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się niewielką korektę wartości współczynników m.in.: 

 • gdy lokal położony jest nad ogrzewaną piwnicą 
 • gdy w rozpatrywanym budynku występuje nieogrzewane poddasze 
 • jeśli lokal posiada więcej niż dwie ściany zewnętrzne, o różnej orientacji względem stron świata 
 • gdy lokal znajduje się przy dylatacji 
 • gdy lokal znajduje się przy dylatacji dobrze ocieplonej 
 • po dociepleniu stropu piwnicy 
 • po dociepleniu ścian szczytowych w budynkach sprzed 1983 r. 

Wprowadzenie korekt do współczynników z tabeli jest dobrowolne i zależy wyłącznie od zarządcy budynku. 

Współczynniki wyrównawcze metoda obliczeniowa

 

Przypomnienie dla zarządców budynków

Pamiętajmy, iż we wspomnianym we wstępie rozporządzeniu (a konkretnie – w § 9.), jest mowa o tym, że każdy z lokatorów budynku wyposażonego w ciepłomierze lub podzielniki kosztów ogrzewania ma prawo wystąpić do zarządcy lub właściciela budynku o udostępnienie informacji odnośnie sposobu rozliczania, powierzchni lub kubatury budynku, ilości zużytego ciepła, ale także – stosowanych współczynników wyrównawczych dla poszczególnych lokali. 

Oznacza to, że lokator ma prawo poznać wartości współczynników każdego z mieszkań zlokalizowanych w budynku i zażądać ich korekty.  

W tych okolicznościach rzetelne obliczenie współczynników wyrównawczych jest podstawą do odpowiedniego rozliczenia kosztów ogrzewania i utrzymania dobrych stosunków z mieszkańcami. Należy mieć na uwadze, że podział kosztów dla użytkowników potrafi być sprawą drażliwą i budzić wątpliwości. Tym bardziej należy dołożyć starań, aby wybrana metoda pozwalała na realne odwzorowanie udziału poszczególnych mieszkań w końcowym rozliczeniu energii cieplnej. Poprawne obliczanie projektowanego obciążenia cieplnego budynku wiąże się z posiadaniem odpowiednich kwalifikacji i specjalistycznej wiedzy w zakresie fizyki budowli. Warto zatem skorzystać ze wsparcia doświadczonych doradców w tym zakresie.  

Nie zapominajmy również, że po wszystkich wprowadzonych zmianach związanych z metodami rozliczania kosztów zakupu ciepła, właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest dostosować wewnętrzny regulamin rozliczeń ciepła przeznaczonego na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej do nowych warunków.  

Tekst i opracowanie: Julia Szafran

 

Kontakt

Efektywniej sp. z o.o.

ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

tel.: 883 747 577

e-mail:  info@efektywniej.pl

 

Firma Efektywniej od lat świadczy kompleksowe usługi z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i obiektów przemysłowych. Jeśli szukają Państwo oszczędności w zarządzanym przez siebie obiekcie, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami! Wspólnie znajdziemy rozwiązania dopasowane do Państwa potrzeb. 

W momencie, gdy ceny energii rosną, a energooszczędne rozwiązania zyskują na popularności, wielu właścicieli lub zarządców budynków mieszalnych rozważa modernizację starszych obiektów w celu poprawy ich efektywności energetycznej. 

 

Działania remontowe czy termomodernizacyjne niejednokrotnie potrafią wiązać się z dużymi kosztami, dlatego warto podejść do nich z głową! Planowanie prac powinno odbywać się w oparciu o pomiary, które pozwolą na określenie kierunku działań remontowych i wskażą rejony, w których modernizacja będzie najbardziej opłacalna. Audyt remontowy zapewnia zlecającemu gruntowną wiedzę o stanie budynku i możliwościach jego modernizacji. Stanowi także podstawę do uzyskania atrakcyjnych dofinansowań, w tym premii remontowej.  

 

Na czym polega audyt remontowy?

Audyt remontowy to ekspertyza określająca zakres, parametry techniczne i ekonomiczne potencjalnego przedsięwzięcia remontowego, mającego na celu poprawę stanu energetycznego i technicznego budynku. Na audyt remontowy składają się m.in. ocena ogólnego stanu technicznego budynku oraz działających w nim instalacji, sporządzenie inwentaryzacji budowlanej oraz charakterystyki energetycznej obiektu budowlanego. 

Poprawnie sporządzona ekspertyza powinna również zawierać wykaz oraz kosztorys proponowanych usprawnień i prac remontowych. Jest to szczególnie ważny element, ponieważ audyt remontowy stanowi podstawę do ubiegania się o premię remontową.  

 

Jakie korzyści płyną z audytu remontowego?

Wykonanie audytu remontowego daje nam możliwość do wskazania elementów budynku wartych docieplenia lub wymiany. Pozwala również na oszacowanie kosztów inwestycji oraz możliwości poprawy energetycznej budynku. 

Nie bez przyczyny wspomnieliśmy również o premii remontowej. Dlaczego? Ponieważ audyt remontowy stanowi podstawę do ubiegania się o wysokie dofinansowania na poczet wsparcia przedsięwzięć zarówno termomodernizacyjnych, jak i remontowych. Pomoc w formie premii remontowej dotyczy budynków mieszkalnych wielorodzinnych, które zostały oddane do użytku przed dniem 14 sierpnia 1961 roku i dotyczy przedsięwzięć, których przedmiotem jest: 

 • Ogólny remont budynku (z wyłączeniem remontu lokali) 
 • Wymiana okien i remont balkonów, nawet gdy służą do wyłącznego użytku właściciela lokalu 
 • Przebudowa budynku, w wyniku którego następuje jego ulepszenie 
 • Wyposażenie budynku w instalacje i urządzenia wymagane w budynkach obecnie oddawanych do użytkowania, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi 

Warto zwrócić uwagę, że w ramach remontu może być realizowana większość usprawnień termomodernizacyjnych. Ustawa nie dotyczy jednak remontów budynków jednorodzinnych. Premia remontowa może być przyznana inwestorowi będącemu osobą fizyczną, wspólnotą mieszkaniową, spółdzielnią mieszkaniową lub towarzystwem budownictwa społecznego. 

Kto może ubiegać się o premię remontową?

O premię remontową mogą się ubiegać: 

 • osoby fizyczne 
 • wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych 
 • spółdzielnie mieszkaniowe lub towarzystwa budownictwa społecznego 
 • gminy i wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem gminy 

Należy pamiętać, że kredytu remontowego nie możemy przeznaczyć na remont lokali, za wyjątkiem okien i balkonów, które do nich należą. 

Warunki przyznania premii remontowej

Premię remontową mogą uzyskać właściciele lub zarządcy budynku, który został oddany do użytku:

 • co najmniej 40 lat przed dniem złożenia wniosku o premię remontową lub
 • co najmniej 20 lat przed dniem złożenia wniosku o premię remontową do banku kredytującego, pod warunkiem, że:
  budynek ten należy do społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego
  2. budynek ten został wybudowany przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

 

Z premii mogą korzystać inwestorzy bez względu na status prawny, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych!

Co to jest wskaźnik kosztu przedsięwzięcia?

To stosunek kosztu przedsięwzięcia remontowego lub termomodernizacyjnego budynku mieszkalnego w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej budynku, do ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku. 

Uwaga! Przepisy wykluczają możliwość finansowania tzw. przedsięwzięć nieopłacalnych ekonomicznie! Zazwyczaj odmowa dotyczy przypadków, kiedy łączny koszt działań remontowych byłby zbliżony do kosztów budowy podobnego budynku mieszkalnego. 

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak krok po kroku wygląda proces pozyskiwania premii remontowej, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą >>> Audyt remontowy budynku

 

Warunki uzyskania wyższej premii remontowej

Podstawowa wysokość premii remontowej stanowi 15% kosztów przeprowadzonych robót, jednak są czynniki, dzięki którym przypadkach może ona wzrosnąć do 50%, a w przypadku budynków zabytkowych – nawet do 60%! 

Wystarczy, że spełnimy poniższe warunki: 

 • inwestorem jest gmina lub gminna spółka prawa handlowego; 
 • wszystkie mieszkania w budynku wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy; 
 • budynek znajduje się na obszarze, na którym obowiązuje uchwała antysmogowa; 
 • audyt remontowy potwierdza, że modernizowane przegrody będą spełniały wymagania dotyczące izolacyjności termicznej obowiązujące od 2021 roku; 
 • budynek będzie przyłączony do scentralizowanego źródła ciepła 
 • budynek zostanie wyposażony w instalację OZE, wysokosprawną kogenerację lub inne źródła spełniające standardy niskoemisyjne

 

Premie remontowe dla Gminy

Dzięki zmianom prawnym z dn. 19 maja 2020 r., o wsparcie w postaci premii remontowych mogą ubiegać się również gminy i wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem gminy. To właśnie one mają szanse na najwyższe dofinansowania do realizowanych przedsięwzięć. W przypadku, gdy wszystkie lokale mieszkalne znajdujące się w budynku wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy, premia remontowa może wynieść aż 50% wartości zrealizowanego przedsięwzięcia remontowego, a jeśli dodatkowo figuruje on w rejestrze zabytków lub znajduje się na terenie wpisanym do tego rejestru, premia wynosi aż 60% kosztów przedsięwzięcia!

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak krok po kroku wygląda proces pozyskiwania premii remontowej, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą >>> AUDYT REMONTOWY BUDYNKU

 

Zapraszamy po więcej informacji w zakresie premii dla budynków wielorodzinnych oraz Gmin:

e-mail: info@efektywniej.pl

tel: 883 747 577