Wyślij formularz i skorzystaj z darmowej konsultacji

  Kto jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

  Zgodnie z Ustawą o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku, na każdym dużym przedsiębiorstwie funkcjonującym w Polsce ciąży obowiązek wykonania lub zlecenia audytu energetycznego minimum raz na cztery lata. Dotyczy on każdej firmy zatrudniającej 250 i więcej pracowników, a ponadto spełniającej jedno z dwóch kryteriów, jakimi są: suma aktywów o wartości 43 mln euro lub obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług z operacji finansowych na poziomie 50 mln euro przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym (uwzględnia się roczny obrót netto).

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

  Jedyną grupą spełniającą powyższe kryteria, która została zwolniona z niniejszego obowiązku są firmy posiadające system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania lub system zarządzania środowiskowego w ramach EMAS, jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa. 

  Po wykonanym audycie, przedsiębiorca zobowiązany jest: 

  • przechowywać, do celów kontrolnych, dane związane z audytem energetycznym przedsiębiorstwa, przez okres 5 lat; 
  • do zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o przeprowadzonym audycie energetycznym, w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia; 
  • dołączyć do ww. zawiadomienia informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii, wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego.

  ZOBACZ TEŻ:

   

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

  Audyt instalacji sprężonego powietrza

  Audyt energetyczny oświetlenia

   

  Jakie są konsekwencje niedopełnienia obowiązku audytu?

  Niewykonanie audytu przedsiębiorstwa w terminie może skutkować karą pieniężną nakładaną przez Urząd Regulacji Energetyki, która może wynosić do 5% przychodów przedsiębiorstwa! 

  Nie jest więc niczym dziwnym, że widmo kar finansowych nie nastraja optymistycznie, a część przedsiębiorców może uważać audyt energetyczny jedynie za przykry obowiązek, który raczej się nie zwróci.  Warto jednak spojrzeć na czekający nas audyt jak na okazję do identyfikacji potencjału w zakresie zmniejszenia zużycia energii. W końcu to dzięki niemu zdobywamy informacje o efektywności ekonomicznej przedsięwzięć usprawniających, które służą poprawie efektywności energetycznej oraz możliwości ich finansowania i dofinansowania, wskazując optymalne rozwiązania dla danego przedsiębiorstwa. 

  Audyt przedsiębiorstwa

  Czym jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa ma na celu pokazanie potencjału firmy do oszczędności energii oraz wskazania konkretnych działań, dzięki którym możliwe będzie ich osiągnięcie. Podczas audytu energetycznego przedsiębiorstwa przeprowadzane są pomiary mające na celu określenie poziomu zużycia energii, zbadanie stanu technicznego obiektu, a także znajdujących się w nim urządzeń technicznych i instalacji. W oparciu o gromadzone dane dokonywana jest szczegółowa analiza gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa, obejmująca minimum 90% zużycia wszystkich nośników energii. 

  Od czego zależy cena audytu?

  Zapytanie o cenę audytu jest zarówno pierwszym, jakie słyszymy ze strony klienta, jak i jednym z najpopularniejszych w wyszukiwarce google 😉 Warto jednak mieć świadomość, że cena audytu zależy od wielu czynników indywidualnych. Przy wycenie audytu bierzemy pod uwagę: 

  • wielkość obiektu (ilość i rodzaj budynków w danej lokalizacji) 
  • ilość i złożoność procesów technologicznych, jakie przeprowadzane są w obiekcie 
  • ilość koniecznych do wykonania badań, analiz i pomiarów 
  • ilość wizji lokalnych koniecznych do zrealizowania audytu 

  Jak przygotować się do audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

  Aby współpraca z firmą audytorską przebiegała szybko i sprawnie, warto zawczasu skompletować niezbędną dokumentację.  

  Przed rozpoczęciem procesu realizacji audytu powinniśmy przygotować m.in.:  

  • dane projektowe – projekty uwzględniające rzuty, przekroje i plany budynków 
  • ewidencje zużycia energii elektrycznej, paliwa i gazu 
  • informacje o układach zasilania elektrycznego, źródłach ciepła, silnikach, układach napędowych 
  • ewidencje instalacji oświetleniowych 

  Audyt przedsiębiorstwa

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – czego możemy się spodziewać?

  Niezależnie od wielkości i rodzaju obiektu, audyt energetyczny przedsiębiorstwa powinien zostać przeprowadzony przez niezależnego wykonawcę posiadającego odpowiednie kwalifikacje, których najlepszym potwierdzeniem będzie przynależność danego specjalisty do Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. 

  Gdy mamy za sobą wybór wykonawcy, czekają nas następujące etapy audytu: 

  1. Inwentaryzacja 

  Na tym etapie audytorzy zapoznają się z danymi o przedsiębiorstwie. Ich uwaga skupia się na charakterystyce pracy w obiekcie, jego wyposażeniu, powierzchni i stanie technicznym, znajdujących się na jego terenie budynkach i instalacjach, a także na profilu zapotrzebowania na energię czy ewidencji zużycia energii elektrycznej, paliwa i gazu. To właśnie wtedy przedsiębiorstwo powinno przekazać firmie audytorskiej wspomnianą już wyżej dokumentację, aby pozwolić na szybkie i sprawne przygotowanie wykonawcy do audytu. 

  2. Wizja lokalna 

  Na tym etapie wykonawca dokonuje badań i pomiarów na terenie audytowanego obiektu. Możemy się spodziewać, iż podczas audytu energetycznego przedsiębiorstwa dokonany zostanie szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach, transporcie, sprzętach i instalacjach przemysłowych.  

  W zależności od rozmiarów obiektu i ilości koniecznych do uwzględnienia elementów, audyt energetyczny przedsiębiorstwa może potrwać od kilku godzin, do nawet kilku dni. Co istotne, w większości przypadków audyt nie zakłóca pracy na terenie przedsiębiorstwa, dzięki czemu firma nie odnotowuje żadnych strat związanych z przestojem w pracy.  

   3. Raport końcowy 

  Gdy wykonawca zbierze wszelkie niezbędne dane o przedsiębiorstwie, następuje etap sporządzania raportu z audytu. Powinien on opierać się na trzech filarach, jakimi są: 

  • Szczegółowy opis obecnego stanu przedsiębiorstwa, zawierający opis działalności przedsiębiorstwa, infrastrukturę firmy (tj. liczba pracowników, procesy technologiczne, profil działalności, sprzęt, zmiany pracy), aktualny stan techniczny obiektów i sprzętów, wykaz źródeł ustaw i rozporządzeń na podstawie których przeprowadzono badania, aktualne dane zużyciowe energii w budynkach i instalacjach, wyniki z pomiarów wraz z ich analizą.
  • Plan możliwych do wdrożenia zmian i modernizacji, które przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, wraz z ich analizą ekonomiczną i poziomem opłacalności. 
  • Indywidualny plan wdrożenia wcześniej wspomnianych inwestycji wraz z opracowaniem ich  finansowania. Znajdziemy tam również podsumowanie całego raportu i płynących z niego wniosków. 

  Korzyści z przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa

  Przeprowadzenie audytu energetycznego w przedsiębiorstwie przynosi za sobą wymierne korzyści – tym większe, jeśli zdecydujemy się na wdrożenie zaleceń zawartych w otrzymanym raporcie.  

  Co zatem może nam dać audyt energetyczny przedsiębiorstwa? 

  Audyt przedsiębiorstwa

  1. Spełnienie warunków ustawowych – uniknięcie kar finansowych 

  Jest to jedna z najbardziej oczywistych korzyści, jakie firma zyskuje dzięki audytowi energetycznemu. Jak już wcześniej wspominaliśmy, jest on obowiązkowy w przypadku dużych przedsiębiorstw, a wykonanie audytu w terminie chroni je przed poniesieniem konsekwencji prawnych. Warto dopilnować tej kwestii, gdyż kara za niedopełnienie obowiązku ustawowego może w tym może wynieść nawet 5% rocznych dochodów przedsiębiorstwa!   

  2. Zdobycie informacji o zużyciu energii i możliwościach poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie 

  Dzięki rzetelnie przeprowadzonemu audytowi energetycznemu, przedsiębiorca uzyskuje niezwykle cenne informacje dotyczące bieżącego bilansu energetycznego przedsiębiorstwa. Raport ten nie tylko pomaga uporządkować wiedzę o aktualnym zużyciu energii w przedsiębiorstwie, ale również stanowi podstawę do planowania przyszłych modernizacji oraz opracowania lub aktualizacji polityki energetycznej firmy. Nie należy zapominać o zawartych w audycie propozycjach modernizacji, których wprowadzenie może przyczynić się do znacznych oszczędności. W sytuacji, kiedy ceny energii elektrycznej stale rosną, może być to niemałe odciążenie dla budżetu firmy.  

   3. Troska o środowisko

  Audyty energetyczne pomagają dbać o środowisko! Ich wpływ pomaga sukcesywnie zmniejszać ślad węglowy przedsiębiorstwa, ograniczając tym samym emisję gazów cieplarnianych. Stanowią ważny punkt na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej, które to zostało zaplanowane przez Unię Europejską jako cel na 2050 rok. 

   4. Rozpowszechnianie dobrych praktyk

  Dzięki danym uzyskanym w trakcie audytu, przedsiębiorcy są w stanie edukować i uświadamiać pracowników w zakresie zużycia energii na ich stanowiskach pracy, a także wprowadzić nowe procedury mające na celu większą dbałość o jej oszczędzanie. Dzięki temu pracodawca ma szansę na zaszczepienie w pracownikach pozytywnych nawyków, które długofalowo przyczynią się do ograniczenia marnowania energii, a tym samym – zwiększenia efektywności energetycznej całej firmy. 

  Audyt energetyczny – przeprowadź go Efektywniej!

  Mamy nadzieję, że niniejszy artykuł przybliżył Państwu temat audytów energetycznych przedsiębiorstwa. Mamy również świadomość, że jest to proces, którego planowanie może zabrać znaczną ilość czasu. Firma Efektywniej od lat przeprowadza audyty energetyczne przedsiębiorstw, pomagając klientom w poprawnie nie tylko energetycznej, ale również ekonomicznej efektywności. 

  Jeśli mają Państwo potrzebę przeprowadzenia audytu energetycznego w przedsiębiorstwie, zapraszamy do kontaktu! Nasi eksperci oferują kompleksową obsługę całego procesu i służą radą na każdym jego etapie. 

   

  WYKONAJ AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA

   

  Kontakt

  Efektywniej sp. z o.o.

  ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

  tel.: 883 747 577

  e-mail:  info@efektywniej.pl