Wyślij formularz i skorzystaj z darmowej konsultacji

  Kwestia ochrony środowiska od lat jest jednym z priorytetowych tematów w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jedną z dróg prowadzących do minimalizowania negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne jest dążenie do racjonalnego i oszczędnego gospodarowania energią. Nie dziwi więc fakt, że zagadnienia związane z efektywnością energetyczną, zwłaszcza w połączeniu z niedawnymi podwyżkami cen prądu, przeżywają rozkwit popularności.

  Większość zainteresowanych tematem efektywnego gospodarowania energią zapewne słyszała o tzw. białych certyfikatach. Czym dokładnie one są, jak je zdobyć i jakie korzyści mogą przynieść?  Na te pytania odpowiemy w niniejszym artykule.

   

  Białe certyfikaty – co to jest?

  Jak już wspomnieliśmy, kwestia ochrony środowiska stanowi ważny element polityki UE, a zwiększanie efektywności energetycznej to jego nieodłączny aspekt. Państwa członkowskie zobowiązane są do optymalizacji zużycia energii, a świadectwa efektywności energetycznej, potocznie zwane białymi certyfikatami, to jeden z motywatorów mających na celu powzięcie kroków do zwiększania efektywności energetycznej. 

  System Białych Certyfikatów powstał z myślą o inwestycjach modernizacyjnych, mających na celu zminimalizowanie emisji zanieczyszczeń, promowanie koncepcji efektywności energetycznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego na terenie Unii Europejskiej. 

   

  Świadectwa efektywności energetycznej, jak sama nazwa wskazuje, są poświadczeniem zaoszczędzenia danej ilości energii na skutek przeprowadzonych inwestycji podnoszących efektywność energetyczną. Te wydawane przez prezesa URE certyfikaty to nie tylko potwierdzenie skutecznego działania na rzecz zmniejszenia zużycia energii, ale przede wszystkim – prawa majątkowe, dopuszczone do obrotu na Towarowej Giełdzie Energii. Białe Certyfikaty można oczywiście sprzedawać, co stanowi dodatkowy przychód dla ich posiadaczy. Nierzadko zdarza się, że uzyskane dzięki danej inwestycji Białe Certyfikaty pozwalają naszym klientom spłacić znaczną część jej kosztów. 

  Podstawą prawną umożliwiającą pozyskiwanie Białych Certyfikatów jest ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku.

  pozyskiwanie Białych Certyfikatów

  Przykłady

  Klient z województwa małopolskiego – huta szkła:

  Modernizacja polegała na wymianie sprężarki o mocy znamionowej silnika 380 kW na sprężarkę o zbliżonej wydajności o mocy znamionowej 250 kW

  Przed modernizacją Po modernizacji Jednostka
  Roczne zapotrzebowanie na energię finalną 3 190 2 099 MWh/rok
  Redukcja energii 93,81 toe/rok

  Nasz klient na wymianę sprężarki zainwestował ponad 285 000zł, natomiast zysk z białych certyfikatów wyniósł około 186 000 zł. Stanowi to około 55% kosztów inwestycji.

  Kto może uzyskać białe certyfikaty?

  Na samym początku działania systemu Białych Certyfikatów pozyskiwane były one w ramach przetargów, wygrywanych przez instytucje i przedsiębiorstwa, które wykazały największe oszczędności energii. Obecnie funkcjonujące regulacje są jednak o wiele dla nas łaskawsze, gdyż w celu uzyskania świadectwa efektywności energetycznej wystarczy tylko wykazać stosowne oszczędności energii, a następnie złożyć wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki.

  Bez znaczenia jest to, kto ubiega się o świadectwo efektywności energetycznej. Mogą być to zarówno osoby prywatne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki i instytucje państwowe lub prywatne. Białe certyfikaty może uzyskać każdy planujący przeprowadzenie inwestycji modernizacyjnej, o ile ma ona na celu obniżenie zużycia energii.

  Jak zdobyć białe certyfikaty energetyczne?

  Jakie warunki należy spełnić, gdy ubiegamy się o świadectwo efektywności energetycznej? Pocieszającym jest fakt, iż nie ma ich wiele. Wniosek o uzyskanie Białych Certyfikatów ma rację bytu wtedy, gdy dotyczy on zaplanowanej, lecz nierozpoczętej jeszcze inwestycji, a jej efektem będą oszczędności energii rzędu minimum 10 ton oleju ekwiwalentnego.*Warto tutaj pamiętać, że za rozpoczęcie inwestycji uznaje się nie tylko podpisanie umowy z wykonawcą prac modernizacyjnych, ale również zakup potrzebnych do niej materiałów. Uwaga! Zakup gruntu pod planowaną realizację, wykonanie projektu modernizacji, a także ogłoszenie przetargu w celu wyłonienia wykonawcy nie jest uznawane za rozpoczęcie modernizacji! Nie warto na tej podstawie składać wniosku o białe certyfikaty. URE najprawdopodobniej go odrzuci.

  Wyposażeni w tę wiedzę, możemy przyjrzeć się drodze, jaką ma przed sobą podmiot ubiegający się o białe certyfikaty.

  Wszystko rozpoczyna się od sporządzenia analizy planowanych przedsięwzięć pod kątem zakwalifikowania ich do procesu ubiegania się o białe certyfikaty. Następnie przychodzi czas na audyt efektywności energetycznej, który jest niezbędnym elementem niniejszego procesu. Jest to opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, poszczególnych urządzeń lub instalacji. Audyt zawiera wykaz konkretnych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, a także ocenę opłacalności ekonomicznej do uzyskania oszczędności energii. To właśnie on stanowi podstawę do obliczenia oszczędności energii z założeniem wariantów dedykowanej dla danej inicjatywy.

  Następnie należy przygotować i złożyć do URE wniosek o wydanie świadectw efektywności energetycznej wraz ze stosowną dokumentacją.

  Po złożeniu wszelkich potrzebnych dokumentów możemy rozpocząć realizację zaplanowanych przedsięwzięć modernizacyjnych mających na celu zwiększenie oszczędności energii. Jeżeli złożony wniosek wykazuje większą oszczędność energii niż 100 toe/rok, to po realizacji przedsięwzięć wynikających z audytu, należy wykonać drugi, powykonawczy audyt energetyczny, który wykaże, czy udało się zaoszczędzić określoną ilość energii.

  W ciągu 45 dni od zakończenia inwestycji należy złożyć zawiadomienie do URE, a po otrzymaniu pozytywnej decyzji, beneficjentowi przyznane zostają prawa majątkowe do Białych Certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energetycznej.

  Co zrobić z białymi certyfikatami?

  Uzyskane świadectwa efektywności energetycznej mogą zostać sprzedane na Towarowej Giełdzie Energii. W ramach systemu Białych Certyfikatów, istnieją podmioty ustawowo zobligowane do odkupywania Białych Certyfikatów. Są to dostawcy i producenci energii i zobowiązani do skupowania i oddawania Urzędowi Regulacji Energetyki określonej, ilości Białych Certyfikatów.

  Taka sytuacja jest dla posiadaczy świadectw efektywności energetycznej niezwykle korzystna, gdyż oznacza, iż będzie mógł je sprzedać po stałej cenie rynkowej.

  Ile warte są białe certyfikaty?

  Na rok 2023 opłata zastępcza za 1 toe wynosi 2125 złotych. Warto jednak pamiętać, iż wartość opłaty zastępczej co roku wzrasta o 5% względem wartości z poprzedniego roku. Nietrudno jest więc obliczyć, iż osiągając konieczną do uzyskania białego certyfikatu oszczędność równą min. 10 toe, uzyskamy co najmniej 21 250 zł.

  Jakie modernizacje kwalifikują się do uzyskania białych certyfikatów?

  Świadectwa efektywności energetycznej możemy uzyskać za:

  1. Izolację instalacji przemysłowych

  2. Przebudowę lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi

  Modernizację lub wymianę:

  • oświetlenia
  • urządzenia i instalacje wykorzystywanych w procesach przemysłowych
  • instalacje i urządzenia wykorzystywanych w procesach energetycznych
  • urządzenia oraz instalacje wykorzystywanych w procesach telekomunikacyjnych
  • urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach informatycznych
  • lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła w rozumieniu art. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
  • urządzeń przeznaczonych do użytku domowego

  3. Odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych

  4. Ograniczenie strat:

  • związanych z poborem mocy biernej
  • sieciowych, związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub gazu ziemnego
  • na transformacji
  • w sieciach ciepłowniczych
  • związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych

  5. Stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego. W wysokosprawnej kogeneracji w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

  Ograniczenia w przyznawaniu białych certyfikatów

  Głównym ograniczeniem na drodze do uzyskania Białych Certyfikatów jest wymagana wysokość oszczędności, które muszą wynieść minimum 10 toe/rok. Należy również pamiętać, że białe certyfikaty nie mogą być łączone ze wszystkimi dofinansowaniami. W sytuacji, kiedy zostanie przekroczona dopuszczalna wysokość pomocy publicznej, świadectwo efektywności energetycznej może nie zostać nam przyznane. Warto mieć również na uwadze, że Białych Certyfikatów nie uzyskamy za przedsięwzięcie, na które otrzymaliśmy premię termomodernizacyjną.

  Wielu ubiegających się o przyznanie białych certyfikatów zapomina, że wniosek składany do Urzędu Regulacji Energetyki dotyczyć powinien jednego rodzaju inwestycji. Oznacza to, że nie należy składać jednego wniosku dla kilku różnych inwestycji. (np. wymiany izolacji i modernizacji opraw świetlnych w zakładzie przemysłowym). Dobrą wiadomością jest natomiast to, że spokojnie można łączyć inwestycje tego samego rodzaju z różnych lokalizacji. Doskonałym przykładem jest łączenie w kilku oddziałach firmy modernizacji źródeł ciepła.

  Do uzyskania świadectwa efektywności energetycznej nie zakwalifikują się również wszelkie projekty OZE, np. instalacje fotowoltaiczne! Dzieje się tak dlatego, iż system Białych Certyfikatów obejmuje rozwiązania mające na celu oszczędzanie, a nie wytwarzanie energii.

   przyznanie białych certyfikatów

   

  Masz wątpliwości, czy Twoja inwestycja kwalifikuje się pod białe certyfikaty? URE zapewnia całe kompendium wiedzy na temat zasad ich przyznawania! Możesz również zadać pytanie naszym ekspertom – na temacie świadectw efektywności energetycznej znamy się jak mało kto.

   

  Profesjonalna pomoc w uzyskaniu Białych Certyfikatów

  Uzyskanie świadectwa efektywności energetycznej to proces, który osobom niewprawionym może nie tylko przynieść trudności, ale również zabrać znaczną ilość czasu. Firma Efektywniej od lat przeprowadza klientów przez wszystkie jego etapy – od weryfikacji założeń projektowych i sporządzenia audytu efektywności energetycznej. Poprzez przygotowanie wniosków i kompletowanie niezbędnej dokumentacji, na audytach powykonawczych skończywszy.

  Osobom, które pragną od podszewki poznać system Białych Certyfikatów w praktyce, oferujemy udział w autorskim programie szkoleniowym, dzięki któremu zgłębią najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania systemu Białych Certyfikatów, poznają metodykę wykonywania audytów efektywności energetycznej zgodnych z Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o Efektywności Energetycznej oraz zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, a także zyskają praktyczną wiedzę z dziedziny metod obliczania oszczędności energii.

  Jeśli są Państwo ciekawi, czy Wasz obiekt ma potencjał do uzyskania Białych Certyfikatów, zapraszamy do kontaktu! Wspólnie oszacujemy, o co możemy walczyć.

   

  *toe = energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10000 kcal/kg.

   

  Kontakt

  Efektywniej sp. z o.o.

  pl. Wolności 7, 53-611 Wrocław

  tel.: 883 747 577

  e-mail:  info@efektywniej.pl