Wyślij formularz i skorzystaj z darmowej konsultacji

  O certyfikatach energetycznych od jakiegoś czasu jest naprawdę głośno! Te wymagane prawnie dokumenty to doskonałe narzędzie do identyfikacji potencjalnych oszczędności energetycznych, jak również źródło informacji o skutkach dla środowiska związanych z eksploatacją danego obiektu. W niniejszym artykule przedstawimy główne aspekty związane z certyfikatami energetycznymi. Dowiemy się, czym są, czemu służą i w jaki sposób możemy je uzyskać. Przyjrzymy się korzyściom płynącym z ich posiadania, zarówno dla właścicieli budynków, jak i dla społeczeństwa jako całości. Poruszymy także temat ewaluacji i kategoryzacji efektywności energetycznej budynków oraz dokładnie przyjrzymy się informacjom zawartym w certyfikatach energetycznych.

   

  Czym są certyfikaty energetyczne? 

  Certyfikat energetyczny, a właściwie – świadectwo charakterystyki energetycznej obiektu budowlanego to kilkustronicowy dokument dający wiedzę na temat zużycia energii przypadającej na jeden metr kwadratowy powierzchni mieszkalnej w ciągu roku, wyrażonej w kilowatogodzinach (kWh/m2*rok).  Jest ono wykonywane na podstawie gruntownej oceny technicznej budynku, która uwzględnia jego zapotrzebowanie energetyczne na potrzeby rocznego zapotrzebowania na energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną przez system wbudowanej instalacji oświetlenia nie wyznacza się w przypadku budynku mieszkalnego. 

   

  Obowiązkowe świadectwa charakterystyki energetycznej 

  Z dniem 28 kwietnia 2023 roku wejdą w życie przepisy, które dotkną każdego właściciela lub zarządcę nieruchomości. Mowa tutaj o nowelizacji Ustawy o Prawie Budowlanym oraz Ustawy o świadectwach charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2022 poz. 2206) z dnia 7 października 2022 roku, która wprowadza znaczące zmiany w zasadach sporządzania oraz udostępniania świadectw charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych. 

  Najważniejszą i najczęściej omawianą zmianą prawną jest wymóg pozyskania świadectwa charakterystyki energetycznej dla wszystkich budynków mieszkalnych, wliczając w to także domy jednorodzinne. Nowe przepisy obejmują zarówno nowo wybudowane inwestycje budowlane, jak i wcześniej postawione obiekty mieszkalne. Nowelizacja wprowadza również obowiązek przekazania ww. dokumentu podczas zawarcia umowy sprzedaży lub najmu nieruchomości. 

  Wprowadzone zmiany prawne pozwolą na powszechny dostęp do informacji o rocznym zużyciu energii w budynku, dzięki któremu potencjalny nabywca lub wynajmujący będzie mógł zyskać szczegółowe informacje danej nieruchomości. Świadectwo charakterystyki energetycznej może posłużyć również za punkt wyjściowy do dalszych działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej. Dalsze zmiany dotyczą obowiązku kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji, w tym również tych o mocy przekraczającej 70 kW. Zwolnione z kontroli będą tylko te budynki, które mają zainstalowane systemy automatyki i sterowania, które pozwalają na optymalne wytwarzanie, dystrybucje, magazynowanie i wykorzystanie energii elektrycznej.  

   

  Korzyści z wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej 

  Świadectwo charakterystyki energetycznej daje możliwość gruntownego zapoznania się z zapotrzebowaniem budynku na energię elektryczną i cieplną. Dzięki informacjom w nim zawartym właściciel budynku jest w stanie zaplanować działania mające na celu ograniczenie zużycia energii oraz racjonalne gospodarowanie nią. 

  Dokumenty niezbędne do wykonania obliczeń to: 

  • dokumentacja architektoniczno-budowlana, 
  • dokumentacja wbudowanego oświetlenia w przypadku budynków użyteczności publicznej, 
  • dokumentacja instalacyjna c.o. i c.w.u. oraz klimatyzacji (o ile budynek taką posiada). 

  Jakie informacje zawiera świadectwo charakterystyki energetycznej? 

  Dokument, nazywany również certyfikatem energetycznym, przekazuje szereg istotnych informacji dotyczących całkowitego zapotrzebowania budynku lub jego części, w niezbędną energię do jego funkcjonowania. Obejmuje ona m.in. energię potrzebną do ogrzania, klimatyzacji, wentylacji, oświetlenia pomieszczeń czy uzyskania ciepłej wody użytkowej. W świadectwie charakterystyki energetycznej wskazuje się również źródła pochodzenia energii czy określa emisję gazów cieplarnianych wytwarzanych przez lokal.   

  Opisujące zapotrzebowanie na energię wskaźniki obliczeniowe to EP, czyli nieodnawialna energia pierwotna, oraz EK – energia końcowa. Do tego dochodzi jeszcze EU, czyli energia użytkowa. 

  Energia pierwotna (EP) to wskaźnik świadczący o rocznym zapotrzebowaniu budynku na nieodnawialną energię pierwotną, która najczęściej pochodzi z paliw kopalnianych, takich jak węgiel, ropa naftowa czy gaz. W związku z tym, że przepisy państw UE, w tym Polski, kładą ogromny nacisk na korzystanie z odnawialnych źródła energii, parametr EP powinien być jak najmniejszy. Od 2021 roku wartość EP nowopowstających domów jednorodzinnych może przekraczać 70 kWh/m² w skali rocznej. 

  Parametr EP jest silnie uzależniony od rodzaju wykorzystywanego paliwa ze względu na różnice w składzie chemicznym i właściwościach fizycznych (np. benzyna i olej napędowy mają różne wartości EP, ponieważ różnią się między sobą gęstością, lepkością i zawartością węgla). Znaczenie EP w certyfikatach energetycznych ma więc charakter globalny, związany z ochroną środowiska. Ten sam obiekt zasilany energią pochodzącą z węgla będzie cechować się współczynnikiem EP ponad pięć razy większym niż w przypadku stosowania pelletu. 

  Właściciele domów częściej zwracają uwagę na wskaźnik EK – na jego podstawie można szacować koszty. Wystarczy pomnożyć wartość przez ogrzewaną powierzchnię i cenę za kWh paliwa (np. gazu). W przypadku węgla lub ciepła miejskiego natomiast, należy przeliczyć jednostki GJ lub MW na kWh, pamiętając przy tym, iż 1 GJ odpowiada 277,8 kwH, natomiast 1 MW to dokładnie 1000 kWh. EK obejmuje też powodowane sprawnością urządzeń grzewczych straty energii czy przesył czynnika grzewczego. Poza tym obejmuje także sprawność źródła ciepła samą w sobie, przerwy w ogrzewaniu, występowanie zaworów termostatycznych oraz zasobników ciepła.  

  Energia użytkowa (EU) jest równie istotna dla mieszkańców ze względu na wskazanie poziomu traconej energii. Dzieje się to poprzez przegrody budowlane (takie jak okna czy drzwi), wentylację oraz zużycie niezbędne do ogrzania c.w.u. Ponadto wartość EU w świadectwie energetycznym uwzględnia zyski energii pochodzące z nasłonecznienia, sumy przebywających wewnątrz ludzi, a także liczby i rodzaju urządzeń domowych. 

  Obowiązkowy certyfikat energetyczny budynku zawiera też dane identyfikacyjne (np. jego nazwa, funkcja, adres, właściciel i inne), zalecenia dotyczące poprawy jego charakterystyki energetycznej i objaśnienia pozwalające łatwo zrozumieć cały tekst. Warto zaznaczyć, że wszystkie wymienione informacje są wymagane przez prawo. Dlatego każdy z nich przedstawia informacje o tych samych wskaźnikach. 

   

  Kto może wystawić świadectwo energetyczne?

  Rzetelne sporządzenie wspomnianego certyfikatu nie należy do najprostszych. Trzeba bowiem wziąć pod uwagę wiele czynników technicznych, a także zdawać sobie sprawę, gdzie szukać potrzebnych informacji. Ponadto niezbędna jest umiejętność stosowania różnego rodzaju przeliczników oraz aktualna wiedza o przepisach prawa energetycznego. Jedynie osoby postronne mogą wystawić świadectwo energetyczne. Tutaj również obowiązuje rejestr prowadzony przez ministerstwo odpowiedzialne za sprawy budownictwa. 

  Prowadzony przez rząd wykaz zawiera osoby, które są uprawnione do opracowywania dokumentów. System służy również do gromadzenia i archiwizacji certyfikatów tworzonych zgodnie z określoną metodologią. Tylko wyznaczone jednostki mają do niego dostęp. Nasi audytorzy posiadają wszelkie obowiązkowe uprawnienia, ale przede wszystkim doświadczenie. To nie tylko pewność, że proces wystawiania certyfikatu energetycznego przebiegnie w sposób legalny i uczciwy, ale też precyzji dokonywanych obliczeń. Najlepszym tego dowodem jest zaufanie, które zdobyliśmy wśród licznych klientów indywidualnych, partnerów biznesowych, a nawet przedstawicieli instytucji publicznych. 

   

  Jak długo są ważne certyfikaty energetyczne? 

  W przypadku gdy budynek nie przeszedł żadnych modernizacji, musi upłynąć aż 10 lat, aby zaistniała potrzeba stworzenia zupełnie nowego dokumentu.  

  Po upływie dekady, prawo wymaga powtórzenia badań stanu budynku w celu uaktualniania wiedzy na temat jego zapotrzebowania energetycznego. Łatwo się domyślić, że w trakcie użytkowania nieruchomości może ono ulec zmianie. Musi to zostać uwzględnione w nowym certyfikacie energetycznym. 

  Najczęstszym przykładem są sytuacje związane z wprowadzaniem poważniejszych zmian w konstrukcję budynku, a więc termomodernizacją, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, a także rozbudową czy modernizacją instalacji grzewczej oraz ciepłej wody użytkowej. Każda z większych zmian wpływających na zużycie energii w obiekcie wymaga jednocześnie aktualizacji świadectwa energetycznego. Odpowiedzialny za to jest właściciel nieruchomości lub zarządca. 

   

  Czy certyfikat energetyczny budynku jest obowiązkowy? 

  Pod tym względem nie ma żadnych wątpliwości. Świadectwa wymagane są przez prawo. Dlaczego? Ponieważ ma to znaczenie dla polskiej polityki energetycznej. Państwo musi mieć aktualne dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego nieruchomości znajdujących się na jego terenie (w przypadku ich sprzedaży lub wynajmu), co pozwala regulować rynek oraz wprowadzać niezbędne zmiany tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Ma to również przełożenie na szereg innych zadań stawianych rządom przez umowy międzynarodowe. 

  Nie można przy tym zapomnieć o bezpośrednich korzyściach dla właścicieli domów, biur i wszelkich innych obiektów. Certyfikat energetyczny budynku jest obowiązkowy dla wszystkich inwestorów, choć warto tutaj zaznaczyć, iż instytucje publiczne potrzebują danych o energii pierwotnej (EP), natomiast mieszkańcy lepiej zaplanują swoje wydatki lub oszczędności wynikające z modernizacji dzięki energii końcowej (EK) i oraz użytkowej (EU). 

   

  Ile kosztują certyfikaty energetyczne? 

  Wydatek na otrzymanie świadectwa może wydawać się wysoki, jednak jeśli przy planowaniu go weźmiemy pod uwagę kwestię planu modernizacji, zdamy sobie sprawę, iż jest on tylko ułamkiem całej inwestycji. Ostateczna cena zależy jednak od kilku czynników. Dlatego też nie ma w tym zakresie sztywnego cennika. Co bierze się pod uwagę podczas obliczania kosztu wykonania? Duży wpływ ma dokumentacja architektoniczna budynku. 

   

  Jakie czynności wchodzą w skład audytu energetycznego mieszkania? 

  Profesjonalny audytor w sposób szczegółowy podchodzi do audytu energetycznego lokalu mieszkalnego. Jego uwaga skupia się w pierwszej kolejności na systemie grzewczym. W grę wchodzi kompleksowa ocena parametrów pracy, stan techniczny instalacji doprowadzającej ciepło do mieszkania, a także weryfikacja stopnia termoizolacji budynku z uwzględnieniem poszczególnych elementów konstrukcji i świadectwa energetycznego. Mostki termiczne skutkują dotkliwymi stratami energii — dlatego audytor dokładnie oszacuje jakość izolacji drzwi zewnętrznych i okien. 

  Kolejną częścią procesu pozostaje udostępnienie dokumentacji technicznej budynku. Fachowiec prowadzący badanie z pewnością poprosi o plan budowlany i dokumentację techniczną obiektu informującą o zastosowanych komponentach materiałowych na etapie wznoszenia nieruchomości. 

  Audytorzy mają prawny obowiązek dostarczenia wyników badania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, czyli największej bazy informującej o źródłach ocieplania nieruchomości w Polsce. Zamawiający usługę analizy parametrów energetycznych otrzyma wyliczenie wskaźnika rocznego zapotrzebowania mieszkania na energię grzewczą w przeliczeniu na każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej (tzw. współczynnik EP). Uzupełnieniem tej informacji pozostaje wskaźnik EK, określający energię końcową zużytą w poprzednim roku na cele ogrzewania powietrza i wody w mieszkaniu lub domu. 

   

  Czy certyfikat energetyczny mieszkania jest wymagany przy wynajmie lokalu? 

  Nowe regulacje prawne określają, iż świadectwo energetyczne mieszkania musi zostać przekazane nabywcy lub najemcy wraz z jego kopią (lub – zależnie od sytuacji określonych w ustawie – zawartych w nim informacji). Weryfikacja posiadania certyfikatu na cele sprzedażowe może następnie nastąpić w biurze notariusza. Nowa ustawa zobowiązuje go do sprawdzenia kompletności dokumentacji i odnotowania tego faktu w akcie notarialnym. 

  W przypadku sporządzania umowy najmu, wynajmujący będzie musiał dołączyć kopię certyfikatu energetycznego mieszkania jako integralny element dokumentacji. Warto jednak nadmienić, że świadectwo tej charakterystyki dotyczy jak na razie tylko nowych umów najmu, opracowanych po wejściu w życie przepisów ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (28 kwietnia 2023 roku). 

   

  świadectwa charakterystyki energetycznej

  Ile kosztuje świadectwo energetyczne mieszkania? 

  Wydanie świadectwa energetycznego mieszkania obciąża właściciela konkretnymi kosztami z tytułu czynności audytorskich. Certyfikat energetyczny mieszkania w pozostałych miastach w Polsce powinien zmieścić się w kwotach nieco niższych, choć realnie może również zbliżyć się do 1800 zł. Jeśli zależy Ci na uzyskaniu konkurencyjnej wyceny, odwiedź stronę. Ważność certyfikacji ustawodawca określił na 10 lat. Okres ten ulega jednak zmniejszeniu przy realizacji czynności remontowych (chodzi jedynie o te, które zmieniają zapotrzebowanie na energię). Warto zatem zawsze pamiętać o wspomnianym świadectwie energetycznym. 

   

  Dlaczego warto zlecić nam opracowanie świadectwa energetycznego? 

  Już od wielu lat dostarczamy najlepsze rozwiązania w tym zakresie. Dbamy o wysoką jakość wykonania i precyzję, a także dostosowanie się do oczekiwań partnerów. Dzięki temu liczba zadowolonych klientów powiększa się z roku na rok. Zachęcamy do skontaktowania się z nami, aby ustalić szczegóły współpracy. Z przyjemnością odpowiemy na każde pytanie dotyczące świadectw energetycznych we Wrocławiu i nie tylko. 

   

  Kontakt

  Efektywniej sp. z o.o.

  pl. Wolności 7b, 50-071 Wrocław

  tel.: 883 747 577

  e-mail:  info@efektywniej.pl