Wyślij formularz i skorzystaj z darmowej konsultacji

  Już w kwietniu na właścicieli nieruchomości czekają nowe obowiązki i, niestety, nowe wydatki. W myśl najnowszych zmian w prawie budowlanym, każdy budynek będzie musiał posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej. Czasu jest niewiele, gdyż na zdobycie dokumentu mamy czas do kwietnia 2023 roku! Jego brak pociągnie za sobą konsekwencje prawne i finansowe, dlatego nie warto czekać. Poniżej znajdziesz wszystkie informacje, dzięki którym szybko i sprawnie otrzymasz świadectwo charakterystyki energetycznej!

   

  Świadectwo charakterystyki energetycznej – co to jest?

  Świadectwo charakterystyki energetycznej obiektu budowlanego to kilkustronicowy dokument dający wiedzę na temat rocznego zużycia energii przypadającej na jeden metr kwadratowy powierzchni obiektu, wyrażonej w kilowatogodzinach (kWh). Uwzględnia on m.in. zapotrzebowanie na energię niezbędną do funkcjonowania wentylacji, klimatyzacji, oświetlenia centralnego ogrzewania czy ciepłej wody użytkowej.

  Na chwilę obecną obowiązek okazania dokumentu dotyczy jedynie budynków oddanych do użytku lub modernizowanych po 2009 roku. To właśnie kopia świadectwa charakterystyki energetycznej jest obowiązkowym elementem, który winien być załączony do zawiadomienia o ukończeniu budowy.

   

  Kiedy należy okazać świadectwo charakterystyki energetycznej?

  Obecnie jest ono niezbędne podczas:

  • Sprzedaży nieruchomości
  • Wynajmie nieruchomości
  • Zbyciu nieruchomości na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

  Co ważne, świadectwo energetyczne jest ważne jedynie przez 10 lat od jego sporządzenia. Jeśli w tym czasie budynek zostanie poddany modernizacji, na skutek której zmieni się jego zużycie energii, musimy sporządzić nowe, zaktualizowane świadectwo.

  Świadectwa charakterystyki energetycznej – podstawy prawne

  Dotychczas polskie prawo nakładało obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej jedynie na właścicieli i zarządców budynków wybudowanych po 2009 roku. Najnowsze zmiany prawne wprowadzają obowiązek wykonania takich dokumentów również dla wszystkich nieruchomości wybudowanych przed wyżej wspomnianą datą.

  Powodem dla zmiany dotychczas istniejących przepisów było przede wszystkim spełnienie unijnych standardów prawnych, które mają na celu sukcesywne podnoszenie efektywności energetycznej budynków. Nowelizacji uległy zatem ustawa Prawo Budowlane oraz ustawa o świadectwach charakterystyki energetycznej, podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę w dniu 7 października 2022 roku.

  Ustawa ma wejść w życie wraz z upływem 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

   

  Kupujesz dom lub mieszkanie?

  Nie rezygnuj ze świadectwa charakterystyki energetycznej! Pamiętaj, że już teraz masz prawo zażądać przekazania oryginalnego certyfikatu energetycznego kupowanej nieruchomości. Jeśli zgłosisz chęć otrzymania świadectwa, właściciel kupowanego przez Ciebie domu lub lokalu ma 14 dni na przekazanie Ci aktualnego dokumentu.

   

  Więcej o świadectwach charakterystyki!

  Świadectwa energetyczne – co się zmieniło?

  Najważniejszą i najczęściej omawianą zmianą prawną jest wymóg pozyskania świadectwa charakterystyki energetycznej dla wszystkich budynków, wliczając te wybudowane przed 2009 rokiem oraz domy jednorodzinne. Wprowadzone zmiany prawne pozwolą na powszechny dostęp do informacji o rocznym zużyciu energii w budynku, dzięki któremu potencjalny nabywca lub wynajmujący będzie mógł zyskać szczegółowe informacje danej nieruchomości. Świadectwo charakterystyki energetycznej może posłużyć również za punkt wyjściowy do dalszych działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej. Dalsze zmiany dotyczą obowiązku kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji, w tym również tych o mocy przekraczającej 70 kW.Jak czytamy w ustawie:Właściciel lub zarządca budynku poddaje budynki w czasie ich użytkowania okresowej kontroli w zakresie systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, polegającej na:

  1. Sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej źródeł ciepła oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych:

  a) co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,
  b) co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW,
  c) co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW,
  d) co najmniej raz na 3 lata – dla źródeł ciepła niewymienionych w lit. a–c, dostępnych części systemu ogrzewania lub połączonego systemu ogrzewania i wentylacji, o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej większej niż 70 kW

  2. Ocenie efektywności energetycznej, co najmniej raz na 5 lat:

  a) dostępnych części systemu klimatyzacji o nominalnej mocy chłodniczej większej niż 12 kW,
  b) połączonego systemu klimatyzacji i wentylacji o sumarycznej nominalnej mocy chłodniczej większej niż 70 kW.

   

  Systemy automatyki i sterowania – obowiązek montażu od 2025 roku

  Nowelizacja przepisów stwarza również obowiązek montażu systemów automatyki i sterowania w określonych budynkach do 2025 roku.Ustawa zakłada, iż:
  właściciel lub zarządca budynku, jeżeli jest to uzasadnione technicznie i opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia, w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r., wyposaża budynek niemieszkalny z systemem:

  1. ogrzewania lub połączonym systemem ogrzewania i wentylacji o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej ponad 290 kW,
  2. klimatyzacji lub połączonym systemem klimatyzacji i wentylacji o nominalnej sumarycznej mocy chłodniczej ponad 290 kW

  – w system automatyki i sterowania dla budynków, o których mowa w art. 23 ust. 6 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1.

  Jakie kary za brak świadectwa charakterystyki energetycznej?

  Nowe przepisy uwzględniają zarówno kary dla zarządców i właścicieli nieruchomości, jak również dla sporządzających świadectwa audytorów energetycznych. W przypadku sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, za niedołączenie świadectwa charakterystyki energetycznej, jej właścicielowi grozi kara grzywny. Co ważne, górna granica tejże nie została określona w ustawie.

  Obecnie szacuje się, że kara za brak świadectwa charakterystyki energetycznej może wahać się od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Dodatkowo pod lupę zostaną wzięci wykonawcy świadectw.

   

  Zmiany mają zapobiec sytuacjom, w których wspomniane dokumenty byłyby sporządzane w sposób nierzetelny lub niezgodny z wymogami ustawowymi. W przypadku dwukrotnego wykrycia podobnych uchybień, osoba wykonująca świadectwo traci posiadane w tej dziedzinie uprawnienia bez możliwości ich ponownego uzyskania. Ponadto, taki wykonawca musi liczyć się z odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych oświadczeń. Podobne konsekwencje zaplanowane są dla tych osób, które przekażą dokument sporządzony poza rejestrem.

   

  Świadectwo charakterystyki energetycznej – koszt

  Jest to jedno z najczęściej pojawiających się pytań, na które jednak nie sposób znaleźć jednej, klarownej odpowiedzi. Koszt sporządzenia takiego dokumentu może się wahać od kilkuset, do kilku tysięcy złotych. Wpływ na jego cenę będą mieć przede wszystkim:

  • dostępność dokumentacji technicznej
  • powierzchnia i przeznaczenie budynku
  • ilość i konstrukcja przegród zewnętrznych i wewnętrznych
  • stopień skomplikowania bryły budynku
  • funkcjonujące w budynku instalacje

   

  Świadectwo energetyczne – potrzebne dokumenty

  Im lepiej przygotujemy się do współpracy z firmą audytorską, tym szybciej i sprawniej uzyskamy świadectwo energetyczne. Przed przystąpieniem do prac, audytor musi zapoznać się z następującą dokumentacją:

  • architektoniczno-budowlaną
  • instalacyjną c.o. i c.w.u. oraz klimatyzacji, jeżeli budynek taką posiada
  • dokumentacją wbudowanego oświetlenia w przypadku budynków użyteczności publicznej.

  Jeśli z różnych przyczyn nie zdołamy skompletować wymienionej dokumentacji, warto zwrócić się o pomoc do firmy audytorskiej, której zamierzamy zlecić sporządzenie świadectwa. Większość specjalistów bez trudu odtworzy brakujące elementy, jednak będzie się to wiązało z wyższym kosztem i dłuższym czasem potrzebnym na wykonanie usługi.

   

  Świadectwo charakterystyki energetycznej – wykonawcy

  Z wykonaniem świadectwa energetycznego nie warto czekać na ostatnią chwilę! Im bliżej określonego w ustawie terminu, tym trudniejsze będzie znalezienie rzetelnego wykonawcy, który znajdzie czas na wykonanie usługi 😉

  Już dziś zapoznaj się z naszą ofertą i zamów wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z naszymi ekspertami. Chętnie wesprzemy Cię radą i pomocą techniczną!

  Tekst i opracowanie: Julia Szafran

   

  Kontakt

  Efektywniej sp. z o.o.

  pl. Wolności 7b, 50-071 Wrocław

  tel.: 883 747 577

  e-mail:  info@efektywniej.pl

   

  Źródła: www.sejm.gov.pl

  https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/2539_u.htm