Audyt energetyczny i audyt remontowy

Firma Efektywniej oferuje wykonywanie audytów energetycznych i remontowych obiektów budowlanych: domów jednorodzinnych, domów wielorodzinnych, hal, obiektów użyteczności publicznej i innych.

Audyt energetyczny

Jest to opracowaniem określającym zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

Audyt remontowy

Jest opracowaniem określającym zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego. O premię remontową mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 roku.

Zakres audytu energetycznego i remontowego

Szczegółowy zakres audytu energetycznego i remontowego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego.

Audyt energetyczny i remontowy budynku składa się z następujących części:

 1. Karty audytu energetycznego budynku, obejmującej dane ogólne budynku, jego parametry energetyczne oraz zestawienie wyników audytu, sporządzonej zgodnie ze wzorem;
 2. Wykazu dokumentów i danych źródłowych, z których korzystał audytor, oraz wyszczególnienia wytycznych i uwag inwestora, stanowiących ograniczenia zakresu możliwych ulepszeń, w tym w szczególności określenie wielkości środków własnych inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, oraz kwotę kredytu możliwego do zaciągnięcia przez inwestora;
 3. Inwentaryzacji techniczno – budowlanej budynku, zawierającej:
  • ogólne dane techniczne, w tym w szczególności opis konstrukcji i technologii, nazwę systemu, niezbędne wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe, średnią wysokość kondygnacji, współczynnik kształtu
  • co najmniej uproszczoną dokumentację techniczną, w tym rzuty poziome z zaznaczeniem układu przerw dylatacyjnych oraz stron świata,
  • opis techniczny podstawowych elementów budynku, w tym w szczególności ścian zewnętrznych, dachu, stropów, ścian piwnic, okien oraz przegród szklanych i przezroczystych, drzwi,
  • charakterystykę energetyczną budynku, dane dotyczące takich parametrów jak ilość mocy cieplnej zamówionej, zapotrzebowanie na ciepło, zużycie energii, wysokość taryf i opłat
  • charakterystykę systemu grzewczego, w tym w szczególności sprawności składowe systemu grzewczego, typ instalacji, parametry pracy, rodzaje grzejników, a dla budynków, w których po roku 1984 przeprowadzono modernizację systemu grzewczego – opis tej modernizacji,
  • charakterystykę instalacji cieplej wody użytkowej, w tym w szczególności rodzaj instalacji, opomiarowanie, izolację pionów,
  • charakterystykę węzła cieplnego lub kotłowni znajdującej się w budynku,
  • charakterystykę systemu wentylacji, w tym w szczególności rodzaj i typ wentylacji,
  • charakterystykę instalacji gazowej oraz instalacji przewodów kominowych,
  • w przypadku gdy maja one wpływ na ulepszenie lub przedsięwzięcie termomodernizacyjne,
  • charakterystykę instalacji elektrycznej, w przypadku gdy ma ona wpływ na ulepszenie lub przedsięwzięcie termomodernizacyjne
 4. Oceny stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych ulepszeń i przedsięwzięć termomodernizacyjnych;
 5. Zestawienie wskazanych rodzajów ulepszeń oraz przedsięwzięć wykonanych zgodnie z algorytmem oceny opłacalności i podanych optymalizacji, o której mowaw rozporządzeniu dotyczącym sporządzania świadectw;
 6. Dokumentacji wykonania kolejnych kroków optymalizacyjnych algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, wraz z kosztorysami sporządzonymi według metody kalkulacji uproszczonej określonej w przepisach odrębnych;
 7. Opisu technicznego, niezbędnych szkiców i przedmiaru robót optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji.

Dodatkowo audyt remontowy zawiera:

 1. Prace z planu robót remontowych wraz z kosztami poszczególnych prac oraz obliczenie wskaźnika kosztu przedsięwzięcia,
 2. Wskaźnik kosztu przedsięwzięcia remontowego jest to stosunek kosztu remontu przypadający na 1m2 powierzchni użytkowej do ceny 1m2 ustalanej do celów obliczenia premii gwarancyjnej i mieści się w granicach od 0,15 do 0,70.
 3. Uzasadnienie przyjętych kosztów robót remontowych,
 4. Zestawienie danych i wskaźników dotyczących przedsięwzięcia uzasadniających spełnienie wymagań zawartych w ustawie oraz wymagania nieprzekroczenia zadeklarowanej przez inwestora wartości środków własnych i kredytu.

Ustawy o termomodernizacji

Termomodernizacja budynków jest na ogół wysoko opłacalna, ale wymaga na wstępie poniesienia znacznych kosztów, dlatego wielu właścicieli budynków nie może zrealizować termomodernizacji bez finansowej pomocy. System pomocy Państwa dla właścicieli budynków został utworzony w Ustawie o wspieraniu inwestycji termomodernizacyjnych z 18 grudnia 1998 r. (Dz.U 162/98, poz.1121) ze zmianami wprowadzonymi w Ustawie o zmianie ustawy o wspieraniu inwestycji termomodernizacyjnych z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. 76 poz.808) System ma na celu ułatwienie sfinansowania termomodernizacji aby w ten sposób doprowadzić do obniżenia zużycia energii oraz kosztów ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Nowa ustawa z 21listopada 2008 r o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. 223, poz. 14590) zastąpiła wcześniej obowiązujące ww przepisy, które przez ostatnie 10 lat były podstawą realizacji termomodernizacji budynków przy korzystaniu z pomocy Państwa. W ustawie wprowadzono nowe zasady udzielania pomocy na cele termomodernizacji, a ponadto wprowadzony został system pomocy wspierający pewną grupę przedsięwzięć remontowych.

Budynek w remoncie

Premia termomodernizacyjna

System finansowej pomocy na cele termomodernizacji budynków obejmuje przedsięwzięcia termomodernizacyjne w następujących obiektach:

 • budynki mieszkalne wielorodzinne i jednorodzinne niezależnie od ich formy własności, a więc budynki prywatne, spółdzielcze, wspólnot mieszkaniowych, zakładowe, miejskie i inne, z wyjątkiem budynków jednostek budżetowych,
 • budynki zbiorowego zamieszkania o charakterze socjalnym, takie jak dom opieki, dom studencki, internat, hotel robotniczy, dom rencisty itp.,
 • budynki służące do wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego jak np. szkoły, budynki biurowe gmin itp,
 • lokalne źródła ciepła (osiedlowe kotłownie i ciepłownie) lub węzły cieplne i lokalne sieci ciepłownicze o mocy do 11,6 MW.

Przepisy ustawy dotyczą także całkowitej lub częściowej zamiany istniejącego źródła energii na źródło niekonwencjonalne np. kolektor słoneczny, pompa ciepła , kocioł na biomasę itp. Ustawa przewiduje, że głównym źródłem finansowania inwestycji termomodernizacyjnej jest kredyt bankowy udzielany na warunkach komercyjnych. Właściciel budynku może kredytem sfinansować do 100% kosztów inwestycji. Udział kredytu w całości kosztów, jak i okres spłaty pozostawia się do negocjacji pomiędzy inwestorem i bankiem kredytującym.

Formą pomocy, którą inwestor, może otrzymać ze strony budżetu Państwa jest premia termomodernizacyjna, która stanowi 20 % wykorzystanego kredytu, ale jednocześnie musi spełniać dwa dodatkowe warunki:

 • nie może wynosić więcej niż 16% kosztów całkowitych przedsięwzięcia.
 • nie może wynosić więcej niż przewidywana wartość 2-letnich oszczędności ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

Obowiązuje zasada, że niedopuszczalne jest łączenie kredytu udzielanego w trybie ustawy i wsparcia środkami z budżetu Unii Europejskiej. Premię termomodernizacyjną , czyli (w zasadzie) umorzenie części kredytu, otrzymuje inwestor, który ukończył inwestycję. A więc inwestor spłaca kwotę uzyskanego kredytu pomniejszoną o wielkość premii. Podstawą włączenia przedsięwzięcia do finansowania na zasadach przewidzianych w ustawie jest audyt energetyczny. Jest to dokument zawierający analizę techniczno-ekonomiczną określającą to co należy poprawić w budynku, który ma zostać poddany modernizacji. Audyt określa jakie można przeprowadzić działania techniczne i które z planowanych działań przynieść mogą najwyższe korzyści ekonomiczne (rozwiązanie optymalne).

Kredyty — na podstawie zgłaszanego wniosku kredytowego i audytu energetycznego — udzielane są w licznych bankach i ich oddziałach terenowych. Premię termomodernizacyjną przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który stanowi instytucję finansową kierującą realizacją ustawy. Ustawa określa, iż w Banku Gospodarstwa Krajowego tworzony jest Fundusz Termomodernizacjii Remontów, którego środki wykorzystywane są na wypłatę premii Można ubiegać się o premię termomodernizacyjną pod warunkiem, że w wyniku termomodernizacji osiągnięte zostanie znaczące zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię, a w szczególności:

 • w budynkach, w których modernizuje się jedynie system grzewczy – co najmniej o 10%,
 • w budynkach, w których po roku 1984 przeprowadzono modernizację systemu grzewczego – co najmniej o 15%,
 • w pozostałych budynkach – co najmniej o 25%,
 • w lokalnych źródłach ciepła i lokalnej sieci ciepłowniczej — zmniejszenie rocznych strat energii pierwotnej co najmniej o 25%, a przy ich zastąpieniu przez przyłącze do scentralizowanego źródła ciepła (sieci miejskiej) — zmniejszenie kosztów zakupu ciepła dostarczanego do budynku co najmniej o 20% w stosunku rocznym.

Jak uzyskać premię termomodernizacyjną?

 1. Wykonanie audytu energetycznego. W audycie zawarty jest:
  • Zakres termomodernizacji. Który może być objęty pomocą w ramach ustawy
  • Kwota kredytu oraz premii termomodernizacyjnej
  • Jednostkowy oraz całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia
  • Współczynnik czasu zwrotu inwestycji
 2. Wybór banku udzielającego kredytu termomodernizacyjnego oraz ustalenie:
  • Wysokości oprocentowania oraz prowizji
  • Okresu kredytowania
  • Zdolności kredytowej
 3. Złożenie w wybranym banku wniosku wraz z audytem energetycznym o przyznanie premii termomodernizacyjne.
 4. Weryfikacji Audytu energetyczny w Banku Gospodarstwa Krajowego.
 5. Decyzja Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznaniu premii termomodernizacyjnej do wybranego przez nas banku,
 6. Ostateczne udzielenie przez lokalny bank kredytu wraz z premią termomodernizacyjną
 7. Realizacja usprawnień termomodernizacyjnych:
  • Projekt techniczny wraz z oświadczeniem projektanta, że wykonano zalecenia z audytu
  • Uzyskanie pozwolenia na budowę
  • Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych
  • Oświadczenie inspektora nadzoru lub osoby uprawnionej, że prace wykonano zgodnie z projektem oraz audytem
 8. Umorzenie 20% kredytu z przyznanej wcześniej premii termomodernizacyjnej
 9. Spłata pozostałe części kredytu

Premia remontowa

Ustawa dotyczy wspieranie przedsięwzięć nie tylko termomodernizacyjnych, ale i remontowych. W szczególności pomoc w formie premii remontowej dotyczy budynków mieszkalnych wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęło się przed dniem 14 sierpnia 1961 roku i dotyczy przedsięwzięć, których przedmiotem jest:

 • ogólny remont budynku ( bez remontu lokali),
 • wymiana okien i remont balkonów nawet, gdy służą do wyłącznego użytku właściciela lokalu,
 • przebudowa budynku w wyniku, którego następuje jego ulepszenie,
 • wyposażenie budynku w instalacje i urządzenia wymagane w budynkach obecnie oddawanych do użytkowania zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

Warto zwrócić uwagę, że w ramach remontu może być realizowania większość usprawnień termomodernizacyjnych. Ustawa nie dotyczy remontów budynków jednorodzinnych.

Premia remontowa może być przyznana inwestorowi będącemu osobą fizyczną, wspólnotą mieszkaniową, spółdzielnią mieszkaniową lub towarzystwem budownictwa społecznego.

Premia — jako pomoc na spłatę części kredytu — stanowi 20 % wykorzystanej kwoty kredytu, nie więcej jednak niż 15% kosztów przedsięwzięcia, a przyznawana jest jeżeli są spełnione następujące warunki:

 1. Wskaźnik kosztu przedsięwzięcia remontowego ( stosunek kosztu remontu przypadający na 1m2 powierzchni użytkowej do ceny 1m2 ustalanej do celów obliczenia premii gwarancyjnej) mieści się w granicach od 0,15 do 0,70.
 2. W wyniku realizacji remontu nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody co najmniej o 10%, a jeżeli wskaźnik kosztu jest powyżej 0,3 to co najmniej 25%. To zmniejszenie zapotrzebowania energii nie jest wymagane, gdy budynek spełnia wymagania w zakresie oszczędności energii określone w aktualnych przepisach techniczno-budowlanych (Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki).
 3. Nie można uzyskać premii remontowej jeżeli na przedsięwzięcie zaciągnięto inny kredyt do którego przyznana została premia termomodernizacyjna lub remontowa lub na które uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Zgodnie, z ww. datą określającą budynki, dla których można uzyskać premię remontową (1961r.), ustawa dotyczy budynków wybudowanych w okresie około 15 lat po II wojnie, jak i starszych, a nie dotyczy budynków budowanych później np. wszystkich budynków wielkopłytowych. Dla budynków, których ustawa dotyczy utworzona została możliwość uzyskania premii niekiedy łatwiej, niż jako premii termomodernizacyjnej, a warto podkreślić, że niemal wszystkie roboty wykonywane, jako termomodernizacja mogą być realizowane także, jako remont.

Audyt remontowy krok po kroku

Krok 1

Podstawowym warunkiem jest przedstawienie audytu remontowego. Audyt taki powinien zostać dołączony do wniosku o przyznanie premii remontowej składanego w Banku Kredytującym.

Krok 2

Decyzję o udzieleniu kredytu Bank Kredytujący podejmuje zgodnie z własnymi procedurami oceniając zdolność kredytową wnioskodawcy oraz ustanawiając wymagane zabezpieczenie spłaty kredytu.Krok 3 Inwestor zawiera z Bankiem Kredytującym umowę kredytu pod warunkiem przyznania premii remontowej.

Krok 4

Po zawarciu warunkowej umowy kredytu Bank Kredytujący przesyła do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek Inwestora o przyznanie premii remontowej wraz z audytem remontowym, kopią umowy kredytu oraz kopiami lub oryginałami zaświadczeń o pomocy de minimis uzyskanej w ciągu bieżącego roku podatkowej i dwóch poprzednich lat podatkowych (jeśli pomoc publiczna została uzyskana).

Krok 5

Bank Gospodarstwa Krajowego w ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania wniosku:

 • dokonuje weryfikacji audytu remontowego albo zleca wykonanie takiej weryfikacji innym podmiotom,
 • sprawdza, czy zostały spełnione inne warunki do przyznania premii remontowej.

Krok 6

W przypadku pozytywnej weryfikacji audytu remontowego oraz stwierdzenia, że zostały spełnione warunki przyznania premii, BGK zawiadamia Inwestora oraz Bank Kredytujący o przyznaniu premii remontowej określając także jej wysokość.

Krok 7

Bank Kredytujący, po otrzymaniu zawiadomienia z BGK o przyznaniu premii remontowej, uruchamia kredyt zgodnie z warunkami określonymi w umowie kredytu. W dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu Bank Kredytujący pobiera od Inwestora prowizję w wysokości 0,6% kwoty przyznanej premii, którą przekazuje do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Krok 8

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia remontowego Bank Kredytujący zawiadamia BGK o spełnieniu warunków do wypłaty premii.

Krok 9

Przekazanie premii termomodernizacyjnej przez BGK następuje w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia z Banku Kredytującego, jeżeli przedsięwzięcie zostało zrealizowane:

 • zgodnie z projektem budowlanym sporządzonym według pozytywnie zweryfikowanego audytu remontowego (wymagane są oświadczenia projektanta i inspektora nadzoru; formularze udostępnia Bank Kredytujący),
 • w terminie określonym w umowie kredytu.

Krok 10

Bank Kredytujący zalicza premię remontową przekazaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego na spłatę części kredytu wykorzystanego przez Inwestora.

 

KONTAKT W SPRAWIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH 

 • mgr inż. Tomasz Śliwinski tel. 883 797 577                                                                        biuro@efektywniej.pl