Firma Efektywniej oferuje System Nadzoru i Sterowania (SYNiS)

Koszty dostawy ciepła dla ogrzewania budynków i podgrzewu ciepłej wody stanowią jedną z głównych pozycji w budżetach spółdzielni mieszkaniowych. Związane jest to głównie ze wzrostem cen nośników energii (gaz, węgiel, energia elektryczna), gdyż ich ceny rosły w ostatnich latach w tempie około dwa razy szybszym niż wskaźnik inflacji. Z tego powodu, każda inwestycja w obniżenie ilości zużywanej energii jest inwestycją bardzo opłacalną. Obecnie większość spółdzielni mieszkaniowych wykonuje typowe prace termomodernizacyjne. Z uwagi na duży zakres tych prac i ich koszt, często prace te wykonywane są etapami i trwają wiele lat. Taki sposób realizacji termomodernizacji powoduje, że spadek kosztów ciepła jest niewielki i praktycznie niezauważalny w skali całych zasobów spółdzielni. Dużo lepszym rozwiązaniem jest kompleksowa realizacja takiego programu w ciągu krótkiego okresu czasu, przy czym dla małych spółdzielni program może być realizowany praktycznie w ciągu jednego roku, a dla dużych spółdzielni w ciągu 2-3 lat. Dzięki temu efekt z oszczędności będzie znacznie bardziej odczuwalny. Realizacja takiego programu, w tak krótkim czasie wymaga zewnętrznego finansowania ( np. kredyt termomodernizacyjny z premią, dofinansowania z UE).

Nie jest to jednak koniec możliwości racjonalizacji zużycia ciepła w zasobach spółdzielni. Ważnym aspektem staje się możliwość regulacji i kontroli dostarczanego ciepła w samych budynkach. Ważnym aspektem jest możliwość kontroli i regulacji ilości dostarczanego i odbieranego ciepła w samych budynkach. Taki nadzór nad pracą źródeł i odbiorców ciepła powinien odbywać się w sposób ciągły. Nie będzie to jednak możliwe, a przynajmniej bardzo utrudnione, w przypadku gdy właścicielem węzła cieplnego w budynku jest dostawca ciepła. Bardzo często budynki spółdzielcze zasilane są z węzłów grupowych lub kotłowni osiedlowych, które także należą do dostawcy ciepła. Taka sytuacja powoduje, że odbiorca ciepła zupełnie nie ma kontroli nad parametrami dostarczanego ciepła i jego ilością. Grupowe węzły cieplne generują duże straty przesyłowe, które to straty pokrywa odbiorca końcowy. Wskazane problemy można rozwiązać przejmując kontrolę nad źródłami ciepła w budynkach, czyli poprzez wprowadzenie indywidualnych węzłów cieplnych dwufunkcyjnych. Węzły cieplne powinny należeć do odbiorcy ciepła, gdyż tylko w takim przypadku możliwa będzie kontrola ilości i jakości dostarczanego ciepła. Aby w pełni wykorzystać dostarczane ciepło do takiego węzła, nie powinniśmy się ograniczać tylko do prawidłowego zaprojektowania i wykonania węzła, ale także musimy stworzyć aktywny system nadzoru i kontroli nad pracą takiego węzła.

Zadania i funkcje Systemu SyNiS:

 • Możliwość obserwacji pracy źródeł i odbiorów ciepła oraz aktywne sterownie pracą tych układów.
 • Dane historyczne pozwalają porównać efektywność pracy różnych instalacji w budynkach i reagować na ich spadek.
 • Ustalanie algorytmów pracy urządzeń (zawory regulacyjne, pompy) i zmianę oprogramowania sterowników z wykorzystaniem łączności internetowej, bez konieczności obecności na obiektach.
 • Alarmy o nieprawidłowej pracy urządzeń w formie SMS do wskazanych osób obsługujących.
 • Optymalny dobór układów technologicznych (brak przewymiarowania).
 • SyNiS wykorzystuje dane z liczników ciepła, liczników wody i energii elektrycznej do sterowania pracą urządzeń wykonawczych, bez konieczności montowania oddzielnych pomiarów.
 • Kontrola parametrów dostarczanej energii przez dostawców zewnętrznych.
 • Kontrola wielkości pobieranej mocy przez układy technologiczne (strażnik mocy).
 • Niski koszt systemu SyNiS w porównaniu z uzyskanymi efektami jego pracy.
 • Generowanie dowolnych raportów i wskaźników pracy źródeł i odbiorów energii.
 • Obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej.
 • Osiągane oszczędności (często powyżej 50%) pozwala na spłatę całej inwestycji z uzyskanych oszczędności.
 • Zmiana zasad projektowania i doboru źródeł i odbiorów ciepła.
 • Niekonwencjonalny sposób sterownia i kontroli pracą węzłów.

 

KONTAKT W SPRAWIE SYSTEMU ZARZADZANIA ENERGIĄ:

 • mgr inż. Tomasz Śliwiński tel. 883 797 577                                                                        biuro@efektywniej.pl