Caddy Energy Sp. z o.o.

Luty, 2018


 

LIST REFERENCYJNY


 

Caddy Energy Sp. z o.o. informuj, że firma Tomasz Śliwiński Efektywniej z siedzibą przy ulicy Okrężnej 26, 53-008 Wrocław wykonała wniosek aplikacyjny wraz ze studium wykonalności pod dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW pt. „Rewitalizacja Domu Katechetycznego przy ul.

Młynarskiej 16 w Wałbrzychu i utworzenie Domu Aktywności Lokalnej "Pod Aniołami"”.

Celem złożenia wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności było uzyskanie dofinansowania na rewitalizację Domu Katechetycznego i utworzenie Domu Aktywności Lokalnej "Pod Aniołami", której prace obejmowały:

-remont elewacji,

-remont dachu,

-docieplenie stropodachu,

-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

-remont muru oporowego,

-remont schodów od ul. Garbarskiej,

-wymiana nawierzchni chodników i placu,

-remont wnętrza budynku,

-wymiana instalacji gazowej, instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, instalacji kanalizacyjnej,

wentylacji oraz instalacji centralnego ogrzewania.

 

Prowadzone przez zespół EFEKTYWNIEJ prace przebiegły sprawnie. Wniosek aplikacyjny został napisany starannie i fachowo czego skutkiem było uzyskanie przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Aniołów Stróżów wymaganej liczby punktów i spełnienie kryteriów wyboru projektu. Zawartość wniosku o dofinansowanie świadczy o dużej wiedzy merytorycznej z tematu rewitalizacji.

Firma Tomasz Śliwiński Efektywniej jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo z zachowaniem należytej jakości.

Caddy Energy Sp. z o.o.

EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem a powierzone zadanie opracowania wniosku aplikacyjnego zostały wykonane terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

Caddy Energy sp. z o.o.
Prezes Zarządu Leszek Kądziołka