Wyślij formularz i skorzystaj z darmowej konsultacji

  Na czym polega program Czyste Powietrze?

  Program Czyste Powietrze to wsparcie skierowane do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. W jego ramach możliwe jest uzyskanie dofinansowania na przeprowadzenie termomodernizacji oraz wymiany źródła ciepła.

  Najnowsza edycja programu oprócz podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania zakłada również trzeci – najwyższy poziom dofinansowania, które może sięgnąć nawet 69 tys. zł! 

  Środki uzyskane w programie Czyste Powietrze mogą zostać przeznaczone na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła na ich nowocześniejsze i efektywniejsze zamienniki. Wsparcie obejmuje również możliwość przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych budynku, takich jak: 

  • Docieplenie przegród zewnętrznych (ściany zewnętrzne, dachy, stropodachy) 
  • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
  • Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej 
  • Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. 

   

  Audyt energetyczny do programu Czyste Powietrze

  W programie Czyste Powietrze, na przeprowadzenie audytu energetycznego można otrzymać nawet do 100% dofinansowania. Przysługuje ono wszystkim beneficjentom, niezależnie od przyznanego poziomu finansowania. 

   

  Profesjonalnie wykonany audyt stanowi nieocenione źródło informacji i pomoc w dobraniu rozwiązań indywidualnie dostosowanych do potrzeb budynku i jego mieszkańców. Dzięki niemu dowiemy się, jakie źródło ciepła najlepiej sprawdzi się w naszym domu, poznamy zalecaną grubość ocieplenia potrzebną do docieplenia budynku zgodnie z normami technicznymi, a także będziemy w stanie dokonać miarodajnej oceny kosztów planowanych przedsięwzięć.  

  Opierając się na wskazaniach z audytu, beneficjent zyskuje merytoryczne wsparcie, które może rozliczyć w ramach kosztów kwalifikowalnych programu Czyste Powietrze!  

  Jakie dotacje można uzyskać w programie Czyste Powietrze?

  Biorąc udział w programie czyste powietrze zyskujemy możliwość otrzymania wsparcia finansowego na wymianę źródła ciepła oraz na termomodernizację budynku. Wysokość dotacji może różnić się w zależności od planowanych przedsięwzięć, jak również od dochodów osób składających wniosek. Sprawdź, jakie kwoty możesz uzyskać! 

   

  1. Dotacje dla beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

  Ta grupa obejmuje osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł. 

  W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł. 

   

  Wariant 1 

  W tym wariancie dofinansowanie obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. 

  Dodatkowo mogą zostać wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): 

  • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych),  
  • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, 
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 
  • demontaż, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych, 
  • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy. 

  Maksymalna kwota dofinansowania: 

  • 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej 
  • 30 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną 

   

  Wariant 2 

  W tym wariancie dofinansowanie obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w Wariancie 1 do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. albo zakup i montaż kotłowni gazowej 

  Dodatkowo mogą zostać wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):  

  • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do c.w.u.)  
  • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, 
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 
  • demontaż, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych, 
  • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy. 
  Maksymalna kwota dofinansowania:
  • 20 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej 
  • 25 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną 

   

  Wariant 3 

  W tym wariancie możliwe będzie uzyskanie dofinansowanie na wykonanie (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): 

  • zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,  
  • demontażu, zakupu i montażu ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych, 
  • dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz. 

  Maksymalna kwota dofinansowania: 

  • 10 000 zł 

   

  2. Dotacje dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

  Ta grupa obejmuje osoby fizyczne, spełniające poniższe warunki: 

  • są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą; 
  • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
   a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
   b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. 

   

  Wariant 1 

  W tym wariancie dofinansowanie obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. bądź
  zakup i montaż kotłowni gazowej. 

  Dodatkowo mogą zostać wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): 

  • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do c.w.u.), 
  • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, 
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 
  • demontaż, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych, 
  • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy. 

  Maksymalna kwota dofinansowania: 

  • 32 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej 
  • 37 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną 

   

  Wariant 2 

  W tym wariancie możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na wykonanie (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): 

  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
    
  • demontaż, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych,
    
  • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz. 

  Maksymalna kwota dofinansowania: 

  • 15 000 zł 

   

  3. Dotacje dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania

  W tej grupie możliwe będzie dofinansowanie do 90% kosztów kwalifikowanych poniesionych na termomodernizację domu 

  Beneficjenci przypisani do tej grupy to osoby fizyczne, spełniające poniższe warunki: 

  • są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą; 
  • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
   •  900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
   •  1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

  Jeśli beneficjent ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. 

  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. 

   

  Wariant 1 

  W tym wariancie dofinansowanie obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. bądź zakup i montaż kotłowni gazowej. 

  Dodatkowo mogą zostać wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): 

  • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do c.w.u.), 
  • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, 
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 
  • demontaż, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych, 
  • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy. 

  Maksymalna kwota dofinansowania: 

  • 60 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej 
  • 69 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną. 

   

  Wariant 2 

  W tym wariancie możliwe będzie uzyskanie dofinansowanie na wykonanie (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): 

  • zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 
  • demontażu, zakupu i montażu ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż), 
  • dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz. 

  Maksymalna kwota dofinansowania: 

  • 30 000 zł 

   

   

  Kontakt

  Efektywniej sp. z o.o.

  ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

  tel.: 883 980 577

  e-mail:  info@efektywniej.pl

   

   

  Informacje o dostępnym dofinansowaniu pochodzi z strony https://czystepowietrze.gov.pl/

  Wyznaczanie współczynników LAF

  Jakie podejście daje niezbitą podstawę do sprawiedliwego i odpowiedzialnego rozliczenia kosztów ogrzewania z mieszkańcami zarządzanego budynku? Dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby wybrana metoda pozwalała na obiektywne i realne odwzorowanie udziałów poszczególnych mieszkań w końcowym rozliczeniu energii cieplnej. Wszystkie informacje zawarte są w artykule.

  Więcej
  wyznaczanie-współczynników-laf
  Sprawdź całą ofertę

  Moje ciepło

  Uzyskaj dofinansowanie z Funduszu Modernizacyjnego na realizację programu „Moje Ciepło” i pięciu innych inicjatyw.

  Więcej
  moje-cieplo
  Sprawdź całą ofertę

  ESCO – proste finansowanie inwestycji

  Program ESCO to wdrażane rozwiązań tak, aby osiągnąć jak największe oszczędności energii przy jednoczesnym zachowaniu przepisów i norm zawartych w obowiązujących rozporządzeniach oraz warunkach technicznych. Całe przedsięwzięcie odbywa się bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów inwestycyjnych, a rozliczenie zostanie dokonane dopiero na podstawie uzyskanych oszczędności i zdobytych z inwestycji. 

  Więcej
  finansowanie-esco
  Sprawdź całą ofertę

  Smart Power

  Program SMART POWER Polega na poprawnym wyznaczona mocy cieplnej, która znacząco przyczynia się do znalezienia oszczędności.

  Więcej
  Analiza-mocy-zamówionej
  Sprawdź całą ofertę

  Pozyskiwanie dofinansowań

  Oferujemy wsparcie przy pozyskiwaniu dofinansowań. Na życzenie klienta zarządzamy, realizujemy oraz koordynujemy projekty aż do momentu ich zakończenia.

  Więcej
  Zespol_audytorski
  Sprawdź całą ofertę

  Badania i ekspertyzy termowizyjne

  Wykonujemy ekspertyzy termowizyjne obiektów budowlanych: domów wielorodzinnych, hal, obiektów użyteczności publicznej oraz ekspertyz termowizyjnych instalacji elektroenergetycznych.

  Więcej
  badania-i-ekspertyzy-termowizyjne
  Sprawdź całą ofertę

  Świadectwa charakterystyki energetycznej i certyfikaty energetyczne

  Firma Efektywniej wykonuje certyfikaty energetyczne dla budynków czy lokali mieszkalnych sprzedawanych lub wynajmowanych. Opracowujemy również projektowaną charakterystykę energetyczną przy składaniu dokumentów o ubieganie się o pozwolenie na budowę.

  Więcej
  swiadectwa-charakterystyki-energetycznej
  Sprawdź całą ofertę

  Moc zamówiona – Analiza, weryfikacja, obliczanie

  Analiza mocy zamówionej to dokument, w którym są przedstawione szczegółowe obliczenia obciążenia cieplnego budynku wraz wyznaczeniem mocy dla systemu centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Dzięki wyliczeniom możliwe będzie obniżenie mocy zamówionej oraz kosztów z nią związanych.

  Więcej
  Analiza-mocy-zamówionej
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt remontowy budynku

  Audyt remontowy to dokument zawierający analizę stanu technicznego budynku wraz z wskazaniem rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej poszerzonej o zakres remontowy. Do rozwiązań można zaliczyć m.in. ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, czy wymianę systemu grzewczego jak również remont balkonów czy remont dachu. Dokument stanowi podstawę do uzyskania premii remontowej.

  Więcej
  Audyty-remontowe
  Sprawdź całą ofertę

  Pisanie wniosków o dotacje i dofinansowanie

  Oferujemy wsparcie przy pozyskiwaniu funduszy. Na życzenie klienta zarządzamy, realizujemy oraz koordynujemy projekty aż do momentu ich zakończenia.

  Więcej
  Zespol_audytorski
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt fotowoltaiczny – audyt instalacji fotowoltaicznej

  Firma Efektywniej wykonuje audyt energetyczny instalacji fotowoltaicznej. W opracowaniu skupiamy się dość dokładnie na zużyciu energii elektrycznej w poszczególnych godzinach i dniach w tygodniu. Na podstawie odczytów z liczników energii czy własnych pomiarów dopasowujemy instalację w taki sposób aby czas zwrotu był jak najszybszy.

  Więcej
  Audyt-energetyczny-fotowoltaika
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny dofinansowanie

  Specjalizujemy się w wykonywaniu audytów energetycznych dla naszych Klientów, następnie pozyskujemy finansowanie pod przedsięwzięcia wynikające z audytu, wdrażamy je i rozliczamy projekt. Oferujemy wsparcie przy pozyskiwaniu funduszy. Na życzenie klienta zarządzamy, realizujemy oraz koordynujemy projekty aż do momentu ich zakończenia.

  Więcej
  od-dofinansowanie-nfos-i-ure
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny oświetlenia oraz oświetlenia ulicznego

  Audyt oświetlenia to opracowanie, w którym zawarte są obliczenia fotometryczne, prowadzące do oszacowania oszczędności energii, nakładów finansowych i czasu zwrotu inwestycji, wynikających z wymiany istniejącego oświetlenia na oświetlenie typu LED.

  Więcej
  Audyt-energetyczny-oświetlenia
  Sprawdź całą ofertę

  Analiza OZE – Odnawialnych źródeł energii

  Audyt energetyczny to dokument zawierający analizę stanu technicznego obiektu lub instalacji wraz z wskazaniem rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej. Do rozwiązań można zaliczyć m.in. ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, czy modernizację instalacji.

  Więcej
  audyt odnawialnych zrodel energii
  Sprawdź całą ofertę

  Przekroczenie mocy umownej

  Moc umowna, czyli inaczej maksymalna ilość energii, którą określa się w kW i którą w danym momencie pobiera odbiorca energii elektrycznej. jakie są konsekwencje je przekroczenia i jak zmienić moc umowną?

  Więcej
  Zmniejszenie-zamowionej-mocy-
  Sprawdź całą ofertę

  Finansowanie ESCO

  ESCO, czyli skrót od nazwy Energy Service Company. Przedsiębiorstwo oszczędzania energii typu ESCO jest firmą, która świadczy usługi energetyczne lub dostarcza inne środki poprawy efektywności energetycznej dla danego odbiorcy energii i bierze przy tym pewną część ryzyka finansowego na siebie. Przedsiębiorstwo płaci za wykonane usługi przez osiągnięcie poprawy efektywności energetycznej oraz innych kryteriów. Jak uzyskać finansowanie ESCO?

  Więcej
  swiadectwa-charakterystyki-energetycznej
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny mieszkania

  Mimo że audyty energetyczne przeważnie kojarzone są z ekspertyzą dotyczącą całego budynku lub obiektu, nie należy zapominać o audytach poświęconych pojedynczym mieszkaniom. To dzięki nim jesteśmy w stanie uzyskać tzw. certyfikat energetyczny oraz uzyskać informacje o zużyciu energii w naszym mieszkaniu. Jednak jak wygląda audyt energetyczny mieszkania i jakie informacje uwzględnia? Zachęcamy zapoznania się z ofertą!

  Więcej
  audyt-energetyczny-mieszkania
  Sprawdź całą ofertę

  Audytor energetyczny kurs

  Jesteś zainteresowany tworzeniem audytów energetycznych i w ten sposób chcesz pomagać wielu przedsiębiorstwom w tworzeniu analiz i obliczaniu najważniejszych parametrów technicznych pozwalających między innymi na uzyskanie różnego rodzaju finansowań? Certyfikacja energetyczne w Polsce istnieje od 1 stycznia 2009 roku. Od tamtej pory stale rośnie zapotrzebowanie na doradców, którzy wykonują świadectwa charakterystyki energetycznej, dlatego, jeśli rozważasz zawód audytora, serdecznie zachęcamy do zapoznania się z poniższymi akapitami, w których tłumaczymy, czym zajmuje się takowy audytor oraz jak uzyskać uprawnienia do sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej.

  Więcej
  kurs-na-audytora-energetycznego
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny oświetlenia

  Audyt energetyczny oświetlenia to inaczej opracowanie, zawierające analizę aktualnego stanu oświetlenia należących do osiedla. Wskazują również możliwe do realizacji przedsięwzięcia modernizacyjne, zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne.

  Więcej
  audyt-energetyczny-oswietlenia
  Sprawdź całą ofertę

  Pomiary przemysłowe

  Efektywniej prowadzi pomiary z zakresu jakości energii elektrycznej, badania nieszczelności instalacji sprężonego powietrza oraz w zakresie efektywności pracy sprężarek. Dodatkowo wykonuje ekspertyzy termowizyjne budynków i różnego typu instalacji oraz pomiary natężenia oświetlenia.

  Więcej
  Pomiary-nieszczelności-instalacji-sprezonego-powietrza
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt instalacji sprężonego powietrza

  Audyt energetyczny instalacji sprężonego powietrza zawiera informacje w zakresie poprawy wytwarzania, dystrybucji, poboru sprężonego powietrza oraz informację o finansowaniu inwestycji. Elementem audytu jest wyliczenie wskaźników jednostkowych produkcji sprężonego powietrza (kWh/m³) wraz z opracowaniem rozwiązań ich poprawy. W audycie znajduje się również szczegółowa identyfikacja nieszczelności w całej sieci sprężonego powietrza, weryfikacja poprawności pracy sprężarek oraz różnego typu symulacje, które mają doprowadzić do zwiększenia oszczędności energii w tym obszarze.

  Więcej
  Analiza-efektywnosci-pracy-sprezarek
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

  Audyt efektywności energetycznej to dokument, stanowiący podstawę do otrzymania dodatkowych środków pieniężnych za wykonanie modernizacji przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej. System opiera się na zapisach Ustawy z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Do uzyskania białego certyfikatu wydawanego przez URE , w audycie należy ująć przedsięwzięcie, dzięki któremu roczna oszczędność energii wyniesie 10 ton oleju ekwiwalentnego.

  Więcej
  Audyt-efektywnosci-energetycznej
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to dokument, który każde duże przedsiębiorstwo jest zobligowane wykonać cyklicznie co 4 lata w myśl Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. Audyt zawiera szczegółowy bilans energii oraz dostarcza informacji o potencjalnych oszczędnościach energii. Po wykonanym audycie należy przesłać zawiadomienie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w terminie do 30 dni od jego zakończenia.

  Więcej
  Audyt-energetyczny-przedsiebiorstwa
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny do ulgi termomodernizacyjnej

  Audyt energetyczny to dokument zawierający analizę stanu technicznego budynku wraz z wskazaniem rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej. Do rozwiązań można zaliczyć m.in. ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, czy wymianę systemu grzewczego. Dokument stanowi podstawę do uzyskania premii termomodernizacyjnej.

  Więcej
  potrzeby-premii-termomodernizacyjnej
  Sprawdź całą ofertę

  Program czyste powietrze 2022 – Wniosek i audyt energetyczny

  Audyt energetyczny pod program Czyste Powietrze skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych oferujący dotację pod termomodernizację oraz wymianę źródła ciepła.

  Więcej
  czyste-powietrze
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny źródła ciepła

  Audyt energetyczny źródła ciepła to dokument zawierający analizę aktualnego systemu źródła ciepła wraz z wskazaniem rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej.

  Więcej
  Audyt-energetyczny-źródła-ciepła
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny sieci ciepłowniczej

  Audyt energetyczny sieci ciepłowniczej ma pokazać w jaki sposób można zmniejszyć koszty za eksploatację sieci oraz jak efektywnie zarządzać energią. Przeprowadzenie audytu daje również możliwość otrzymania wsparcia w postaci białych certyfikatów lub skorzystania z innych form dofinansowań

  Więcej
  Audyt-energetyczny-sieci-ciepłowniczej
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny domu jednorodzinnego

  Audyt energetyczny to dokument zawierający analizę stanu technicznego obiektu lub instalacji wraz z wskazaniem rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej. Do rozwiązań można zaliczyć m.in. ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, czy modernizację instalacji.

  Więcej
  Audyt energetyczny domu jednorodzinnego
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny

  Audyt energetyczny to dokument zawierający analizę stanu technicznego obiektu lub instalacji wraz z wskazaniem rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej. Do rozwiązań można zaliczyć m.in. ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, czy modernizację instalacji.

  Więcej
  Audyty-energetyczne
  Sprawdź całą ofertę