Ekspertyzy termowizyjne

Firma Efektywniej wykonuje ekspertyzy termowizyjne obiektów budowlanych: mieszkań, domów jednorodzinnych, domów wielorodzinnych, hal, obiektów użyteczności publicznej oraz ekspertyz termowizyjnych innych elementów instalacji i urządzeń wyposażenia obiektów.

W skład ekspertyzy termowizyjnej budowlanej wchodzi:

 • wykrywanie wad izolacji termicznej przegród budowlanych: ścian, dachu oraz innych przegród
 • wykrywanie mostków cieplnych w przegrodach
 • lokalizacja występowania zawilgoceń przegród oraz
 • analiza zagrożenia rozwoju pleśni dla przegrody
 • wykrywanie nieszczelności oraz niepożądanej filtracji powietrza przez przegrody
 • wykrywanie wad zastosowanych materiałów budowlanych

Szczególnym zastosowaniem badań termowizyjnych jest diagnostyka izolacyjności cieplnej budynków. Dzięki termowizji można wykrywać wady izolacji cieplnej przegród zewnętrznych, mostki termiczne oraz nieszczelności, które przyczyniają się do ucieczki ciepła. Badania termowizyjne przeprowadzane są z zewnątrz oraz od wewnątrz budynku. Termowizja nie ogranicza się wyłącznie do oceny izolacyjności termicznej budynków.

Wykonujemy również ekspertyzy termowizyjne dotyczące:

 • lokalizacji rur c.o. oraz lokalizacja ewentualnych wycieków,
 • lokalizacji wycieków ogrzewania podłogowego
 • stanu izolacji instalacji przesyłu pary wodnej,
 • poprawności działania szaf rozdzielczych,
 • oceny stanu izolacji kotłów, rurociągów, izolowanych kanałów,
 • badania stanu cieplnego kominów i kanałów odprowadzających spaliny,
 • lokalizacji przebiegu sieci ciepłowniczej,
 • oceny pracujących urządzeń mechanicznych,
 • instalacji chłodniczej (chłodni, mrożni)
 • wycieków sprężonego powietrza.

Ceny ustalane są indywidualnie, w zależności od powierzchni i lokalizacji obiektu oraz od charakteru opracowania.

Zobacz to                                        tel. 883 797 577
czego nie widać                  mgr inż. Tomasz Śliwiński

Kamera termowizyjna

Kamera termowizyjna to urządzenie rejestrujące promieniowanie podczerwone od obserwowanego obiektu. Termowizyjne metody pomiarów są metodami pasywnymi. Cecha ta odróżnia termowizję od fotografii w podczerwieni czy noktowizję, gdzie przeważnie badany obiekt musi zostać oświetlony, a rejestrowany obraz powstaje z przetworzenia promieniowania odbitego.

Do kamery termowizyjnej dociera nie tylko promieniowanie podczerwone pochodzące od obserwowanego obiektu ale także promieniowanie pochodzące z otoczenia, odbite od powierzchni obiektu. Oba składniki promieniowania są tłumione przez atmosferę, która znajduje się na drodze pomiaru. Ponadto w pobliżu mierzonego obiektu i kamery mogą znajdować się inne źródła promieniowania cieplnego. Wszystkie zakłócenia są bardzo trudne do oszacowania. Przeprowadzając badanie termowizyjne w sposób opisany wg PN-EN 13187 większość zakłóceń można wyeliminować.

Czym jest termowizja?

Termografia podczerwona jest bezkontaktową metodą badawczą umożliwiającą detekcję, wizualizację i przetwarzanie rozkładu temperatury na powierzchni badanego obiektu poprzez pomiar natężenia promieniowania podczerwonego emitowanego przez obiekt. Badania termowizyjne umożliwiają obserwację rozkładu temperatury na badanej powierzchni ukazanej jako obraz termalny zwany termogramem. Termogram jest wynikiem pomiaru temperatury wykonanego na podstawie detekcji promieniowania podczerwonego emitowanego z powierzchni obiektu.

Promieniowanie cieplne jest promieniowaniem elektromagnetycznym, które powstaje przez termiczne pobudzenie cząstek materii. Każde ciało, którego temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego, jest źródłem promieniowania. Widmo promieniowania cieplnego jest widmem ciągłym i obejmuje cały zakres promieniowania optycznego.

Zakres podczerwieni jest często dzielony na cztery mniejsze zakresy, których granice są umownie określone. Zawierają one:

 • „bliską podczerwień” dla długości fali 0,75 – 3 μm,
 • „średnią podczerwień” dla długości fali 3 – 6 μm,
 • „daleką podczerwień” dla długości fali 6 – 15 μm,
 • „bardzo daleką podczerwień” dla długości fali 15 – 1000 μm.

W przyrodzie ciała stałe częściowo pochłaniają, częściowo odbijają i częściowo przepuszczają promieniowanie elektromagnetyczne. Na powierzchnię ciała o określonej grubości pada strumień promieniowania , z którego strumień został pochłonięty, odbity, przepuszczony. Można wyróżnić:

 • współczynnik pochłaniania,
 • współczynnik odbicia,
 • współczynnik przepuszczania.

Aby móc wykorzystać emisję promieniowania podczerwonego w pomiarach obiektów rzeczywistych wprowadzono model ciała doskonale czarnego. Model ten pochłania całe padające promieniowanie. Wartości współczynników zależą od rodzaju materiału i stanu jego powierzchni.

Wszystkie ciała o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego, wysyłają promieniowanie cieplne. Emitowany strumień promieniowania elektromagnetycznego może być różny dla wielu ciał, pomimo takiej samej temperatury. Jest to wynikiem określonej zdolności do emitowania promieniowania przez dane ciało. Zdolność ta charakteryzuje się współczynnikiem zwanym emisyjnością.

Emisyjność jest parametrem fizycznym charakteryzującym właściwości promienne ciał rzeczywistych. Parametry fizyko – chemiczne obiektu mają wpływ na wartość emisyjności, w szczególności : temperatura, skład chemiczny, stan fizyczny powierzchni.

Materiał Temperatura Emisyjność
blacha cynkowa 50 0,2
cegła czerwona 20 0,88-0,93
miedź polerowana 50-100 0,02
skóra ludzka 30 0,98-1,0

Zdjęcia termowizyjne

Zdjęcia termowizyjne Zdjęcia termowizyjne

 

KONTAKT W SPRAWIE EKSPERTYZ TERMOWIZYJNYCH

 • mgr inż. Tomasz Śliwiński tel. 883 797 577                                                                        biuro@efektywniej.pl