Gmina Świdwin

Luty 2018


 

Gmina Świdwin

Ul. Plac Konstytucji 3 Maja 1

78-300 Świdwin


 

LIST REFERENCYJNY


 

Gmina Świdwin informuje, że firma Efektywniej z siedzibą przy ulicy Okrężnej 26, 53-008 Wrocław, wykonała: Studium wykonalności oraz audyty energetyczne pod dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.5 modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej, pt. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Oparznie, gm. Świdwin”

Celem złożenia studium wykonalności oraz wykonania audytów energetycznych było uzyskanie dofinansowania na termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Lekowie – Szkoła Filialna w Oparznie oraz Hali Sportowej, której prace obejmowały m.in.:

 

- wykonanie docieplenia obiektów,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- modernizacja systemów grzewczych,

- modernizacja systemów ciepłej wody użytkowej,

- modernizacja oświetlenia.

 

 

Prowadzone przez zespół EFEKTYWNIEJ przebiegały sprawnie.

Studium wykonalności został napisany starannie i fachowo a jego zawartość świadczy o dużej wiedzy merytorycznej z tematu termomodernizacji. Wyniki audytów zostały przedstawione w formie raportów a ich zawartość świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

Firma Tomasz Śliwiński Efektywniej jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonywane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

 

Gmina Świdwin

Wójt

Mgr Kazimierz Lachocki

 

Gmina Świdwin

Prowadzone przez zespół EFEKTYWNIEJ przebiegały sprawnie. Efektywniej jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zostały zrealizowane terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

Gmina Świdwin
Wójt
Mgr Kazimierz Lachocki