Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Luty 2019

 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi

ul. Basztowa 22

31-156 Kraków

 

REFERENCJE

 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zaświadcza, że firma Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ, z siedzibą we Wrocławiu (53-008), przy ul. Okrężnej nr 26, zrealizowała 2 umowy, których przedmiotem było wykonanie ocen energetycznych budynków na terenie województwa małopolskiego mających na celu przygotowanie projektów w ramach Działania 4.4. RPO WM 2014-2020. Umowy realizowane były w terminach 23.04-30.09.2018 r. i 25.05-30.09.2018 r. 

W ramach tych umów Firma wykonała łącznie 4 224 oceny energetyczne.

 

Każda ocena energetyczna zawierała następujące elementy:

  • ankietę inwentaryzacyjną budynku na podstawie której wykonywano ocenę energetyczną,
  • świadectwo charakterystyki energetycznej budynku,
  • określenie zaleceń termomodernizacyjnych dla danego budynku, obejmujących zakres prac termomodernizacyjnych koniecznych do wykonania w celu spełnienia minimalnych wymogów (wskaźnik EPH+W) wraz z szacunkowymi kosztami wykonania termomodernizacji,
  • obliczenie zapotrzebowania mocy cieplnej urządzenia grzewczego w stanie istniejącym i projektowej mocy nowego źródła ciepła wraz z informacją o konieczności modernizacji instalacji wewnętrznej oraz jej zakresie rzeczowym lub braku koniecznosci takiej modernizacji,
  • informację o zadeklarowanym przez właściciela rodzaju nowego paliwa (źródła ciepła),
  • obliczenie wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię końcową, jaka może być osiągnięta w budynku po zrealizowaniu projektu w planowanym zakresie, tj. zmian w systemie grzewczym w zakresie źródła ciepła i zastosowanego paliwa, instalacji wewnętrznej i tam gdzie jest to wymagane prac termomodernizacyjnych,
  • dokumentację fotograficzną budynku,
  • oświadczenia właściciela o zapoznaniu się z wynikami oceny energetycznej.

 

Realizacja umów wymagała ścisłej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego (Gminami), mieszkańcami oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego (Zamawiającym).

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Zamawiający potwierdza, że usługi świadczone w ramach przedmiotowych umów zostały wykonane należycie zgodnie z zapisami w/w umów. 

 

Jakub Szymański

Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego